• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Projekt OPZ+2023-2026 „Implementace energetické tranzice v ČR nemůže narušit sociální smír“

Vše o projektu Implementace energetické tranzice v ČR nemůže narušit sociální smír

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0001046 

Příjemce: Odborový svaz ECHO
Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Anotace projektu:

Jako garanti sociálního smíru v české energetice se zmíněné subjekty společně domnívají, že sociální smír a vytvoření odpovídajících pracovních podmínek pro zaměstnance v energetickém sektoru je jedním z klíčových faktorů pro zvládnutí energetické tranzice nejen v České republice, ale i celé EU. Silné kolektivní vyjednávání a sociální dialog jsou předpokladem spravedlivé tranzice. Umožňují sociálním partnerům zmírňovat negativní důsledky pro zaměstnanost.

Harmonogram projektu

Datum zahájení realizace projektu: 1. 6. 2023
Předpokládané ukončení realizace projektu: 31. 5. 2026
Doba trvání (v měsících): 36

Co je cílem projektu?

Základní cíle navrhovaného společného projektu jsou především:
– zachování know how v oboru, předávání zkušeností a zvyšování kvalifikace
– eliminace sociálních dopadů na znevýhodněné skupiny zaměstnanců
– eliminace nerovnoměrného regionálního vývoje
– efektivní pomoc pro získávání nových dovedností
– porozumění nezbytnosti změn v energetice
– vytvoření adaptačních programů na straně zaměstnavatelů
– zajištění práva na vzdělávání, celoživotní učení, odborné vzdělávání a kvalitní a efektivní učňovskou přípravu
– tvorba speciálních pracovních podmínek pro znevýhodněné zaměstnance
– větší flexibilita a hledání různých druhů forem práce
– zabezpečení kvality a spolehlivosti dodávek (elektřiny a tepla) pro konečné zákazníky
– udržení sociálního smíru a vytvoření odpovídajících podmínek pro zaměstnance v energetickém sektoru
– posílení úlohy celoživotního vzdělávání zaměřeného na oblast energetiky
– posílení povědomí zástupců zaměstnanců̊ a vedoucích pracovníků firem o kolektivním vyjednávání, zejména s ohledem na uzavíraní kolektivních smluv v energetických podnicích a kolektivních smluv vyššího stupně v celém odvětví energetiky
– posílení a rozvoj sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na všech úrovních energetického sektoru, včetně možnosti rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na další zaměstnavatele
– rozšíření působnosti odborů v dalších společnostech sektoru energetiky s cílem nastolení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v těchto společnostech

Popis cílové skupiny:

Klíčových aktivit projektu se budou účastnit zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů partnerských organizacích OS ECHO a ČSZE, kteří se aktivně zabývají sociálním dialogem a kolektivním vyjednáváním na podnikové, odvětvové, regionální a mezinárodní úrovni v energetickém sektoru.

Cílová skupina žadatele OS ECHO bude tvořena odboráři, zástupci zaměstnanců na úrovni základních organizací OS ECHO, kteří se zabývají sociálním dialogem na úrovní jak podnikové, tak sektorové. Současně se také bude jednat o zástupce zaměstnanců, kteří působí na nadnárodní úrovni Evropských rad zaměstnanců. Ve všech těchto skupinách se jedná především o předsedy, místopředsedy a členy závodních výborů základních organizací, účastnících se sociálního dialogu, na všech úrovních. V OS ECHO v energetické sekci je ve 116 základních organizacích organizováno celkem 8 107 členů, kdy z pohledu zastupování zaměstnanců se jedná o více než 30 tis zaměstnanců.

Cílová skupina partnera projektu ČSZE jsou vedoucí pracovníci, zástupci zaměstnanců a zaměstnanci v podnicích energetického odvětví uzavírající kolektivní smlouvy. Jedná se o skupinu podniků zastřešenou kolektivní smlouvou vyššího stupně mezi OS ECHO a ČSZE, a také podniky, kde se vyjednává kolektivní smlouva pouze na podnikové úrovni. Významnou skupinu ČSZE budou tvořit pracovníci, jejichž pracovní zařazení a úkoly jsou v těsné souvislosti s náplní klíčových aktivit a kteří se podílejí na kolektivním vyjednávání. Na základě získaných zkušeností budou schopni následně předávat poznatky na nižší úrovně podnikové hierarchie.

Dále také zaměstnavatelé a zaměstnanci podniků vstupujících do sociálního dialogu; a další zaměstnanci (včetně propouštěných zaměstnanců nebo naopak potencionálních nových zaměstnanců) s vazbou na aktivity zaměřené na sociální dialog.

