• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Řád právní pomoci

ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI
Odborového svazu ECHO

(schváleno 3. sjezdem OS ECHO dne 24. května 2018)

I.
Úvodní ustanovení

Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) podle čl.13.4. písm. m) Stanov OS ECHO v zájmu ochrany práv a oprávněných zájmů odborových organizací sdružených v OS ECHO a jejich členů, vyplývajících především z pracovněprávních vztahů,[1]) kolektivních smluv a členství
a funkce v odborové organizaci,[2]) vydává v rozsahu kapitoly II. tato pravidla pro poskytování právní pomoci odborovým organizacím sdruženým v OS ECHO a jejich členům.

V souvislosti s tím svaz (nebo na základě dohody či smlouvy i jiný subjekt) poskytuje odborovým organizacím sdruženým v OS ECHO a jejím členům bezplatnou právní pomoc v rozsahu kapitoly II. V rámci poskytnuté bezplatné právní pomoci mají členové odborové organizace sdružené ve svazu, právo obracet se na svaz s připomínkami, dotazy, podněty
a stížnostmi, požadovat ochranu a podporu svých práv v případech, kdy existuje důvodné podezření, že zaměstnavatel porušil pracovněprávní předpisy nebo ustanovení pracovní smlouvy, pracovního řádu nebo kolektivní smlouvy.

II.
Předmět a formy právní pomoci

 1. Předmětem právní pomoci ve smyslu článku I. je ochrana práv a oprávněných zájmů členů v oblastech:
  a) pracovněprávní,
  b) mzdové a sociálně ekonomické,
  c) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  d) případně i v dalších oblastech souvisejících s pracovněprávním vztahem a členstvím v odborové organizaci, pokud s tím vyjádří souhlas předsednictvo svazu.
 1. Formy právní pomoci:
  a) proškolování funkcionářů a seznamování s legislativními změnami,
  b) poskytování porad a konzultací,řešení připomínek, námětů, event. stížností,
  c) sepisování žádostí, smluv, žalob a jiných právních listin,
  d) zastoupení v řízení před soudy v ČR.

III.
Subjekty právní pomoci a rámec jejich oprávnění

 1. Právní pomoc se poskytuje:
  a) odborovým organizacím sdruženým v OS ECHO a jejich funkcionářům,
  b) členům odborových organizací sdružených v OS ECHO, řádně si plnící své členské povinnosti,
  c) pozůstalým rodinným příslušníkům zemřelého člena, tj. manželce, manželu, dětem odkázaným na jeho (její) výživu, event. rodičům, pokud na ně přešly nároky vzniklé z pracovněprávního vztahu zemřelého člena.
 2. Právní pomoc formou zastoupení před soudy v ČR se za stanovených podmínek může poskytnout těm členům odborových organizací sdružených ve svazu, jejichž členství trvá minimálně 3 měsíce a kteří řádně plní své členské povinnosti.
 3. Subjekty poskytující právní pomoc a rámec jejich oprávnění:
  a) odborovým organizacím, uvedeným v článku 1 odst. a), a jejich funkcionářům,
  členům výboru odborové organizace, odborovým důvěrníkům apod., poskytují právní pomoc funkcionáři a zaměstnanci svazu,
  b) jednotlivým členům odborových organizací sdružených ve svazu, poskytují právní pomoc odboroví funkcionáři (členové výboru ZO, odboroví důvěrníci apod.)
  a funkcionáři a zaměstnanci svazu,
  c) právní pomoc odborovým organizacím, členům a funkcionářům uvedeným v článku 1 odst. a) a b) může být poskytována také právníky Právního poradenství ČMKOS (dále jen PP ČMKOS),
  d) v oblasti nájemního bydlení poskytují právní pomoc odborovým organizacím sdruženým ve svazu a jejím členům funkcionáři a zaměstnanci Sdružení ochrany nájemníků (SON) na základě úplatné dohody, uzavřené mezi OS ECHO a SON dne
  1. 2005.

IV.
Zastoupení před soudem

 1. Právní pomoc zastoupením před soudem lze poskytovat členům ve sporech vyplývajících z pracovního poměru, z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a ve sporech z oblasti sociálního zabezpečení (s výjimkou sporů, v nichž jde jen o posouzení zdravotního stavu).
 2. O poskytnutí, či neposkytnutí právní pomoci zastoupením před soudem a o podmínkách zastoupení rozhoduje předsednictvo svazu.
 3. V případech, kdy hrozí nedodržení zákonem stanovených lhůt pro uplatnění nároku, může o poskytnutí právní pomoci rozhodnout předseda nebo místopředsedové svazu. Toto rozhodnutí však musí být dodatečně projednáno předsednictvem svazu.
 4. Právním zastoupením jsou pověřováni právníci svazu nebo právníci PP ČMKOS.

