• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Projekt OPZ+2023-2026 „„Pyramida sociálního dialogu v chemickém odvětví“ “

Vše o projektu „Pyramida sociálního dialogu v chemickém odvětví“
Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_001/0001091

Příjemce: SCHP ČR
Partner: OS ECHO

Anotace projektu:

Sociální dialog v chemickém odvětví je soustavná výměna informací mezi sociálními partnery, tj. mezi zaměstnavateli a zaměstnanci za účelem dosahování kompromisu v otázkách hospodářských, sociálních, mzdových, pracovních, bezpečnostních a dalších. Na základě analýzy potřebnosti byla identifikována témata, která aktuálně jsou pro chemické odvětví zvláště závažná vzhledem k ekonomicko-sociálnímu vývoji ve společnosti, jakož i témata dlouhodobě řešená v sociálním dialogu partnerů.

Harmonogram projektu
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2023
Předpokládané ukončení realizace projektu: 30. 6. 2026
Doba trvání (v měsících): 36

 

Co je cílem projektu?

Blok A. Budování a zvyšování kapacit, kompetencí a schopností sociálních partnerů
1)  Inovovat sociální dialog o témata, která aktuálně mají velký celospolečenský dopad na zaměstnanost a sociálně-ekonomické vazby, a budou rozhodující pro další existenci chemického odvětví (energetika, cirkulární ekonomika, Zelená dohoda, společenská odpovědnost, unijní a národní legislativa)
2) Rozvíjet kapacity sociálních partnerů prohlubováním a zvyšováním znalostí v oblastech, které mají přímý vliv na vedení sociálního dialogu (BOZP, prevence kritických situací, legislativa dotýkající se zájmů sociálních partnerů, pracovněprávní vztahy)

Blok B. Upevňování a rozvoj sociálního dialogu jako nástroje k podpoře zaměstnanosti a kolektivního vyjednávání
3) Ve spolupráci sociálních partnerů co nejlepší zvládání generační obměny v chemickém odvětví i za nepříznivého vývoje na trhu práce, podpora aktivit ke zvýšení zájmu mladé generace pro výkon povolání v chemickém odvětví
4) Zintenzivnit oboustranné přenášení informací a prezentování vlastních postojů sociálních partnerů, zajištění jejich vyšší informovanosti z různých úrovní vedení sociálního dialogu – na tomto základě souběžně formulovat společná stanoviska a postoje k ochraně zájmů českého chemického průmyslu
5) Udržet a zvýšit kapacity sociálních partnerů na podnikové a odvětvové úrovni a posílit tím jejich kompetence při uzavírání kolektivních smluv –posílení a rozvoj sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na všech úrovních energetického sektoru, včetně možnosti rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na další zaměstnavatele – rozšíření působnosti odborů v dalších společnostech sektoru energetiky s cílem nastolení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v těchto společnostech

Popis cílové skupiny:

Cílová skupina je tvořena sociálními partnery (SCHP ČR a OS ECHO), jejich členskou základnou a zaměstnanci firem a institucí v chemickém odvětví, a dále firem a institucí, jež se zabývají nakládáním s chemickými látkami či výrobky, provádějí jejich skladování, použití, recyklaci, likvidaci a transport ve vazbě na vstupy či výstupy chemického odvětví, kteří svojí účastí na aktivitách projektu vstupují do sociálního dialogu.
Svaz chemického průmyslu ČR prostřednictvím své členské základny sdružuje cca 35 000 zaměstnanců. Odborový svaz ECHO sdružuje v chemickém sektoru cca 10 000 členů. Do této skupiny, resp. jejího podílu, je směrován dopad aktivit projektu.
V chemickém průmyslu ČR bylo v roce 2020 zaměstnáno 133 560 zaměstnanců (myšleno            v oblastech CZ NACE 19.2 Cílová skupina je členěna na zaměstnance a členy odborových organizací, kteří se aktivně zajímají o aktuální vývoj sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, zaměstnance odpovědné za vedení kolektivního vyjednávání v různých úrovních, zaměstnanci sociálních partnerů (Svazu chemického průmyslu ČR a Odborového svazu ECHO) a zaměstnance organizací, kteří se podílejí na přípravě budoucích zaměstnanců.

