• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Programové prohlášení na období 2013-2018

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ
Odborového svazu ECHO
na volební období 2013-2018
(schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

 Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech solidarity budované sdružení odborových organizací, působící zejména ve firmách energetického a chemického průmyslu.
Posláním svazu je prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů.
Ve své činnosti v následujícím volebním období si klade za cíl vycházet zejména z těchto priorit:

 • obhajoba sociálních práv a zájmů svých členů, zejména ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců,
 • ovlivňování hospodářské a sociální politiky státu ve prospěch zaměstnanců vlastními aktivitami svazu i v rámci členství v ČMKOS,
 • upřednostňování sociálního dialogu jako základní metody k udržení sociálního smíru, k prosazování oprávněných zájmů členů svazu v případě potřeby použití všech zákonných prostředků,
 • nezávislost na politických stranách, vládě, zaměstnavatelských subjektech, náboženských a dalších institucích,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí,
 • prosazování principu rovného zacházení mezi muži a ženami, jakož i odstraňování všech forem diskriminace,
 • prosazování a uskutečňování principu solidarity, včetně mezinárodní solidarity.

Odborový svaz ECHO se hlásí k programu přijatému VI. sjezdem ČMKOS a konkretizuje jeho jednotlivé části na podmínky svazu.
Program svazu je otevřený dokument, který bude pružně reagovat na požadavky a zájmy členských organizací odborového svazu, jakož i na sociální a ekonomickou situaci České republiky v kontextu členství v Evropské unii.
Současné stadium globalizace světové ekonomiky staví Odborový svaz ECHO před úkoly, řešitelné jen ve spolupráci v rámci ČMKOS a IndustriAll European Trade Union.

Hlavní oblasti činnosti Odborového svazu ECHO v následujícím období, tj. v letech 2013–2018, budou zejména:

I.
Sociální dialog a kolektivní vyjednávání

Pokračovat v sociálním dialogu se svými tradičními sociálními partnery, Svazem chemického průmyslu ČR a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice, s cílem uzavřít kolektivní smlouvy vyššího stupně na jednotlivá léta volebního období.
Působit na podnikatelské subjekty, ve kterých působí členské organizace svazu s cílem dosáhnout jejich vstupu do zaměstnavatelských svazů.
Prostřednictvím kolektivního vyjednávání prosazovat spravedlivé mzdy, odpovídající vykonané práci, usilovat o růst reálných mezd a požadovat, aby zaměstnavatelé přispívali na úhradu nákladů na činnosti, které odbory vykonávají ve prospěch všech zaměstnanců.
Poskytovat metodickou a právní pomoc odborovým funkcionářům při kolektivním vyjednávání.
Ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a Českým svazem zaměstnavatelů v energetice prosazovat další posílení významu a funkce kolektivních smluv vyššího stupně v chemickém a energetickém průmyslu a tím napomáhat větší úspěšnosti kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni a dosáhnout co nejvyšší míry sociální ochrany zaměstnanců.
Prosazovat u zaměstnavatelů vytváření sociálního fondu k financování sociálních programů. Nadále podporovat, aby byl v podnikových kolektivních smlouvách dohodnut postup pro tvorbu, používání a hospodaření s prostředky tohoto fondu.
V zájmu obhajoby hospodářských a sociálních zájmů svých členů vést sociální dialog také s představiteli vlády, zákonodárných sborů, podnikatelských subjektů, politických stran, územněsprávních orgánů a společenských organizací.
Obhajovat zájmy svých členů také aktivním působením v tripartitních orgánech na všech stupních.
Aktivně se účastnit procesu tvorby energetických zákonů a vyjadřovat se k energetické politice státu.

 

II.
Vnitrosvazová činnost

Nadále poskytovat členským organizacím, jakož i jednotlivým členům komplexní poradenský servis a v rámci personálních a finančních možností svazu ho zdokonalovat.
Usilovat o zachování, případně o vznik základních organizací svazu všude, kde dochází k organizačním a strukturálním změnám, a to především v případech vyčlenění částí podniků na samostatné ekonomické subjekty.
Efektivně využívat finanční prostředky svazu pro potřeby základních organizací.
Z Podpůrného fondu svazu nadále poskytovat členům podporu při nezaměstnanosti a rekvalifikaci, sociální výpomoc v mimořádně závažných případech a v případech těžkých a smrtelných úrazů.
Za pomoci „Nadace solidarity“ poskytovat humanitární a sociální pomoc členům svazu postiženým živelnou událostí.
Organizovat základní odborové vzdělávání funkcionářů svazu a informovat o vzdělávacích aktivitách ČMKOS.
Pokračovat ve spolupráci se Sdružením ochrany nájemníků ČR (SON).
Spolupracovat s portálem Odbory plus.
Průběžně seznamovat předsednictvo a základní organizace s novými právními předpisy.