V.
Podmínky pro poskytnutí právního zastoupení před soudem

 1. Při rozhodování o poskytnutí právního zastoupení před soudem se přihlíží k tomu, zda uplatňované požadavky člena nejsou v rozporu se zákonem nebo se zájmy svazu a zda soudní uplatnění má naději na úspěšný výsledek. Dále se přihlíží k tomu, zda člen, který požádá o právní zastoupení, plní řádně své členské povinnosti, vyplývající ze stanov nebo statutu příslušné odborové organizace a svazu.
 2. Při rozhodování o poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem se přihlíží k vyjádření příslušného výboru odborové organizace.
 3. Podmínkou poskytnutí právní pomoci zastoupením před soudem je také zjištění, že spor nelze urovnat mimosoudní cestou, tj. např. jednáním a dohodou se zaměstnavatelem apod.
 4. Právní zastoupení před soudem lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti doručené svazu. Nedílnou součástí této žádosti musí být ze strany žadatele včas předložený kompletní spisový materiál, týkající se předmětu sporu a písemné stanovisko výboru odborové organizace, obsahující vyjádření, zda má být právní zastoupení žadateli poskytnuto či nikoliv a z jakého důvodu.
 5. Člen je povinen úplně a pravdivě informovat svaz o skutečnostech a důkazních prostředcích vztahujících se k provádění právní pomoci a tyto důkazy předložit.
 6. Člen je povinen od podání žádosti a po celou dobu soudního řízení poskytovat potřebnou součinnost pověřenému zástupci na základě plné moci.

VI.
Odnětí právní pomoci

 1. Poskytnutí právního zastoupení před soudem může být odňato, vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, pro které neměla být právní pomoc poskytnuta, zejména:
  – zjistí-li se, že uplatňované požadavky jsou v rozporu se zákonem,
  – zjistí-li se, že člen vědomě nepravdivě informoval svaz nebo zamlčel skutečnosti či důkazní prostředky důležité pro výkon právní pomoci,
  – odvolá-li člen písemně zmocnění nebo podnikne-li ve věci soudní nebo mimosoudní kroky bez vědomí osoby, která byla svazem pověřena k výkonu právní pomoci,
  – přestane-li být členem odborové organizace nebo svazu nebo neplatí-li členské příspěvky po dobu delší tří měsíců,
  – přestane-li člen v průběhu soudního řízení vědomě poskytovat právnímu zástupci potřebnou součinnost,
  – poruší-li člen základní povinnosti vyplývající ze stanov nebo statutu příslušné odborové organizace nebo ze stanov svazu.
 2. O odnětí právní pomoci rozhoduje předsednictvo svazu. Písemné vyhotovení rozhodnutí
  o odnětí právní pomoci musí obsahovat odůvodnění.
 3. Tento řád právní pomoci nevylučuje poskytnutí právní pomoci u soudu členovi přímo odborovou organizací, a to na její náklady.

VII.
Úhrada nákladů právní pomoci

 1. Právní pomoc poskytuje svaz členům bezplatně, pokud předsednictvo svazu nerozhodne jinak. Pokud svaz v některých nejasných případech (požití alkoholu, návykových látek apod.) poskytne podmíněnou právní pomoc zastoupením před soudem, pak podle výsledku soudního řízení se člen podílí na úhradě vynaložených nákladů a v tomto smyslu s ním bude před poskytnutím právní pomoci uzavřena příslušná smlouva nebo dohoda.
 2. Náklady na právní pomoc zastoupením před soudem včetně soudních poplatků ve stanovené výši hradí svaz, pokud v dohodě se členem nebo v rozhodnutí předsednictva svazu nebude uvedeno jinak.
 3. Náhradu hotových výloh vynaložených z prostředků svazu v souvislosti se zastupováním před soudem uplatňuje právní zástupce člena zpravidla vůči protistraně před ukončením soudního řízení.

VIII.
Evidence právní pomoci

Řádnou evidenci o veškeré korespondenci, veškeré administrativní práce spojené s prováděním právní pomoci a zakládání dokladů s tím spojených zajišťuje právník svazu. Rovněž tak zajišťuje archivaci těchto materiálů, a to po dobu 5 let. Případné zapůjčené materiály ve sporné věci vrací zastoupenému, po právní moci rozhodnutí (rozsudku), kterým bylo řízení skončeno. Rovněž tak po vyřízení jinou cestou.

IX.
Závěrečná ustanovení

Pokud se v tomto řádu právní pomoci hovoří o „členovi“, má se na mysli odborová organizace sdružená v OS ECHO nebo její člen.

Tento řád právní pomoci svazu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení delegáty 3. sjezdu Odborového svazu ECHO konaném v Praze ve dnech 23. – 24. května 2018.

 

Schváleno delegáty 3. sjezdu Odborového svazu ECHO v Praze dne 24. května 2018.

 

Poznámky:

[1]) Výlučně pracovněprávní vztahy existující mezi zaměstnavatelem a členem odborové organizace, sdružené v OS ECHO, založené pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti.

[2]) V odborové organizaci sdružené v OS ECHO.

Řád právní pomoci Odborového svazu ECHO ke stažení ve formátu PDF.