Klíčové aktivity

Hlavní klíčové aktivity v rámci OS ECHO jsou rozdělené dle úrovní sociálního dialogu:
KA2.3.e           Mezinárodní výměna zkušeností z pohledu odborů a zaměstnavatelů v rámci řešení Zelené dohody pro Evropu (realizuje OS ECHO a SCHP ČR)
KA3.3.e           Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast BOZP v chemickém průmyslu
KA4.2.e           Legislativní opatření pro větší flexibilitu práce v chemickém sektoru
KA5.2.e           Podpora adaptace zaměstnavatelů a pracovní síly na technologické změny –problematika generační obměny
KA7.2.e           Zvyšování kapacit sociálních partnerů k vedení kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni
KA7.3.e           Prohlubování odvětvového bipartitního sociálního dialogu
KA7.4.e           Zabezpečování regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání

KA2.3.e – Mezinárodní výměna zkušeností z pohledu odborů a zaměstnavatelů v rámci řešení Zelené dohody pro Evropu

Sdělení Evropské komise „Zelená dohoda pro Evropu“ je jednou z hlavních priorit Evropské komise a představuje klíčovou strategii pro přechod na klimaticky neutrální, udržitelnou a oběhovou ekonomiku. Zelená dohoda pro Evropu je novou strategií EU pro růst, alespoň takový je záměr.
Realizace Zelené dohody pro Evropu představuje pro průmysl ČR nejen nové příležitosti a výzvy, ale také potenciální rizika a významné dopady na mnoho sektorů včetně chemického průmyslu, ale i na regiony a celou společnost. Je nesmírně důležité, aby všechny podniky, zaměstnanci i občané věděli, čím sami mohou k naplnění dohody přispět. Chemický průmysl sehraje v tomto směru klíčovou roli, protože na něj směřuje potřeba vývoje nových a efektivnějších materiálů, postupů, metod a technologií k ochraně životního prostředí. Nakolik je realita implementace Zelené dohody blízká či vzdálená původnímu záměru i v jiných zemích, než je Česká republika, bude hodnoceno v této klíčové aktivitě.

KA3.3.e – Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na oblast BOZP v chemickém průmyslu

V této klíčové aktivitě bude rozvíjena a posilována spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v chemickém průmyslu s důrazem na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v chemickém průmyslu. Budeme analyzovat stávající pracovní podmínky v souvislosti s nároky jednotlivých věkových kategorií, analyzovat vztahy mezi životním prostředím a lidskou společností, změnami na trhu práce, zkušenostmi s pandemií, vlivy kombinace účinků pracovního a životního prostředí a pracovních podmínek, dopady fyzické zátěže na zdraví a bezpečnost pracovníků. Na základě těchto analýz budou vypracovávána doporučení k zajištění potřeb a požadavků zaměstnanců s ohledem na jednotlivé věkové kategorie ve vztahu k bezpečnosti práce. Budeme apelovat na spolupráci zaměstnavatelů a odborových organizací ve věcném vyhledávání a hodnocení rizik a zvýšíme kapacity sociálních partnerů v analýze a hodnocení rizik s cílem vytvářet bezpečné pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika a zdravé stárnutí. Budeme sledovat a vyhodnocovat dopady změn v charakteru práce na psychické a fyzické zdraví pracujících. Aktivně budeme hodnotit zdravotní rizika na pracovištích s cílem snižovat účinky těchto rizik na zdraví zaměstnanců pomocí adekvátních technických opatření.

 KA4.2.e – Legislativní opatření pro větší flexibilitu práce v chemickém sektoru

V rámci této klíčové aktivity budeme posuzovat legislativní změny, týkající se především flexibilních způsobů zaměstnávání, a navrhovat způsoby a reálnost zavádění těchto změn. Vzhledem k náročnosti pracovních podmínek v chemickém průmyslu je nutné vytvářet jeho zaměstnancům takové podmínky, které by jim umožnily sladění pracovního a rodinného života, lepší organizaci volného času, přizpůsobování rozvrhu pracovní doby vlastním potřebám, možnosti práce na dálku, zkracování pracovní doby apod. Docílení změn v uvedených oblastech, ať už přijímaných na základě legislativních opatření, či naopak iniciovaných k realizaci, je možné pouze kvalitním sociálním dialogem mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, potažmo odborovými organizacemi. Zvyšování komplexnosti legislativních opatření bude v rámci tohoto dialogu podporováno i oponováno. Za účasti právníka a odborného pracovníka OS ECHO budeme sledovat změny legislativních norem i nelegislativních opatření v oblastech, které se týkají hospodářských, výrobních, pracovních, mzdových, minimální mzdy, přípravy možných řešení v oblasti daňového a pojistného systému, kulturních a sociálních podmínek v chemickém průmyslu.

