• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Programové prohlášení na období 2018-2023

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ A CÍLE
Odborového svazu ECHO
na volební období 2018 – 2023
(schváleno 3. sjezdem OS ECHO dne 25. května 2018)

 

Odborový svaz ECHO (dále také jen „svaz“) je nezávislé, samostatné, dobrovolné, otevřené
a na demokratických zásadách vybudované sdružení odborových organizací, které sdružuje bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, vyznání, rasy a pohlaví zaměstnance zpravidla
z podnikatelských subjektů, zejména výrobců a distributorů elektrické a tepelné energie, chemického, farmaceutického průmyslu, zpracovatelů ropy, gumárenského a plastikářského průmyslu a další odborové organizace.

Posláním svazu je prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů. V nastávajícím volebním období, bude svaz mimo tyto tradiční formy činnosti, reagovat také na výzvy a dopady nových ekonomických změn, souvisejících s rozvojem digitalizace a informačních technologií v rámci Průmyslu 4.0., kdy odbory nemohou přehlédnout možné negativní dopady této nové agendy na trh práce
a především pracovní podmínky zaměstnanců.

K obhajobě zájmů svých členů, bude svaz využívat všech forem odborové činnosti, včetně případných nátlakových akcí, a to v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Ve volebním období let 2018 – 2023 si svaz klade za cíl, vycházet ve své činnosti z priorit, kterými jsou zejména:

 • obhajoba sociálních práv a oprávněných zájmů svých členů, zejména ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců,
 • prosazovat ochranu před diskriminací v práci, dbát na zabezpečení spravedlivých
  a rovných ekonomických a sociálních podmínek zaměstnanců v době, kdy jsou ekonomicky aktivní, plní svou rodičovskou roli, tak i v době, kdy ztratí zaměstnání nebo se ocitnou v nepříznivých sociálních situacích,
 • prosazovat slaďování profesního, rodinného a soukromého života a přispívat
  k vytváření prorodinného prostředí u zaměstnavatelů,
 • upřednostňování sociálního dialogu jako základní metody k udržení sociálního smíru, k prosazování oprávněných zájmů členů svazu v případě potřeby použití všech zákonných prostředků,
 • ovlivňování hospodářské a sociální politiky státu ve prospěch zaměstnanců vlastními aktivitami svazu i v rámci členství v ČMKOS,
 • reagovat na výzvy a dopady nových ekonomických změn souvisejících s rozvojem digitalizace a informačních technologií
 • nezávislost na politických stranách, vládě, zaměstnavatelských subjektech, náboženských a dalších institucích,
 • prosazování bezpečných, zdraví neohrožujících pracovních podmínek a životního prostředí,
 • prosazování principu rovného zacházení mezi muži a ženami, jakož i odstraňování všech forem diskriminace,
 • prosazování a uskutečňování principu solidarity a její posílení na všech úrovních svého působení, včetně mezinárodní solidarity, která je klíčem k zachování sociální soudržnosti společnosti.

Odborový svaz ECHO se hlásí k programu, přijatému VII. sjezdem ČMKOS a konkretizuje jeho jednotlivé části na podmínky svazu.

Současné stadium globalizace světové ekonomiky, digitalizace a informačních technologií v rámci Průmyslu 4.0., staví Odborový svaz ECHO před úkoly, řešitelné jen ve spolupráci s ostatními odborovými svazy v rámci ČMKOS a na mezinárodní úrovni zejména
s IndustriAll European Trade Union.

Programově prohlášení OS ECHO, zůstává otevřeným dokumentem, který reaguje na požadavky a potřeby členských organizací svazu a který lze průběžně doplňovat a upravovat, dle aktuálních potřeb ve vazbě na politickou, sociální a ekonomickou situaci v České republice v kontextu členství v Evropské unii.

