• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Stanovy odborového svazu ECHO

S T A N O V Y
Odborového svazu ECHO
(schváleno 3. sjezdem OS ECHO dne 23. května 2018)

I.
Základní ustanovení, sídlo organizace

Článek 1 – Základní ustanovení

 1. Odborový svaz ECHO (dále také jen „svaz“) je nezávislé, samostatné, dobrovolné, otevřené a na demokratických zásadách vybudované sdružení odborových organizací, které sdružují bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, vyznání, rasy a pohlaví zaměstnance zpravidla z podnikatelských subjektů, zejména výrobců a distributorů elektrické a tepelné energie, chemického, farmaceutického průmyslu, zpracovatelů ropy, gumárenského a plastikářského průmyslu a další odborové organizace.
 1. Odborový svaz se podílí svojí odborovou činností na rozvoji, upevňování a posilování demokratické společnosti, založené na ochraně a podpoře lidských práv a základních svobod, sociální spravedlnosti a odpovědnosti za životní prostředí.
 1. Posláním a cílem odborového svazu je formulovat, prosazovat, uspokojovat a obhajovat profesní, ekonomické, sociální, vzdělávací, kulturní a jiné zájmy, potřeby, názory a práva svých členů. K tomu využívá především odborové solidarity a kolektivního vyjednávání.
 1. Odborový svaz a odborové organizace v něm sdružené, jsou oprávněny jednat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání, zejména kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy; kolektivní smlouvy vyššího stupně vyjednává   a uzavírá odborový svaz. Oprávnění odborového svazu nebo odborové organizace k jednání, ke kolektivnímu vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv u zaměstnavatele vznikají dnem následujícím po dni, kdy bylo zaměstnavateli doručeno oznámení, že byly splněny zákonem stanovené podmínky (§ 286 odst. 3, zák. práce).
 1. Odborový svaz ECHO a odborové organizace v něm sdružené vykonávají u jednotlivých zaměstnavatelů kontrolu nad dodržováním pracovněprávních předpisů a kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 1. Svaz se může sdružovat s jinými odborovými svazy a organizacemi v České republice a může být členem mezinárodních odborových organizací a sdružení.
 1. Základní a místní odborové organizace mohou sdružovat své bývalé členy v klubech důchodců a nezávisle ve svých stanovách nebo statutech upravovat jejich postavení, příspěvky a ostatní pravidla jejich činnosti při ZO/MO.

Článek 2 – Název a sídlo svazu

 1. Úplný název odborového svazu zní: Odborový svaz ECHO (zkratka: OS ECHO).
 1. Sídlem svazu je: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha.


II.
Právní postavení svazu a jeho členů

Článek 3 – Právní postavení svazu

 1. Odborový svaz ECHO je právnickou osobou a odborovou organizací ve smyslu § 3046 občanského zákoníku, vedenou ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 4370. V právních vztazích svaz vystupuje svým jménem a na svůj účet a odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Jménem odborového svazu ECHO jedná předsednictvo, které je jeho statutárním orgánem. Za předsednictvo jednají a podepisují samostatně předseda a každý z místopředsedů odborového svazu.
 1. Předseda a místopředsedové odborového svazu jsou pro výkon této funkce uvolněni ze zaměstnání na celou pracovní dobu.
 1. Předseda odborového svazu zároveň plní úkoly zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích vůči zaměstnancům odborového svazu.
 1. K plnění svých úkolů odborový svaz vytváří odborná pracoviště, jejichž strukturu a systemizaci stanoví předsednictvo odborového svazu.
 1. K řešení specifických odvětvových problémů se odborový svaz člení na sekci energetickou a sekci chemickou, které jsou řízeny příslušnými místopředsedy odborového svazu. V rámci sekce může být zřízena podsekce odborového svazu.

Článek 4 – Právní postavení členů odborového svazu

 1. Členem odborového svazu může být pouze odborová organizace nebo sdružení odborových organizací (dále také jen „odborová organizace“ nebo „člen svazu“). Odborové organi­zace sdružené v OS ECHO jsou právnické osoby a mají právní osobnost a svéprávnost. V právních vztazích vystupují svým jménem a na svůj účet a odpovídají za porušení svých závazků celým svým majetkem.
 1. Odborové organi­zace sdružené v OS ECHO působí zpravidla u jednoho konkrétního zaměstnavatelského subjektu a sdružují své členy především z řad zaměstnanců, event. nezaměstnaných. Ve svých stanovách nebo statutu anebo na základě rozhodnutí statutárního orgánu odborové organizace, může odborová organizace svoji působnost rozšířit i na další zaměstnavatelské subjekty, jejichž zaměstnance sdružuje jako své členy.
 1. Odborové organi­zace sdružené v OS ECHO /místní odborové organizace/, které působí na územním principu (ve městě, místě, oblasti atd.), sdružují své členy především z řad zaměstnanců různých zaměstnavatelských subjektů, event. nezaměstnané. Ve svých stanovách nebo statutu anebo na základě rozhodnutí statutárního orgánu odborové organizace, musí vymezit svou působnost u těch zaměstnavatelských subjektů, jejichž zaměstnance sdružují jako své členy.
 1. Jménem odborové organizace jedná statutární orgán, který se zpravidla nazývá výbor (dále také jen „výbor“ nebo „VZO“). Za výbor jedná navenek samostatně předseda nebo každý z místopředsedů výboru této odborové organizace; předseda a místopředsedové odborové organizace jsou oprávněni jednat a podepisovat za odborovou organizaci ve všech věcech dle pravomocí schválených statutárním orgánem odborové organizace.
 1. Odborový svaz ECHO přiznává právní osobnost a svéprávnost všem odborovým organizacím sdruženým v OS ECHO (organizačním jednotkám svazu), tj. základním a místním organizacím i sdružením odborových organizací /SZO/, a to od okamžiku účinků přijetí odborové organizace za člena odborového svazu. Tyto organizační jednotky svazu upravují svoji působnost, organizační strukturu, způsob činnosti, jednání a další otázky ve svých statutech nebo stanovách. Statuty odborových organizací se považují za stanovy ve smyslu zákoníku práce a jiných právních předpisů.
 1. Odborové organizace sdružené v odborovém svazu a samostatně vedené ve veřejném rejstříku (tzv. kolektivní členové odborového svazu) mají vlastní právní osobnost a svéprávnost, a svoji působnost, organizační strukturu, způsob činnosti, jednání a další otázky upravují ve svých stanovách. Není-li dále uvedeno jinak, má kolektivní člen odborového svazu stejná práva a povinnosti jako ostatní členové odborového svazu (organizační jednotky OS ECHO).
 1. Stanovy nebo statuty odborových organizací sdružených v odborovém svazu musí být v souladu se stanovami OS ECHO.