KA5.2.e – Podpora adaptace zaměstnavatelů a pracovní síly na technologické změny –problematika generační obměny

Jelikož dochází ke generační obměně v důsledku stárnutí a odchodu do starobního důchodů stávajících zaměstnanců je potřeba předávat zkušenosti na straně odborů z oblasti kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, a to nejen na podnikové, ale také na odvětvové úrovni v chemickém průmyslu. Tento proces je významným prvkem k zajištění a stabilizaci zaměstnanosti v každém podniku. Znalost metod předávání zkušeností starších pracovníků mladším nástupcům je pro udržení kontinuity vedených činností nezbytnou nutností.
Zaměstnanci a odboráři v pokročilém aktivním věku za léta praxe a výkonu povolání jsou neocenitelní díky svým pracně získaným zkušenostem a znalostem, které jejich nástupci zejména z řad mladé generace nemohou logicky obsáhnout. V této klíčové aktivitě formou workshopů zintenzivníme přípravu a podmínky pro vyšší zapojení starších zaměstnanců do přípravy jejich nových nástupců v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Upřednostníme potřebu průběžného zvyšování kompetencí stávajících zaměstnanců v nových technologiích a postupech, a na druhé straně podpoříme adaptaci nové generace zaměstnanců a odborářů formou předávání zkušeností a metodologie od generací starších. Zaměříme se rovněž na zvýšení zájmu generace zaměstnanců v chemii v důchodovém věku k pokračování jejich práce ve stávajícím oboru i za podmínky částečné rekvalifikace a zaškolení na nové dovednosti v souvislosti s technologickými změnami (Průmysl 4.0, Práce 4.0).

KA7.2.e – Zvyšování kapacit sociálních partnerů k vedení kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni

V této klíčové aktivitě budou členové odborů, podílející se na vedení sociálního dialogu a vyjednávání podnikových kolektivních smluv analyzovat úroveň vedení sociálního dialogu ve firmách, identifikovat problematické oblasti a navrhovat jejich řešení. Prostřednictvím předávání informací a zkušeností, posílením sociálního dialogu a zvyšováním povědomí o kolektivním vyjednávání včetně další spolupráce se zástupci zaměstnanců bude probíhat diskuse s příklady nejlepší praxe. Hlavním cílem je rozvoj kapacit sociálního partnera OS ECHO s přímým dopadem na vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni, s důrazem na oblast pracovněprávních vztahů. V rámci workshopů dojde k zajištění, prohloubení a posílení sociálního dialogu na podnikové úrovni vedoucí k sociálnímu smíru mezi partnery. Podpoříme rozvoj kompetencí zaměstnanců-podnikových kolektivních vyjednavačů zaměřených na doplňování, rozšiřování a zvyšování znalostí v oblastech s přímým dopadem na sociální dialog a rozvíjení Best Practices kolektivního vyjednávání.

KA7.3.e – Prohlubování odvětvového bipartitního sociálního dialogu

V rámci klíčové aktivity se budeme se zabývat sociálním dialogem na odvětvové úrovni ve vazbě na podnikovou úroveň. Vzájemným porovnáváním výsledků kolektivního vyjednávání na podnikových úrovních se sektorovou budeme predikovat možná úskalí odvětvového sociálního dialogu za účelem hledání konsensu a společných kompromisů v chemickém odvětví k udržení sociálního smíru. Budeme analyzovat dopady dlouhodobých omezení v souvislosti s hromadným výskytem infekčního onemocnění Covid-19 na zaměstnance a zaměstnavatele, dopady mimořádných událostí na lidské zdroje vč. aplikace následných opatření, jejich připravenost a schopnost reagovat na změny v důsledku rostoucích nároků na digitalizaci průmyslu. Budeme se zabývat aktuálními tématy chemického odvětví jako je zkrácená pracovní doba, sdílené pracovní pozice, home-office, kybernetická bezpečnost při práci on-line. Cílem této klíčové aktivity je rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v chemickém sektoru s důrazem na oblast kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu na odvětvové úrovni.

KA7.4.e – Zabezpečování regionálního poradenství a vyšší informovanosti v oblasti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání

Cílem této klíčové aktivity je zvýšit povědomí o sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání na regionální úrovni. Rozvineme a podpoříme spolupráce sociálních partnerů a dalších subjektů v regionu na řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů především na regionální úrovni. Budeme podporovat regiony, brát v potaz potřeby jednotlivých regionů. Zlepšíme komunikaci tak, aby se informace z regionů dostaly na sektorovou i centrální úroveň. Budeme akceptovat regionální rozdíly ve vazbě na lokální možnosti zaměstnání s přihlédnutím ke struktuře obyvatelstva a motivovat zaměstnavatele k vytváření nových pracovních míst. Chtěli bychom dosáhnout vyšší účasti pracovníků na kulatých stolech v regionech s koncentrací chemických společností, věnovaných tématice sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na podnikové a regionální úrovni. Pomocí setkávání u kulatých stolů – 7x v regionech a 2x napříč regiony – přispějeme k zvýšení povědomí o důležitosti sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v chemickém průmyslu na regionální úrovni. Zaměříme se na výměnu zkušeností o kolektivním vyjednáváním a sociálním dialogu v různých podnicích na regionální úrovni.