Klíčové aktivity

Hlavní klíčové aktivity projektu jsou rozdělené dle úrovní sociálního dialogu:
1) Podpora adaptace zaměstnavatelů a zaměstnanců na technologické změny a s tím spojené kvalifikační předpoklady
2) Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na kvalifikační předpoklady z hlediska BOZP
3) Legislativní opatření pro větší flexibilitu různých druhů forem práce v energetickém sektoru
4) Rozvoj odvětvového sociálního dialogu v energetice s cílem rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na další zaměstnavatele
5) Zvyšování znalostí v oblastech s přímým dopadem na sociální dialog a kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni
6) Zavádění nových moderních systémů řízení, organizace a zabezpečování regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti sociálního dialogu
7) Podpora adaptace na přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a další dopady související se zvýšenou ochranou životního prostředí (Green Deal pro Evropu)

1 – Podpora adaptace zaměstnavatelů a zaměstnanců na technologické změny a s tím spojené kvalifikační předpoklady

Touto klíčovou aktivitou se chceme zaměřit na podporu adaptace zaměstnanců na změny kvalifikačních potřeb a požadavků zaměstnanců v důsledku změn v sektoru energetiky. Jedním z dílčích cílů je adaptace seniorních zaměstnanců a mezigenerační výměnu, kde starší generace předává své konw how z praxe mladší generaci, která je následně přináší do praxe. Současně budou potřebné nové dovednosti, zaměřené především na nové technologie, digitalizaci a zavádění nových technologických postupů s orientací v digitálním prostředí.

Workshopy umožní zástupcům zaměstnavatelů výměnu zkušeností s probíhající generační obměnou v jednotlivých oblastech energetiky souběžně s nástupem nových technologií a trendů v moderní energetice, přispěje k posouzení schopnosti a efektivity zvyšování digitálních dovedností starší generace až na úroveň mladé generace s cílem udržet starší generaci déle v pracovním procesu. Zástupcům odborných škol výstupy z workshopů pomůžou při snaze implementovat praktické zkušenosti starší generace zaměstnanců do vzdělávacího procesu.

2 – Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na kvalifikační předpoklady z hlediska BOZP

Energetika a teplárenství prochází rychlou transformací vlivem dekarbonizace energetiky a teplárenství, která přináší nejen nové technologie výroby ale především nové pracovní postupy a rizika s tím spojená. Vliv energetické transformace na zaměstnanost – trend celkového počtu zaměstnaných v energetice a teplárenství je z pohledu sledovaného období konstantní až mírně klesající. Dosavadní studie zaměstnanosti však nepracují s daty, která přinesou změny charakteru odvětví energetiky (např. tzv. energetického mixu) a v návaznosti na ni s možnou změnou struktury zaměstnanosti. Jedná se o problematiku rekvalifikace, vzdělávání a odbornou přípravu zaměstnanců v energetice.

Dalším tématem této KA bude vliv pracovního prostředí na zaměstnance – pracovní činnost v rámci pracovního systému probíhá vždy v konkrétním pracovním prostředí, které může působit pozitivně nebo negativně na zaměstnance, čímž ovlivňuje jeho chování, pracovní výkon a zdravotní stav. Budeme podporovat vytváření přiměřeného pracovního prostředí, hledání a zavádění flexibilních forem práce, s ohledem na zdravotní rizika a zdravé stárnutí, sledování a vyhodnocování dopadů změn v charakteru práce na psychické a fyzické zdraví pracujících.

3 – Legislativní opatření pro větší flexibilitu různých druhů forem práce v energetickém sektoru

Podpoříme sociální dialog a budeme sledovat změny legislativních norem i nelegislativních opatření v oblastech, které se týkají hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, kulturních a sociálních podmínek v energetickém průmyslu.

Podpoříme využívání moderních technologií a přístupových bodů, pomáhajících zaměstnancům podniků lépe se orientovat v legislativě k pracovněprávním vztahům, budeme prosazovat aktivní politiku trhu práce – individuální plány a silné dovednosti a vzdělávací politika. Podpora zaměstnanosti, témata spojená se zvýšením minimální mzdy, příprava možných řešení v oblasti daňového a pojistného systému. Dojde k posouzení sociálních a ekonomických dopadů průmyslové transformace na zaměstnanost v odvětví energetiky.

Budeme aktivně působit na orgány státní správy ve všech oblastech, které se týkají vztahu zaměstnavatel vs. zaměstnanec, na snížení administrativní zátěže související s pracovněprávními vztahy např. při změně nebo ztrátě zaměstnání, ve vazbě na žádosti o různé dávky sociální podpory ze strany státu, s exekucemi atd. Vytvářet odpovídající podmínky pro správné fungování trhu práce s cílem předcházet tzv. nelegální práci např. z důvodu exekucí nebo neochoty zaměstnavatelů platit vysoké odvody z mezd.