Článek 5 – Sdružení odborových organizací (dále jen SZO)

 1. Odborové organizace sdružené v OS ECHO mohou v rámci odborového svazu vytvářet, za účelem odborové činnosti v regionech a společného řešení svých záležitostí, regionální a jiná sdružení (SZO). SZO nemá povinnost platit svazu členské příspěvky a v případě zániku odborového svazu nemá právo na majetkové vypořádání. Na SZO se nevztahuje ustanovení upravující právo členů volit a být volen do orgánů odborového svazu.
 1. přijetí SZO za člena odborového svazu rozhoduje předsednictvo OS ECHO na základě písemné žádosti SZO. Rozhodnutím předsednictva OS ECHO o přijetí za člena se SZO stává právnickou osobou a organizační jednotkou OS ECHO. SZO v právních vztazích vystupuje svým jménem a na svůj účet a odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.
 1. stavení SZO a o svém vstupu do tohoto sdružení rozhoduje nejvyšší orgán dotčených odborových organizací. Příslušné odborové organizace zároveň rozhodují o delegování svých pravomocí a kompetencí na SZO, včetně způsobu jeho financování a práva za členy SZO jednat se zaměstnavatelem v pracovněprávních vztazích a kolektivně vyjednávat ve smyslu ust. § 286 zák. práce. Tím není dotčeno právo příslušných základních a místních odborových organizací uzavírat (a podepisovat) kolektivní smlouvy.
 1. jménem SZO jedná zvolený předseda, který je statutárním orgánem SZO.
 1. název sdružení, pravidla činnosti, organizační uspořádání a rozsah pravomocí jeho orgánů a pravidla hospodaření budou upraveny ve statutu nebo stanovách SZO.


III.

Členství v odborovém svazu

Článek 6 – Vznik členství

 1. Odborový svaz sdružuje zejména právnické osoby, které mají postavení odborových organizací ve smyslu § 3046 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nebo odborové organizace případně založené podle jiných právních předpisů. Jejich typy  a právní postavení jsou upraveny v kapitole I.  článku 4 a 5.
 1. Členství odborové organizace v odborovém svazu vzniká rozhodnutím předsednictva OS ECHO o přijetí za člena odborového svazu. Dosavadní členství odborových organizací sdružených v OS ECHO a jeho právních předchůdců tím není dotčeno.
 1. Svaz výjimečně sdružuje také fyzické osoby v rámci mimořádného členství založeného podle článku 7a) Stanov OS ECHO.
 1. Od vzniku členství je odborový svaz oprávněn od svých členů vyžadovat, shromažďovat, a uchovávat jejich osobní a jiné citlivé údaje, které jsou nezbytné pro činnost odborového svazu a jeho členů, zejména jméno, příjmení, rodné příjmení a další jména, akademické, vědecké a jiné tituly, dosažené vzdělání, kvalifikace, životopisy, data narození, místo a okres narození, národnost, státní příslušnost, osobní stav, rodné číslo, bydliště, telefonní čísla, emailové adresy a obrazové záznamy, a nakládat s nimi. Při této činnosti se odborový svaz řídí příslušnými právními předpisy. Doručení žádosti o přijetí za člena odborového svazu se podle těchto stanov již bez dalšího považuje za souhlas člena k shromažďování, uchovávání a nakládání s jeho osobními a jinými citlivými údaji odborovým svazem.

Článek 7 – Ukončení členství

 1. Členství odborové organizace sdružené v odborovém svazu zaniká vystoupením. Písemné oznámení o vystoupení z odborového svazu odborová organizace doručí odborovému svazu do jeho sídla; tímto dnem členství odborové organizace v odborovém svazu končí, není-li v oznámení uveden den pozdější.
 1. Členství odborové organizace sdružené v odborovém svazu zaniká také rozhodnutím předsednictva OS ECHO o vyloučení z důvodů nezaplacení členských příspěvků odborovému svazu ve výši stanovené ve Stanovách OS ECHO po dobu nejméně tří měsíců. Tomuto rozhodnutí musí předcházet projednání důvodů s příslušnou odborovou organizací.
 1. Pohledávky odborového svazu a jeho organizačních jednotek za členem odborové organizace sdružené v odborovém svazu nejsou zánikem jeho členství v odborové organizaci dotčeny a tyto se promlčují podle obecně závazných právních předpisů.