 

III.
Regionální politika

Aktivní účastí zástupců svazu v Regionálních radách odborových svazů ČMKOS ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku v regionech, která zabezpečí vytváření nových pracovních příležitostí s cílem zajistit efektivní zaměstnanost.
V rámci ČMKOS vést jednání s cílem sdružení finančních prostředků od jednotlivých odborových svazů na činnost společných regionálních pracovišť.
Prosazovat regionální rozvojové programy zaměstnanosti včetně programů pro celoživotní vzdělávání a rekvalifikace za účasti zástupců regionálních rad a regionálních tripartit.
Aktivně se podílet na další spolupráci s úřady práce v jednotlivých regionech prostřednictvím účasti členů svazu v poradních sborech.
Spolupracovat na rozvoji mezinárodní příhraniční odborové spolupráce.

 

IV.
Ochrana zdraví, životního a pracovního prostředí

Hájit právo zaměstnanců na bezpečnou a zdraví neohrožující práci, nezávadné pracovní prostředí a náhradu škody při poškození zdraví při práci.
Prosazovat zachování rozhodovacích pravomocí odborů a práva kontroly v oblasti BOZP a finanční účasti státu na kontrolní a preventivní činnosti odborů v této oblasti.
Výkonem svazové inspekce oblasti BOZP předcházet vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Nadále požadovat včasné, komplexní a úplné odškodňování postižených zaměstnanců v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Prosazovat omezení zdraví škodlivých procesů, rizikových prací a pracovišť a zlepšování stávajících pracovních podmínek zaměstnanců.
Prosazovat zavádění takových zdravotních a sociálních opatření, která vedou ke snižování negativních vlivů nepřetržitého směnového režimu a rizikových pracovišť na zdraví zaměstnanců.
Formou seznamování se závěry šetření závažných pracovních úrazů, kontrolní, metodické a poradenské činnosti, prostřednictvím výchovných a vzdělávacích akcí zvyšovat právní vědomí členů a ostatních zaměstnanců, jakož i zaměstnavatelů v oblasti BOZP.
Prostřednictvím ČMKOS se podílet na prosazování zřízení tripartitně spravované úrazové pojišťovny.
Organizovat pro funkcionáře základních organizací svazu zabývajících se oblastí BOZP semináře a školení. Poskytovat poradenskou a metodickou pomoc základním organizacím svazu.

V.
Spolupráce s ČMKOS a odborovými svazy

Nadále se aktivně podílet na činnosti ČMKOS, a to především prostřednictvím rady předsedů, legislativní rady, Sněmu ČMKOS jakož i dalších všeodborových orgánů.
Ve spolupráci s ostatními odborovými svazy sdruženými v ČMKOS se podílet na ovlivňování legislativního prostředí České republiky, zasazovat se o přijetí takových zákonů a nařízení, která usnadní vymahatelnost práva zejména v pracovněprávní oblasti a zajistí respektování práv zaměstnanců a odborových organizací.
V spolupráci s ostatními odborovými svazy sdruženými v ČMKOS prosazovat:
– vývoj důchodů, dávek státní sociální podpory, nemocenského pojištění a podpor v nezaměstnanosti, nezaostávajících za vývojem spotřebitelských cen.
– valorizaci vládou stanovené minimální mzdy, minimálních mzdových tarifů a sazeb příplatků.
Usilovat o slučování odborových svazů.

 

VI.
Mezinárodní činnost

Na úrovni svazu spolupracovat s partnerskými odborovými svazy sousedních zemí a koordinovat společné postupy v rámci evropských odborových struktur.
Využívat členství v IndustriAll European Trade Union a European Federation of Public Service Unions (EPSU) k ovlivňování evropských směrnic a norem v oblasti pracovněprávních vztahů.
Poskytovat odbornou a metodickou pomoc základním organizacím svazu působících v nadnárodních společnostech s cílem vytváření Evropských podnikových rad.

 

VII.
Spolupráce s politickými stranamia občanskými sdruženími

V případě potřeby jednat s představiteli politických stran, a to zejména v souvislosti s prosazováním odborových zájmů při projednávání zákonů či dílčích změn stávajících zákonů. V souvislosti s tím vysvětlovat úlohu odborů ve společnosti a jejich postavení jako zástupců zaměstnanců.
Udržovat a rozvíjet kontakty s občanskými sdruženími a hnutími, které podporují odborové zájmy a usilují o rozvoj demokratické společnosti.

Programové prohlášení Odborového svazu Echo na volební období 2013-2018 ke stažení ve formátu PDF.