 

 

Hlavní oblasti činnosti Odborového svazu ECHO v následujícím období, tj. v letech 2018 – 2023, budou zejména:

I.
Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

 1. Pokračovat v sociálním dialogu se svými tradičními sociálními partnery, Svazem chemického průmyslu ČR a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, s cílem uzavřít kolektivní smlouvy vyššího stupně na jednotlivá léta volebního období.
 2. Prostřednictvím sociálního dialogu a kolektivních smluv a dohod, které představují nejsilnější nástroj odborů, usilovat o to, aby zaměstnanci dostávali svůj spravedlivý podíl na vytvořených hodnotách společnosti i na hospodářských výsledcích firem.
 3. Prostřednictvím kolektivního vyjednávání prosazovat v kolektivních smlouvách
  a kolektivních dohodách spravedlivé mzdy, odpovídající vykonané práci, usilovat o růst reálných mezd. Požadovat a prosazovat opatření, která povedou ke slaďování profesního, rodinného a soukromého života a k vytváření prorodinného prostředí u zaměstnavatelů. Nedílnou součástí těchto dohod musí být, aby zaměstnavatelé přispívali na úhradu nákladů na činnosti, které odbory vykonávají ve prospěch všech zaměstnanců.
 4. Usilovat o prohlubování ochrany zaměstnanců s povinnostmi k rodině před propouštěním, o vhodnou úpravu jejich pracovní doby či formy pracovního vztahu, o poskytování pracovního volna podle jejich potřeb a o zlepšení dostupnosti dopravy do a ze zaměstnání.
 5. Působit na podnikatelské subjekty, ve kterých působí členské organizace svazu s cílem dosáhnout jejich vstupu do zaměstnavatelských svazů.
 6. Ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a Českým svazem zaměstnavatelů
  v energetice prosazovat další posílení významu a funkce kolektivních smluv vyššího stupně v chemickém a energetickém průmyslu a tím napomáhat větší úspěšnosti kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni a dosáhnout co nejvyšší míry sociální ochrany zaměstnanců.
 7. V zájmu obhajoby hospodářských a sociálních zájmů svých členů vést sociální dialog také s představiteli vlády, zákonodárných sborů, podnikatelských subjektů, politických stran, územněsprávních orgánů a společenských organizací.
 8. Obhajovat zájmy svých členů také aktivním působením v tripartitních orgánech na všech stupních.
 9. Aktivně se účastnit procesu tvorby energetických zákonů a vyjadřovat se k energetické politice státu.

II.
Vnitrosvazová činnost

 1. Poskytovat členským organizacím, jakož i jednotlivým členům komplexní poradenský servis a v rámci personálních a finančních možností svazu ho zdokonalovat.
 2. Usilovat o zachování, případně o vznik základních organizací svazu všude, kde dochází k organizačním a strukturálním změnám, a to s cílem zachování působnosti odborových organizací v těchto nových subjektech a obhajovat oprávněné zájmy zaměstnanců.
 3. Efektivně využívat finanční prostředky svazu pro potřeby základních organizací a jejich členů.
 4. Z „Podpůrného fondu“ svazu, poskytovat svým členům finanční podporu pro případ ztráty zaměstnanosti a v případě rekvalifikace. Dále pak sociální výpomoc v mimořádně závažných případech a v případech těžkého poškození zdraví či smrti následkem pracovního úrazu.
 5. Za pomoci „Nadace solidarity“ poskytovat humanitární a sociální pomoc členům svazu postiženým živelnou událostí.
 6. Poskytovat metodickou a právní pomoc odborovým funkcionářům při kolektivním vyjednávání.
 7. Poskytovat a koordinovat právní pomoc a poradenství v dohodnutém rozsahu a za podmínek stanovených v zásadách poskytování právní pomoci pro členy odborového svazu, jejíchž součástí je i možnost bezplatného zastoupení před soudem, v rámci stanovených pravidel.
 8. Organizovat pro funkcionáře základních organizací svazu a členy vyjednávacích týmů semináře a školení a informovat o vzdělávacích aktivitách ČMKOS.
 9. Pokračovat ve spolupráci se Sdružením na ochranu nájemníků ČR (SON).
 10. Spolupracovat se subjekty, které odborovým organizacím aktivně napomáhají nebo podporují jejich činnost.
 11. Průběžně seznamovat předsednictvo a základní organizace s novými právními předpisy.

III.
OS ECHO a mladí

Odborový svaz ECHO si uvědomuje, jako jednu ze svých priorit, potřebu oslovování mladých zaměstnanců, případně mladých lidí, připravujících se na vstup do zaměstnání
a posilování členské základny odborů prostřednictvím získávání nových členů právě z řad mladých. Za tím účelem se bude více věnovat oblasti vzdělávání mladých odborářů s cílem jejich zapojení do struktur odborů na všech úrovních.