4 – Rozvoj odvětvového sociálního dialogu v energetice s cílem rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na další zaměstnavatele

V souvislosti s dalším vývojem energetického odvětví, budeme analyzovat dopady mimořádných událostí na lidské zdroje vč. aplikace následných opatření, jejich připravenost a schopnost reagovat na změny v důsledku rostoucích nároků nejen na digitalizaci. Budeme se zabývat aktuálními tématy jako je zkrácená pracovní doba, flexibilní formy práce, sdílené pracovní pozice, home-office, kybernetická bezpečnost při práci on-line.

V rámci odvětvového sociálního dialogu dojde k analýze výsledků kolektivního vyjednávání vyššího stupně v posledních letech. Budeme se zabývat aktuální strategií firem na energetickém trhu, jakožto dobrým základem pro kvalitní sociální dialog na odvětvové úrovni. Dále problematikou s ohledem na kolektivní vyjednávání vyššího stupně napříč celým sektorem, hledáním společných řešení. Porovnáme výsledky kolektivního vyjednávání z podnikové na sektorovou úroveň. Podpoříme vzdělávání a prohlubování kvalifikace v rámci energetiky a vedení sociálního dialogu na sektorové úrovni.

5 – Zvyšování znalostí v oblastech s přímým dopadem na sociální dialog a kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni

S ohledem na sociální dialog a kolektivní vyjednávání bychom chtěli rozvíjet a posilovat spolupráci mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v energetickém sektoru s důrazem na oblast pracovně právních vztahů, posílit povědomí zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů o kolektivním vyjednávání v energetických podnicích.

Workshopy pro zaměstnance a zaměstnavatele budou zaměřené na doplňování, rozšiřování a zvyšování znalostí v oblastech s přímým dopadem na sociální dialog a kolektivní vyjednávání na podnikové úrovni. Prostřednictvím vzdělávání, posílení sociálního dialogu a zvyšování povědomí o kolektivním vyjednávání včetně další spolupráce se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů budeme podporovat budování kapacit sociálních partnerů na podnikové úrovni.

6 – Zavádění nových moderních systémů řízení, organizace a zabezpečování regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti sociálního dialogu

Podpora účasti pracovníků na kulatých stolech v regionech s vyšší koncentrací energetických společností, věnovaných tématice sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na podnikové a regionální úrovni, podpora přenosu informací z regionu na odvětvovou a podnikovou úroveň, rozvoj a podpora spolupráce sociálních partnerů a dalších relevantních subjektů v regionu na řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů na regionální, odvětvové (sektorové) a národní úrovni.

Zvyšování povědomí o sociálním dialogu a jeho potřebách na všech úrovních. Je potřeba podporovat regiony, brát v potaz potřeby jednotlivých regionů, z hlediska potřeb a možností nalezení uplatnění pro zaměstnance, kterých se dotkne proces změny v sektoru energetiky.  Musíme akceptovat regionální rozdíly ve vazbě na lokální možnosti zaměstnání s přihlédnutím ke struktuře obyvatelstva a motivovat zaměstnavatele k vytváření nových pracovních míst.

Prověříme efektivitu aktuálních komunikačních kanálů a eventuálně navrhneme opatření ke zlepšení komunikace tak, aby se informace z regionů dostaly na sektorovou i centrální úroveň. Povedeme diskusi se zaměstnanci v regionech a poskytneme jim informační podporu.

7 – Podpora adaptace na přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a další dopady související se zvýšenou ochranou životního prostředí (Green Deal pro Evropu)

 Díky Green Deal dohodě dojde k modernizaci a transformaci průmyslových odvětví a jejich dodavatelských řetězců. Je důležité, aby česká ekonomika byla i nadále konkurenceschopná ve světě s nižšími emisemi. Evropská komise musí prokázat, že budoucí energetické potřeby průmyslu a společnosti lze uspokojit prostřednictvím Green Deal za dostupné ceny. To vyžaduje silnou strategii evropské průmyslové politiky.

Udržitelná průmyslová strategie na úrovni EU, na národní i odvětvové úrovni, bude schopna uskutečnit dvojí – zelenou a digitální – transformaci a přilákat udržitelné investice do nejlepších dostupných technologií, infrastruktury, renovace a přenosu technologií do střední a východní Evropy pouze za podmínek udržení stávajících pracovních míst a vytváření nových pracovních míst s nízkými emisemi. S tím souvisí potřeba vypracovat komplexní plány na transformaci pracovních míst pro možnost realizace spravedlivého přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a na podporu udržitelné průmyslové politiky.