Článek 7a) – Mimořádné členství

 1. Mimořádným členem OS ECHO výlučně pro účely jeho právního zastoupení před soudem nebo jinými orgány, se může stát člen odborové organizace sdružené v OS ECHO (dále jen „fyzická osoba“), pokud odborová organizace, jíž je fyzická osoba členem, takové právní zastoupení písemně doporučí a písemně požádá odborový svaz o právní pomoc. Projev vůle stát se mimořádným členem učiní fyzická osoba udělením plné moci Odborovému svazu ECHO k zastupování před soudem nebo jiným orgánem.
 1. Fyzická osoba se stane mimořádným členem OS ECHO okamžikem, kdy předseda nebo místopředseda OS ECHO pověří právníka OS ECHO zastupováním v rozsahu udělené plné moci.
 1. Mimořádný člen OS ECHO má pouze právo na poskytnutí právní pomoci za podmínek stanovených předsednictvem OS ECHO a vnitrosvazovými dokumenty.
 1. Povinností mimořádného člena je poskytnout pověřenému právníkovi svazu včasné, úplné a pravdivé informace, potřebné podklady a veškerou potřebnou součinnost.
 1. Mimořádné členství fyzické osoby končí:
  1. skončením právní věci, jíž se poskytování právní pomoci týká,
  2. odnětím právní pomoci na základě rozhodnutí předsednictva OS ECHO, nebo
  3. odvoláním plné moci fyzickou osobou.


IV.

Práva a povinnosti člena svazu

Článek 8 – Práva členů

Člen odborové organizace sdružené v OS ECHO má právo:

 • volit a být volen do orgánů svazu dle postupu stanoveného volebním řádem pro volbu příslušného orgánu a za podmínek dále stanovených;
 • aktivně se podílet na činnosti všech orgánů svazu. Za tímto účelem může podávat návrhy, podněty, připomínky, stížnosti a vznášet dotazy na všechny orgány svazu, které jsou povinny jeho návrhy projednat a řešit;
 • účastnit se jednání všech orgánů svazu, pokud se jedná o jeho osobu nebo pokud se jedná o jím podané náměty a nahlédnout do všech materiálů, které se týkají jeho osoby. Pozvání musí být provedeno písemnou formou, pokud nebude dohodnuto jinak;
 • na obhajobu svých názorů a činů. Stejně tak má právo na orgánech odborového svazu požadovat obhajobu a ochranu svých práv a oprávněných zájmů vyplývajících zejména z pracovněpráv­ních vztahů a členství v odborové organizaci sdružené v odborovém svazu;
 • na využívání bezplatné právní pomoci, zejména v oblasti pracovněprávních vztahů, mzdové, sociálního zabezpečení, nemocenského pojištění a bezpečnosti práce, za podmínek stanovených Řádem právní pomoci odborového svazu, příp. schválených předsednictvem OS ECHO;
 • na informace o činnosti všech orgánů odborového svazu a opatřeních, která byla přijata jeho orgány;
 • na odborové vzdělávání;
 • odvolat se k předsednictvu odborového svazu proti rozhodnutí o jeho vyloučení z odborové organizace sdružené v OS ECHO. Odvolání má odkladný účinek. Lhůta pro podání odvolání činí 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo oznámeno rozhodnutí o jeho vyloučení z odborové organizace;
 • žádat o poskytnutí finanční pomoci z Podpůrného fondu odborového svazu za podmínek stanovených Statutem Podpůrného fondu OS ECHO;
 • na finanční podporu při stávce organizované odborovou organizací sdruženou v OS ECHO a odpovídající Zásadám pro vyhlášení stávkové pohotovosti a stávky a Statutu Stávkového fondu svazu;
 • podílet se na přímých výhodách členů odborového svazu při využívání odborových prostředků a zařízení.

Článek 9 – Povinnosti členů

 1. Člen odborové organizace sdružené v odborovém svazu je povinen dodržovat stanovy odborového svazu a stanovy nebo statut příslušné odborové organizace a plnit povinnosti vyplýva­jící z usnesení jejich orgánů; řádně vykonávat volenou funkci nebo svěřené úkoly a nést za ně odpovědnost, pečovat o majetek odborové organizace a ve stanoveném termínu a výši platit členské příspěvky odborové organizaci, jejíž je členem.
 1. Odborová organizace sdružená v odborovém svazu má povinnost řádně a včas vybírat od svých členů členské příspěvky a odvádět odborovému svazu členský příspěvek na jeho činnost jako podíl z členských příspěvků vybraných od svých členů, a to vše ve výši a termínu uvedeném v těchto stanovách.