Rovněž tak, bude v této oblasti spolupracovat s ostatními odborovými svazy a Radou mladých ČMKOS. Bude podnikat kroky ke zvýšení povědomí mladých lidí o odborech
a o jejich činnosti mezi mladými lidmi a tím přispívat k zlepšení image odborů.

Zvýšenou pozornost bude věnovat pracovním a sociálním podmínkám mladých zaměstnanců. Aktivně se bude zasazovat zejména o jejich rovný přístup k zaměstnání a rovné podmínky pro výkon práce.

IV.
Regionální politika

 1. Podporovat, prostřednictvím svých zástupců v Regionálních radách odborových svazů ČMKOS další rozvoj krajských tripartit a ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku v regionech, která zabezpečí vytváření nových pracovních příležitostí s cílem zajistit efektivní zaměstnanost.
 2. Usilovat, aby bipartitní dohody a zejména kolektivní smlouvy na odvětvové úrovni sehrály v budoucím období zásadní roli, zejména zajišťovaly základní účinnou kolektivní ochranu zaměstnanců v pracovněprávních vztazích.
 3. Prosazovat regionální rozvojové programy zaměstnanosti včetně programů pro celoživotní vzdělávání a rekvalifikace za účasti zástupců regionálních rad a regionálních tripartit.
 4. Prosazovat a realizovat regionální setkání představitelů odborových organizací za účelem výměny zkušeností daného regionu a hledání společných témat pro zlepšení spolupráce.
 5. Aktivně se podílet na další spolupráci s Úřady práce v jednotlivých regionech, a to prostřednictvím účasti členů svazu v poradních sborech.
 6. Spolupracovat na rozvoji mezinárodní příhraniční odborové spolupráce.

V.
Ochrana zdraví a pracovního prostředí

Působení odborů v oblasti bezpečnosti práce představuje významnou preventivní funkci a přispívá k ochraně života a zdraví zaměstnanců zejména tím, že je pomáhá chránit před pracovními úrazy a nemocemi z povolání a jejich zdravotními i sociálními následky.

 1. Důrazně usilovat o to, aby zaměstnavatelé vytvářeli svým zaměstnancům příznivé, bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Sledovat vliv pracovních podmínek
  i životního prostředí na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Klást důraz především na prevenci a včasné rozpoznání negativních jevů, zejména na zavedení pracovně lékařské péče u každého zaměstnavatele. Budeme prosazovat znovuzavedení poskytování náhrady mzdy v době prvních tří dnů pracovní neschopnosti.
 2. Hájit práva zaměstnanců na bezpečnou a zdraví neohrožující práci, nezávadné pracovní prostředí a náhradu škody a nemajetkové újmy při poškození zdraví při práci.
 3. Prosazovat zachování rozhodovacích pravomocí odborů a práva kontroly v oblasti BOZP a finanční účasti státu na kontrolní a preventivní činnosti odborů v této oblasti.
 4. Výkonem svazové inspekce v oblasti BOZP předcházet vzniku pracovních úrazů
  a nemocí z povolání.
 5. Požadovat včasné, komplexní a úplné šetření pracovních úrazů a následné odškodňování postižených zaměstnanců v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 6. Prosazovat omezení zdraví škodlivých procesů, rizikových prací a pracovišť a zlepšování stávajících pracovních podmínek zaměstnanců.
 7. Prosazovat zavádění takových zdravotních a sociálních opatření, která vedou
  ke snižování negativních vlivů nepřetržitého směnového režimu a rizikových pracovišť na zdraví zaměstnanců.
 8. Formou seznamování se závěry šetření závažných pracovních úrazů, kontrolní, metodické a poradenské činnosti, prostřednictvím výchovných a vzdělávacích akcí zvyšovat právní vědomí členů a ostatních zaměstnanců, jakož i zaměstnavatelů v oblasti BOZP.
 9. Organizovat pro funkcionáře základních organizací svazu zabývajících se oblastí BOZP semináře a školení a poskytovat jim poradenskou a metodickou a právní pomoc v této oblasti.

