• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vstupte do odborového Svazu ECHO, pište na info@os-echo.cz nebo volejte 234 462 751.

12. sportovní hry OS ECHO 2016 jsou minulostí

Ve dnech 24 . - 26. června 2016 se ve Sportovním centru Nymburk, pod záštitou generálního partnera Skupiny ČEZ, sešlo více jak 360 odborářů z celé ČR, aby soutěžili se svými kolegy v rámci 12. sportovních her OS ECHO. Za velmi krásného slunečného počasí byly pro účastníky her, již na páteční podvečer, připraveny závody Dračích lodí, ... více

Již jen 7 dní zbývá do zahájení 12. sportovních her OS ECHO 2016

Ve dnech 24. - 26. 6. 2016 se, ve sportovním centru v Nymburce, sejde na 360 sportovců - odborářů OS ECHO, aby soutěžili se svými kolegy v rámci 12. sportovních her OS ECHO. Pod záštitou generálního partnera, kterým je Skupina ČEZ, se bude soutěžit v těchto sportech: malá kopaná, nohejbal, stolní tenis, šachy, volejbal, tenis, bowling a kuželky, kdy ... více

ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ – sekce energetická

Zástupci, pro oblast BOZP při ZO OS ECHO, sekce energetické, se sešli na pravidelném semináři, tentokrát pod názvem ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ, který byl pořádán v rámci projektu „Sociální dialog v energetickém sektoru, “ č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867. Semináře se zúčastnilo 85 předsedů, inspektorů bezpečnosti práce ... více

Seminář „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“ pro chemickou sekci

Seminář „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“ se uskutečnil v rámci klíčové aktivity č. 6 - Sdílení dobré praxe v rámci sociálního dialogu pro zástupce zaměstnanců v  rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “ č.projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878, ve dnech 8- 9. června 2016 v hotelu SKALSKÝ ... více

2. sjezd industriall evropských odborových svazů

2. sjezd industriAll evropských odborových svazů se konal v Madridu ve dnech 7. – 9. červen 2016. Sjezdu se zúčastnilo více než 750 delegátů národních odborových svazů z 38 zemí Evropy a speciální hosté z Evropy. Ve středu dne 8.6.2016 sjezd zvolil nový tým vedení industriAll Evropa pro období 2016-2020. V novém vedení týmu industriAll ... více

Projekt „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878 Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR Partner: Odborový svaz ECHO Anotace projektu: Sociální partneři, s vědomím odpovědnosti za otázky zaměstnanosti a sociální politiky, chtějí využít tohoto projektu k posílení, rozvoji a zvyšování úrovně sociálního dialogu v chemickém ... více

Projekt „Sociální dialog v energetickém sektoru“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867 Příjemce: Odborový svaz ECHO Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice  Anotace projektu: Sociální dialog má nezastupitelnou roli při hledání oboustranně přijatelných východisek k tématům jako je zvyšování povědomí o sociálním dialogu a vedení kolektivního ... více

Použití kamerového systému, jako prostředku sledování zaměstnanců.

K použití kamerového systému jako prostředku sledování zaměstnanců Nejvyšší správní soud v rozsudku sp. zn. 5 As 158/2012 konstatoval, že „k instalaci kamerových systémů, s ohledem na jejich povahu a zásah do osobní integrity osob, je možné přistoupit až tehdy, pokud už veškeré méně invazivní prostředky selhaly anebo by nebyly schopny naplnit ... více

OS ECHO pokračuje v práci s mladými odboráři.

Mladí odboráři OS ECHO se ve dnech 18. - 19. března 2016, za účasti místopředsedkyně ČMKOS paní Rady Sokolové a místopředsedů OS ECHO, sešli v pražském hotelu Olšanka na svém druhém setkání. Součástí programu jednání byla volba vedení Komise mladých při OS ECHO a stanovení rámcového programu. Současně byli jmenování zástupci do Rady ... více

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů z odvětví energetiky a chemického průmyslu. Posláním svazu je aktivní prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. Odborový svaz ECHO je trvale připravený přijímat nové členy.

Všichni členové Odborového svazu ECHO se mohou spolehnout na bezplatné právní poradenství, v případě potřeby i na bezplatné zastoupení u soudu. Odborový svaz poskytuje poradenství v oblasti mzdové, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i v oblasti bytové.

Každý člen Odborového svazu OS ECHO má nárok na vyplácení podpory v případě ztráty zaměstnání, finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci nebo v případě mimořádných sociálních událostí.

Pro své členy poskytuje odborový svaz finanční zdroje pro vyplácení podpory při účasti na stávce.

Ze své pozice velkého a ekonomicky silného odborového svazu je významným partnerem zaměstnavatelům i vládě. Aktivně ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku státu ve prospěch zaměstnanců. Odborový svaz uzavírá i Kolektivní smlouvy vyššího stupně, členské organizace aktivně vyjednávají a úspěšně uzavírají každoročně více jak 50 Podnikových kolektivních smluv, přinášejících zaměstnancům vysoce nadstandardní podmínky.