V.
Vznik odborových organizací, jejich organizační výstavba a zánik

Článek 10 – Vznik a zánik odborové organizace

 1. Základní organizační jednotkou odborového svazu jsou odborové organizace. Odborové organizace vznikají dnem následujícím po dni, ve kterém je oznámení o založení odborové organizace doručeno příslušnému rejstříkovému soudu. Odborová organizace musí mít při svém vzniku nejméně 3 členy (zakládající členové). V případě poklesu členů odborové organizace pod 3 členy rozhodne příslušný orgán odborové organizace nebo odborového svazu, o sloučení nebo splynutí s jinou odborovou organizací sdruženou v odborovém svazu nebo o zrušení odborové organizace a likvidaci jejího majetku.Od vzniku členství je odborová organizace oprávněna od svých členů vyžadovat, shromažďovat, a uchovávat jejich osobní a jiné citlivé údaje, které jsou nezbytné pro činnost odborové organizace a jejích členů, a nakládat s nimi, a to v rozsahu uvedeném v článku 6.4. těchto stanov. Při této činnosti se odborová organizace řídí příslušnými právními předpisy. Doručení žádosti o přijetí za člena odborové organizace se podle těchto stanov již bez dalšího považuje za souhlas člena k shromažďování, uchovávání a nakládání s jeho osobními a jinými citlivými údaji odborovou organizací a odborovým svazem podle těchto stanov.
 1. O příslušnosti odborové organizace k odborovému svazu rozhodují její členové přijetím programu a stanov odborového svazu. Na základě jejich rozhodnutí požádá odborová organizace písemně o přijetí za člena odborového svazu nebo oznámí vystoupení z odborového svazu.O přijetí odborové organizace do odborového svazu rozhoduje Předsednictvo OS ECHO.Pokud Předsednictvo OS ECHO odmítne odborovou organizaci do odborového svazu přijmout, může se tato odvolat ke konferenci odborového svazu. Lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů ode dne, kdy bylo žadateli o členství oznámeno rozhodnutí o jeho nepřijetí.
 1. V případě zániku zaměstnavatelského subjektu, ve kterém působí odborová organizace sdružená v OS ECHO, rozhodne o její další činnosti nejvyšší orgán odborové organizace.
 1. Odborová organizace zaniká rozhodnutím jejího nejvyššího orgánu o rozdělení, sloučení, splynutí či zrušení a dále pak v důsledku poklesu počtu členů odborové organizace na méně než tři členy.
 1. Zánik bez právního nástupnictví zrušením s likvidací:
  Odborová organizace se ruší a zaniká rozhodnutím jejího nejvyššího orgánu a v případě její nečinnosti delší jak 30 dnů rozhodnutím Předsednictva OS ECHO. Rozhodnutí musí být písemné a musí obsahovat den zániku a rozhodnutí o majetkovém vypořádání. Nejvyšší orgán odborové organizace nebo předsednictvo odborového svazu nařizuje vstup do likvidace, jmenuje a odvolává likvidátora odborové organizace a schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku vypracovaného likvidátorem.
 1. Zánik s právním nástupnictvím bez likvidace na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu odborové organizace:
  – rozdělením: práva a povinnosti zanikající odborové organizace přecházejí na nově vzniklé odborové organizace v poměru k počtu členů, kteří ze zaniklé organizace přecházejí ke dni jejího zániku do nově vzniklých odborových organizací;
  – sloučením nebo splynutím: práva a povinnosti přecházejí na přejímající, resp. nově vzniklou odborovou organizaci.
 1. Rozhodnutí o zrušení a zániku, rozdělení nebo sloučení či splynutí odborové organizace, včetně dokladů o majetkovém vypořádání doručí odborové organizace bez zbytečného prodlení odborovému svazu. Provedené změny se oznamují rejstříkovému soudu. K zániku odborové organizace jako právnické osoby dojde výmazem z veřejného rejstříku.
 1. Ustanovení článku 10 se přiměřeně použijí i ve vztahu ke sdružení odborových organizací (SZO).

Článek 11 – Organizační výstavba odborové organizace sdružené v odborovém svazu

 1. Každá odborová organizace sdružená ve svazu (dále také jen „člen svazu“) ve svých stanovách nebo statutu přizpůsobí své organizační uspořádání ve vztahu k počtu členů, které sdružuje na jednotlivých pracovištích, provozech apod. Stanovy nebo statut schvaluje nejvyšší orgán odborové organizace, který zároveň rozhodne o rozsahu pravomocí a náplni činností jednotlivých orgánů.
 1. Odborové organizace, včetně sdružení odborových organizací, bez zbytečného prodlení oznamují změny týkající se těchto odborových organizací rejstříkovému soudu; bližší podmínky stanovuje právní předpis.
 1. Vnitřní uspořádání odborové organizace sdružené v odborovém svazu má minimálně tyto orgány:
  a) Nejvyšší orgán (zpravidla členskou schůzi nebo konferenci),
  b) Statutární orgán (zpravidla výbor); v organizacích do 50 členů může působnost statutárního orgánu vykonávat předseda odborové organizace zvolený členskou schůzí nebo konferencí odborové organizace.
  c) Kontrolní orgán (zpravidla revizní komisi nebo revizora účtu); v organizacích do 50 členů může její působnost vykonávat nejvyšší orgán.
 1. Do výlučné působnosti nejvyššího orgánu odborové organizace sdružené v odborovém svazu patří rozhodování o všech zásadních otázkách činnosti odborové organizace, a to zejména:
  a) o přijetí a změně stanov nebo statutu odborové organizace a její činnosti;
  b) o organizačním uspořádání odborové organizace, ve kterém uvede jednotlivé orgány spolurozhodující se zaměstnavatelem ve všech příslušných záležitostech dle zákoníku práce a podnikové kolektivní smlouvy;a dále nejvyšší orgán odborové organizace,c) schvaluje způsob voleb a volební řád pro volbu členů orgánů a funkcionářů odborové organizace;
  d) rozhoduje o počtu uvolněných funkcionářů a rozsahu jejich uvolnění ze zaměstnání k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace;
  e) rozhoduje o pravomocích orgánů odborové organizace;
  f) schvaluje Zásady hospodaření a rozpočet odborové organizace;
  g) bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky odborové organizace;
  h) rozhoduje o vyloučení člena z odborové organizace nebo o delegaci této pravomoci na statutární orgán;
  i) rozhoduje o členství odborové organizace ve SZO;
  j) rozhoduje o způsobu volby delegátů na sjezd odborového svazu;
  k) dodržuje zásadu, že menšina má právo formulovat svá stanoviska a požadovat jejich projednání;
  l) rozhoduje o členství odborové organizace v odborovém svazu.
  m) rozhoduje o zániku, rozdělení, sloučení nebo splynutí odborové organizace a o způsobu vypořádání;
  n) schvaluje usnesení, které je závazné pro všechny orgány a členy odborové organizace;
  o) rozhoduje o dalších záležitostech, stanoví-li tak právní předpisy, stanovy nebo statut;
  p) rozhoduje o dalších zásadních otázkách, které si vyhradí.
 1. Výbor odborové organizace je výkonným a statutárním orgánem, který řídí činnost odborové organizace mezi zasedáními jejího nejvyššího orgánu. Výbor vystupuje jménem odborové organizace a vyjadřuje se jménem jejích členů. Výbor je příslušným orgánem odborové organizace působící u zaměstnavatele ve smyslu zákoníku práce, vůči kterému uplatňuje právo spolurozhodování, projednávání, právo na informace, vykonává kontrolní činnost v případech stanovených právními před¬pisy, a to především zákoníkem práce a je příslušným orgánem odborové organizace ke kolektivnímu vyjednávání ve smyslu zákoníku práce a zákona o kolektiv¬ním vyjednávání.Některé pravomoci může výbor na základě zmocnění ve svých stanovách nebo statutu delegovat na nižší organizační články.
 1. Jménem odborové organizace jedná její statutární orgán (výbor); za výbor jedná navenek samostatně předseda nebo každý z místopředsedů.
 1. Statutární orgán odborové organizace (výbor) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami nebo statutem vyhrazeny jinému orgánu, a ve své činnosti především:
  a) důsledně uplatňuje pravomoci dané mu pracovněprávními a jinými předpisy, zejména vůči zaměstnavateli. Podle potřeb, minimálně však jedenkrát v roce, svolává zasedání nejvyššího orgánu, na kterém umožňuje účast člena předsednictva odborového svazu;
  b) prosazuje zlepšování a zkvalitňování mzdových, sociálních a pracovních podmínek svých členů;
  c) poskytuje pomoc svým členům v pracovněprávní a sociální oblasti a vyjadřuje se k jejich žádostem o poskytnutí právní pomoci dle Řádu právní pomoci OS ECHO a k žádostem o podporu nebo výpomoc z Podpůrného fondu OS ECHO;
  d) zpravidla vede kolektivní vyjednávání, kontroluje plnění kolektivní smlouvy a navrhuje opatření z jejího neplnění. Uzavřenou podnikovou kolektivní smlouvu je povinen zaslat k evidenci odborovému svazu;
  e) nejvyššímu orgánu odborové organizace předkládá zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření;
  f) navrhuje, a po schválení nejvyšším orgánem odborové organizace realizuje delegování pravomocí na jiné odborové orgány;
  g) zpracuje vlastní jednací řád, který řeší otázky usnášení se a rozhodování statutárního orgánu odborové organizace v souladu se stanovami odborového svazu;
  h) navrhuje z řad členů odborové organizace vhodné kandidáty do orgánů odborového svazu a jiných orgánů, jichž je odborový svaz nebo odborová organizace členem; takový návrh může učinit samostatně nebo společně s jinými členy odborového svazu na regionálním jednání (setkání) svých zástupců.
  i) ohlásí na odborový svaz vznik smrtelného pracovního úrazu a pracovního úrazu, který lékař určil za těžký, pokud tak neučiní zaměstnavatel;
  j) rozhoduje o přijetí fyzické osoby za člena odborové organizace;
  k) na základě zmocnění ze stanov, statutu nebo na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu odborové organizace, rozhoduje o rozšíření působnosti odborové organizace u dalších zaměstnavatelů, jejichž alespoň 3 zaměstnance sdružuje jako své členy;
  l) odpovídá za včasné a správné zaplacení členského příspěvku odborovému svazu.
 1. Kontrolní orgán odborové organizace (čl. 11 odst. 3, písm. c) je nezávislým orgánem, který provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky a ostatním majetkem odborové organizace. Ze své činnosti je odpovědný nejvyššímu orgánu odborové organizace.Kontrolní orgán kontroluje čerpání rozpočtu a dodržování Zásad hospodaření orgánů odborové organizace. Výsledky svých kontrol předkládá statutárnímu a nejvyššímu orgánu odborové organizace. Předseda kontrolního orgánu nebo pověřený zástupce mají právo účastnit se zasedání orgánů odborové organizace.