VI.
Spolupráce s ČMKOS a odborovými svazy

 1. Aktivně se podílet na činnosti ČMKOS, a to především prostřednictvím rady předsedů, legislativní rady, Sněmu ČMKOS, Regionálních rad odborových svazů, krajských tripartit, jakož i dalších případných forem spolupráce.
 2. Ve spolupráci s ostatními odborovými svazy sdruženými v ČMKOS se bude podílet
  na ovlivňování legislativního prostředí České republiky, zasazovat se o přijetí takových zákonů a nařízení, která usnadní vymahatelnost práva zejména v pracovněprávní oblasti
  a zajistí respektování práv zaměstnanců a odborových organizací.V rámci této činnosti zaměří svoji pozornost zejména na:
  – vývoj důchodů, dávek státní sociální podpory, nemocenského pojištění a podpor v nezaměstnanosti, nezaostávajících za vývojem spotřebitelských cen,
  – valorizaci vládou stanovené minimální mzdy, minimálních mzdových tarifů a  sazeb příplatků,
  – prosazování takového zákonného rámce, který umožní zaměstnancům dřívější odchod do důchodu pro profese, které pracují v náročném a zdraví škodlivém pracovním prostředí,
  – prosazování zkrácení týdenní pracovní doby pro všechny zaměstnance na 37,5 hod, týdně bez snížení mzdy,
  -zrušení karenční doby,
  -prosazování stejné výše mzdy zaměstnancům bez ohledu na zemi jejich původu, jakož i další.
 1. Podporovat a aktivně přistupovat k případnému slučování odborových svazů.

VII.
Mezinárodní činnost

 1. Na úrovni svazu spolupracovat s partnerskými odborovými svazy sousedních zemí
  a koordinovat společné postupy v rámci evropských odborových struktur.
 2. Využívat členství v IndustriAll, European Trade Union a European Federation of Public Service Unions (EPSU) k ovlivňování evropských směrnic a norem v oblasti pracovněprávních vztahů, kdy v důsledku globalizace ekonomiky a rostoucího tlaku na konkurenceschopnost, zvyšování nákladů práce, flexibilitu, digitalizaci a robotizaci
  je nutná spolupráce v rámci evropských odborů.
 3. Poskytovat odbornou a metodickou pomoc základním organizacím svazu působících v nadnárodních společnostech s cílem vytváření Evropských podnikových rad, které získávají stále větší úlohu v nadnárodním sociálním dialogu.
 4. Společně s ostatními členy evropských odborových centrál aktivně působit zejména proti snahám snižovat úroveň sociálních a pracovních práv v prostoru Evropské unie, včetně snižování významu a role sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. V tomto směru koordinovat i práci svých zástupců v těch strukturách Evropské unie, kde působí sociální partneři a využívat i své dobré vzájemné vztahy zejména s odbory sousedních, ale i dalších zemí, a to na všech úrovních.
 5. Spolupracovat a přispívat, v rámci odborových svazů v energetickém sektoru Visegrádské skupiny V4, k budování evropské bezpečnostní architektury založené na efektivní, funkčně se doplňující a vzájemně posilující kooperaci a koordinaci mezi existujícími evropskými i transatlantickými institucemi. Prosazovat udržitelný, dlouhodobý rozvoj, bezpečnost dodávek elektrické energie a konkurenceschopné ceny pro dodávky energie ve svých zemích. V rámci spolupráce vynaložit úsilí na kompenzování očekávaných negativních dopadů „čtvrtého Evropského energetického balíčeku“ a budou klást zvláštní důraz na zaměstnanost a životní a pracovní podmínky zaměstnanců.

VIII.
Spolupráce s politickými stranami a občanskými sdruženími

 1. V případě potřeby jednat s představiteli politických stran, a to zejména v souvislosti s prosazováním odborových zájmů při projednávání zákonů či dílčích změn stávajících zákonů. V souvislosti s tím vysvětlovat úlohu odborů ve společnosti a jejich postavení jako zástupců zaměstnanců.
 2. Udržovat a rozvíjet kontakty s občanskými sdruženími a hnutími, které podporují odborové zájmy a usilují o rozvoj demokratické společnosti.

 

Schváleno delegáty 3. sjezdu Odborového svazu ECHO v Praze dne 24. května 2018.

Programové prohlášení na období 2018-2023 ke stažení ve formátu PDF.