VI.

Orgány odborového svazu

Článek 12 – Orgány svazu:
– Sjezd
– Konference
– Předsednictvo
– Revizní komise

Všechny orgány odborového svazu se řídí ve své činnosti Stanovami, Programovým prohlášením a usneseními orgánů odborového svazu.

Článek 13 – Sjezd

 1. Sjezd je nejvyšším orgánem odborového svazu. Jeho usnesení jsou závazná pro všechny členy a orgány odborového svazu. Sjezd odborového svazu svolává Předsednictvo OS ECHO jednou za pět let, a to nejméně dva měsíce před jeho konáním. Sjezd je usnášeníschopný, je-li na sjezdu přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů. Není-li dále uvedeno jinak, sjezd rozhoduje většinou hlasů (mandátů) přítomných delegátů a členů předsednictva odborového svazu.
 1. Delegátem sjezdu odborového svazu se může stát každý člen odborové organizace sdružené v OS ECHO. Delegáty sjezdu odborového svazu deleguje odborová organizace sdružená v OS ECHO podle klíče předem stanoveného Předsednictvem OS ECHO. Každá odborová organizace sdružená v odborovém svazu má právo být zastoupena na sjezdu odborového svazu alespoň jedním delegátem. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na SZO.
 1. Sjezdu odborového svazu se účastní:
  s hlasem rozhodujícím delegáti odborových organizací sdružených v odborovém svazu, s výjimkou sdružení odborových organizací (SZO), a členové předsednictva OS ECHO;
  s hlasem poradním členové Revizní komise OS ECHO.
 1. Sjezd odborového svazu projednává všechny otázky zařazené na program jednání. Do výlučné kompetence sjezdu odborového svazu patří projedná­ní, schválení a případné provedení:
  a) programu sjezdu;
  b) jednacího řádu sjezdu;
  c) zprávy o činnosti orgánů odborového svazu mezi sjezdy;
  d) stanov OS ECHO a jejich změn;
  e) volebního řádu pro volby orgánů OS ECHO;
  f) volby předsedy a místopředsedů OS ECHO; zanikne-li výkon funkce v průběhu volebního období smrtí nebo odstoupením, provede doplňkovou volbu nejbližší konference odborového svazu dle čl. 14, odst. 14.6. písm. b).
  g) volby členů předsednictva a revizní komise OS ECHO; zanikne-li členovi orgánu výkon funkce v průběhu volebního období, provede doplňkovou volbu nejbližší konference odborového svazu dle čl. 14, odst. 14.6. písm. b).
  h) programu odborového svazu;
  i) rozhodnutí o sloučení, splynutí, rozdělení nebo zániku (rozpuštění) odborového svazu, ­pokud se na tom usnese dvoutřetinová většina přítomných delegátů sjezdu;
  j) výše členských příspěvků členů odborových organizací a výše členských příspěvků členů svazu;
  k) zásad hospodaření odborového svazu;
  l) Statutu Podpůrného fondu OS ECHO; jeho změny nebo doplnění může provést Konference OS ECHO;
  m) Řádu právní pomoci OS ECHO; jeho změny nebo doplnění může provést Konference OS ECHO.
  n) dalších zásadních záležitostí, které si sjezd vyhradí.
 1. Mimořádný sjezd odborového svazu svolává Předsednictvo OS ECHO na základě žádosti dvoutřetinové většiny odborových organizací sdružených v odborovém svazu nebo podle článku 15.16, a to nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti.

Článek 14 – Konference

 1. Konference odborového svazu je nejvyšším orgánem v období mezi sjezdy odborového svazu.
 1. Konference se účastní s hlasem rozhodujícím odborovými organizacemi zvolení delegáti, paritně zastupující energetickou a chemickou sekci odborového svazu, a to 50 delegátů za sekci chemickou a 50 delegátů za sekci energetickou, a členové Předsednictva OS ECHO. Počet delegátů zastupující případnou další sekci odborového svazu (bude-li v období mezi sjezdy zřízena) upraví jednací řád konference OS ECHO. Konference je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina pozvaných delegátů s hlasem rozhodujícím. Není-li dále uvedeno jinak, konference rozhoduje většinou hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím a členů předsednictva odborového svazu.
 1. Při svých jednáních se konference řídí jednacím řádem.
 1. Konference odborového svazu se koná minimálně jednou ročně a svolává ji měsíc předem předsednictvo odborového svazu.
 1. Konference odborového svazu je oprávněna řešit všechny otázky, kromě těch, které jsou ve výlučné kompetenci sjezdu odborového svazu.
 1. Na základě zmocnění sjezdem odborového svazu /čl. 13, odst. 13.4. písm. l) a m)/ schvaluje změny a doplnění Řádu právní pomoci OS ECHO a změny a doplnění Statutu podpůrného fondu OS ECHO.
 1. Konference kontroluje plnění programu odborového svazu a je oprávněna kontrolovat plnění usnesení sjezdu odborového svazu.
 1. Do výlučné kompetence konference odborového svazu patří:
  a) projednání a schválení rozpočtu na příslušný kalendářní rok včetně zprávy o čerpání rozpočtu odborového svazu za uplynulý kalendářní rok;
  b) na základě zmocnění sjezdem odborového svazu /čl. 13, odst. 13.4. písm. f) a g)/ provádění doplňkových voleb předsedy a místopředsedů odborového svazu, členů předsednictva a členů revizní komise odborového svazu,
  c) rozhodnutí o nabývání nebo pozbývání vlastnictví nemovitých věcí
 1. Konference odborového svazu rozhoduje o svolání mimořádného sjezdu odborového svazu. Ke svolání mimořádného sjezdu odborového svazu je nutné vyslovení souhlasu dvou třetin odborových organizací sdružených v OS ECHO.
 1. Mimořádnou konferenci svazu svolává předsednictvo odborového svazu na základě žádosti nadpoloviční většiny odborových organizací sdružených v odborovém svazu, a to nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti, případně na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny členů předsednictva odborového svazu.

Článek 15 – Předsednictvo svazu

 1. Předsednictvo odborového svazu je výkonným a statutárním orgánem OS ECHO, vydává vnitřní předpisy OS ECHO a řídí činnost odborového svazu mezi jednotlivými sjezdy odborového svazu v souladu se stanovami a programovými tezemi odborového svazu, zejména pak s ohledem na hájení práv a prosazování oprávněných požadavků členů odborového svazu. Volební období členů předsednictva odborového svazu je pětileté.
 1. Předsednictvo odborového svazu je představitelem OS ECHO ve vztahu k příslušným státním orgánům, zaměstnavatelským subjektům a jejich sdružením, případně jiným institucím, odborovým svazům a k mezinárodním odborovým organizacím a sdružením.
 1. Předsednictvo odborového svazu se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami odborového svazu a usneseními sjezdu a konferencí OS ECHO. Ze své činnosti se zodpovídá sjezdu OS ECHO.
 1. Předsednictvo odborového svazu má zpravidla 17 členů. Je složeno z předsedy OS ECHO, místopředsedy OS ECHO sekce chemické, místopředsedy OS ECHO sekce energetické, 7 (sedmi) členů předsednictva OS ECHO zvolených sekcí chemickou a 7 (sedmi) členů předsednictva OS ECHO zvolených sekcí energetickou. Předsednictvo může mít nejméně 10 členů. Předsednictvo odborového svazu je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Není-li dále uvedeno jinak, předsednictvo odborového svazu rozhoduje většinou hlasů přítomných členů předsednictva. Podrobnosti o způsobu jednání předsednictva odborového svazu, přijímání usnesení včetně účasti dalších účastníků jednání předsednictva upravuje jeho jednací řád.
 1. Předsednictvo odborového svazu je příslušným vyšším odborovým orgánem ve smyslu příslušných právních předpisů a je oprávněno vystupovat v právních vztazích jménem odborových organizací sdružených v OS ECHO.
 1. Předsednictvo odborového svazu svolává řádný a mimořádný sjezd odborového svazu     a stanovuje klíč pro volbu delegátů sjezdu OS ECHO.
 1. Předsednictvo odborového svazu svolává konferenci odborového svazu a mimořádnou konferenci odborového svazu a stanovuje klíč pro volbu delegátů konference odborového svazu.
 1. Předsednictvo odborového svazu se schází zpravidla měsíčně, jinak dle potřeby.
 1. Předsednictvo odborového svazu předkládá sjezdu odborového svazu zejména:
  a) zprávu o činnosti odborového svazu mezi sjezdy svazu;
  b) zprávu o hospodaření odborového svazu mezi sjezdy svazu.
 1. Předsednictvo odborového svazu předkládá konferenci odborového svazu zejména:
  a) průběžnou zprávu o činnosti;
  b) zprávu o čerpání rozpočtu za kalendářní rok;
  c) návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
 1. Předsednictvo odborového svazu předkládá konferenci odborového svazu veškeré zásadní materiály související s činností odborového svazu.
 1. Předsednictvo odborového svazu jmenuje vyjednávací týmy pro vyjednávání kolektivních smluv vyššího stupně.
 1. Předsednictvo odborového svazu rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu, zejména o:
  a) přijetí odborové organizace do odborového svazu a vyloučení odborové organizace z odborového svazu;
  b)přijetí SZO za člena odborového svazu a o ustavení SZO jako organizační jednotky odborového svazu a právnické osoby;
  c) poskytnutí právní pomoci členům odborového svazu podle Řádu právní pomoci OS ECHO;
  d) přiznání finanční výpomoci členům z Podpůrného fondu OS ECHO podle podmínek stanovených Statutem Podpůrného fondu odborového svazu;
  e) přiznání finanční podpory při stávce organizované v rámci odborového svazu podle Zásad pro vyhlášení stávkové pohotovosti a stávky a Statutu Stávkového fondu OS ECHO.
 1. Předsednictvo odborového svazu schvaluje výši mzdy předsedy a místopředsedů odborového svazu.
 1. Předsednictvo odborového svazu může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech svých členů z mimořádně závažných důvodů pozastavit členovi předsednictva OS ECHO výkon funkce, a to do doby rozhodnutí konference odborového svazu o setrvání ve funkci nebo odvolání z funkce.
 1. Předsednictvo odborového svazu může rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech svých členů z mimořádně závažných důvodů pozastavit předsedovi nebo místopředsedům svazu výkon funkce, a to do doby rozhodnutí mimořádného sjezdu svazu o setrvání ve funkci nebo odvolání z funkce. V tomto případě je předsednictvo svazu povinno bezodkladně svolat mimořádný sjezd. Po dobu pozastavení výkonu funkce pověří předsednictvo odborového svazu výkonem příslušné funkce některého z členů předsednictva OS ECHO.
 1. V případech, kdy odborovému svazu hrozí v důsledku naléhavé mimořádné události nebo skutečnosti značná škoda nebo havárie, nebo k odvrácení vzniklých následků, může Předsednictvo OS ECHO rozhodnout o nezbytných opatřeních, která podle těchto stanov jinak patří do kompetence konference nebo sjezdu OS ECHO; o takovém svém rozhodnutí informuje nejbližší Konferenci OS ECHO.

Článek 16 – Revizní komise

 1. Revizní komise (RK) odborového svazu se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami odborového svazu a usnesením konference a sjezdu odborového svazu. Ze své činnosti se zodpovídá sjezdu a konferenci OS ECHO.
 1. Revizní komise odborového svazu je šestičlenná, nejméně pak čtyřčlenná a její volební období je pětileté. Revizní komise ze svého středu volí předsedu a místopředsedu revizní komise. Je-li předsedou revizní komise zvolen člen energetické sekce odborového svazu, musí být místopředsedou revizní komise odborového svazu zvolen člen chemické sekce odborového svazu, a naopak. RK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Není-li dále uvedeno jinak, RK rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
 1. Revizní komise odborového svazu kontroluje, jak je nakládáno s finančními prostředky a majetkem odborového svazu.
 1. Revizní komise odborového svazu má právo v účetnictví odborového svazu kontrolovat výši členských příspěvků odborového svazu přijatých od odborových organizací sdružených v OS ECHO.
 1. RK prošetřuje stížnosti a oznámení, které se týkají odborového svazu a jeho členů.
 1. Výsledky revizí, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků, RK předkládá předsednictvu odborového svazu.
 1. Revizní komise odborového svazu v případě potřeby provádí u odborových organizací sdružených v OS ECHO kontrolu evidence jejich členů a výši členských příspěvků zaplacených odborovému svazu.
 1. Předseda revizní komise odborového svazu nebo pověřený zástupce mají právo účastnit se zasedání předsednictva odborového svazu s hlasem poradním.

Článek 17 – Odborné a pracovní komise odborového svazu

Předsednictvo a revizní komise odborového svazu si ke své činnosti mohou vytvářet odborné  a pracovní komise jako své poradní orgány.

 

VII.
Hospodaření svazu

Článek 18 – Výše členských příspěvků odborovým organizacím a výše členských příspěvků odborovému svazu.

 1. Každý člen odborové organizace má povinnost řádně a včas platit členský příspěvek odborové organizaci, jejímž je členem, ve výši stanovené v článku 18 odst. 18.2., resp. odst. 18.4. Každý člen odborového svazu má povinnost řádně a včas platit odborovému svazu členský příspěvek ve výši stanovené v článku 18 odst. 18.3.
 1. Členský příspěvek člena odborové organizace sdružené v odborovém svazu.
  a) Výše měsíčního členského příspěvku člena odborové organizace zařazené do chemické sekce odborového svazu činí 1 % z čistého měsíčního výdělku;
  b) Výše měsíčného členského příspěvku člena odborové organizace zařazené do energetické sekce odborového svazu činí 0,8 % z vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění;
  c) Výši měsíčního členského nebo jiného (např. tzv. udržovacího) příspěvku učňů, nezaměstnaných, osob samostatně výdělečně činných, osob postižených výkonem rozhodnutí nebo exekucí, členů pobírajících peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek, dávky nemocenského pojištění nebo důchod (některý z důchodů uvedených v § 4 odst. 1, zák. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění), podmínky přerušení členství, a tomu odpovídající práva a povinnosti, stanoví vnitřní předpis OS ECHO.
 1. Členský příspěvek člena odborového svazu.
  Každá odborová organizace sdružená v OS ECHO, s výjimkou SZO, má povinnost pravidelně měsíčně, řádně a včas platit odborovému svazu na jeho činnost členský příspěvek, který činí měsíčně 30 % z objemu členských příspěvků, vybraných odborovou organizací dle odstavce 18.2 od svých členů (25 % na činnost odborového svazu a 5 % na Podpůrný a Stávkový fond odborového svazu).
  O poměru rozdělení 5 % členského příspěvku odborového svazu do Podpůrného nebo Stávkového fondu odborového svazu rozhoduje konference odborového svazu v rámci schvalování rozpočtu odborového svazu na příslušný kalendářní rok.
 1. Navýšení členského příspěvku.
  Každá odborová organizace sdružená v odborovém svazu si může po schválení nejvyšším orgánem stanovit navýšení členského příspěvku svých členů nad rámec výše členského příspěvku uvedeného v článku 18.2. Z finančních prostředků získaných navýšením základního členského příspěvku se členský příspěvek odborovému svazu neposkytuje a nakládání s nimi je pouze v kompetenci příslušné odborové organizace.

Článek 19 – Majetek svazu

 1. Odborový svaz samostatně hospodaří se svým majetkem a finančními prostředky. Odborový svaz neodpovídá za závazky svých členů.
 1. O správě movitého a nemovitého majetku odborového svazu, včetně finančních prostředků, majetkových podílů a cenných papírů, rozhoduje v souladu se Zásadami hospodaření odborového svazu Předsednictvo OS ECHO.
 1. K případné podnikatelské činnosti může předsednictvo odborového svazu zřizovat obchodní společnosti. Jejich založení podléhá schválení konferencí odborového svazu.
 1. Odborové organizace sdružené v odborovém svazu hospodaří se svým majetkem samostatně, rozhodují o jeho využívání, převodech nebo zcizování. U movitého a nemovitého majetku, pořízeného zcela nebo zčásti vnesením finančních prostředků bývalé ÚRO, či její organizační složky, je možná jakákoliv dispozice s tímto majetkem pouze po schválení předsednictvem odborového svazu.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení

Článek 20 – Závěrečná ustanovení

 1. V případě zrušení členství odborové organizace v odborovém svazu nebo vystoupení nebo vyloučení člena z OS ECHO se vypořádání majetku mezi těmito odborovými organizacemi a odborovým svazem neuskuteční. Majetkové vypořádání se provede jen v případě zániku odborového svazu bez právního nástupce, spojeným s likvidací jeho majetku.
 1. Odborový svaz zaniká dobrovolným rozpuštěním, splynutím nebo sloučením s jiným odborovým svazem. O rozpuštění, splynutí nebo sloučení rozhodu¬je sjezd OS ECHO. Před zánikem odborového svazu rozpuštěním se provede majetkové vypořádání. K zániku odborového svazu jako právnické osoby dojde výmazem z veřejného rejstříku.
 1. Každý člen odborového svazu má právo požádat o pomoc orgány odborového svazu, které jsou povinny podporovat a prosazovat oprávněné zájmy jednotlivých odborových organizací sdružených v odborovém svazu a jejich členů. Odborový svaz může v případě zániku odborové organizace, nebo zániku a/nebo dlouhodobé nečinnosti orgánů odborové organizace, provádět příslušná právní jednání ve vztahu k orgánům státní moci a správy a k veřejným rejstříkům a evidencím.
 1. Volby do všech svazových orgánů, volby delegátů, jakož i volby orgánů členů odborového svazu se konají veřejným nebo tajným hlasováním podle schválených volebních řádů; tyto orgány jsou usnášeníschopné, je li přítomna nadpoloviční většina všech členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím a k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů. Člen orgánu odborového svazu nebo odborové organizace sdružené v odborovém svazu může ze své funkce odstoupit, přičemž výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámení o odstoupení orgánu, jehož je daná osoba členem, není-li v odstoupení uveden den pozdější. Doplňkové volby, uskutečněné podle těchto stanov, se konají analogicky podle volebního řádu schváleného pro volbu do příslušné funkce nebo orgánu v probíhajícím volebním období.
 1. Nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení něco jiného, vztahují se ustanovení, upravující právní postavení, práva nebo povinnosti organizačních jednotek odborového svazu, přiměřeně i na kolektivní členy odborového svazu.
 1. Vůči odborovému svazu jsou neúčinné statuty nebo stanovy odborových organizací sdružených v odborovém svazu nebo jejich část a rozhodnutí jejich orgánů, které odporují stanovám odborového svazu nebo rozhodnutím orgánů odborového svazu.
 1. Sjezd OS ECHO deleguje na konferenci OS ECHO právo a povinnost provést nezbytné úpravy stanov OS ECHO výlučně s cílem zajistit soulad s nově přijatými právními předpisy.
 1. Ve výjimečných případech může předsednictvo odborového svazu rozhodnout o běžných záležitostech (např. uvedených v článku 15 odst. 15.13 stanov odborového svazu) hlasováním per rollam.
  Hrozí-li odborovému svazu v důsledku prodlení zvlášť závažné ztráty nebo vznik zvlášť závažné škody, může sjezd odborového svazu rozhodnout o některých majetkových otázkách, ke kterým je jinak třeba předchozího souhlasu konference nebo sjezdu odborového svazu, hlasováním per rollam. Při hlasování a rozhodování sjezdu OS ECHO per rollam podle předchozí věty má každá odborová organizace sdružená v OS ECHO 1 (jeden) hlas. Článek 20.7 věta druhá se nevztahuje na SZO.
 1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení delegáty 3. sjezdu Odborového svazu ECHO.

 

Schváleno delegáty 3. sjezdu Odborového svazu ECHO v Praze dne 23. května 2018

Stanovy OS ECHO 2018 ke stažení ve formátu PDF.