• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Statut podpůrného fondu Odborového svazu ECHO

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU
Odborového svazu ECHO
(zkratka: OS ECHO)
(schváleno 4. sjezdem OS ECHO dne 24. 5. 2023)

O b s a h:
I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO
II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO
III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ
IV. KONTROLA HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO
V. ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I.
ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO

Jako výraz odborářské solidarity a vzájemné pomoci mezi členy OS ECHO, lze vedle jednotlivých forem státní sociální pomoci, na základě dále ve Statutu stanovených podmínek, vyplácet členům odborových organizací sdružených v OS ECHO v případě ztráty zaměstnání finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a v mimořádně závažných případech i sociální výpomoci.
Za tímto účelem je zřízen Podpůrný fond OS ECHO, ze kterého Odborový svaz ECHO poskytuje přímo nebo prostřednictvím ZO/MO OS ECHO, finanční podpory a sociální výpomoci členům odborových organizací sdružených v OS ECHO (dále také jen „člen“) a v případě smrtelného pracovního úrazu člena a v některých jiných případech mimořádně závažných i jeho pozůstalým, a to:

1) podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci,
2) sociální výpomoc
   a) v případech smrtelného pracovního úrazu člena,
   b) v případech pracovního úrazu člena s těžkými následky na zdraví,
   c) v jiných případech mimořádně závažných.

Tyto finanční podpory a sociální výpomoci, poskytované z odborových prostředků, tvoří nadstavbu státní politiky zaměstnanosti a sociálních dávek.
Na finanční podpory a sociální výpomoci dle tohoto Statutu není právní nárok a jejich přiznání záleží výlučně na rozhodnutí vedení OS ECHO nebo Předsednictva Odborového svazu ECHO. Pro účely tohoto statutu se vedením OS ECHO rozumí předseda a místopředsedové OS ECHO. Finanční podpory a sociální výpomoci lze přiznat a vyplatit pouze do výše zůstatku Podpůrného
fondu OS ECHO. V tomto duchu je třeba vykládat ostatní ustanovení tohoto Statutu.

II.
TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO

Podpůrný fond OS ECHO je tvořen členskými příspěvky, tj. finančními prostředky, které odborové organizace sdružené v OS ECHO pravidelně platí Odborovému svazu ECHO z členských příspěvků vybraných od svých členů, a to ve výši stanovené Stanovami OS ECHO.

III.
DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

1) Podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci
Základními podmínkami pro přiznání a vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci členu ZO/MO OS ECHO (dále jen žadateli) jsou, že:
1. členství žadatele v ZO/MO OS ECHO (a jeho předchůdců) trvá nepřetržitě minimálně 12 měsíců a nadále si toto členství udržuje i v době nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci podle stanov nebo statutu ZO/MO OS ECHO. Výši členských příspěvků nezaměstnaného člena ZO/MO OS ECHO upravují stanovy nebo statuty ZO/MO OS ECHO,
2. žadatel je zařazen a veden v evidenci uchazečů o zaměstnání u příslušného úřadu práce a tuto skutečnost doložil potvrzením úřadu práce o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci,
3. žadatel je nezaměstnaný déle než jeden měsíc; měsícem se rozumí 30 dnů po sobě jdoucích,
4. pracovní poměr žadatele skončil z organizačních důvodů dle § 52 písm. a) až c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zdravotních důvodů uvedených v § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
5. o podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci člen písemně požádal Odborový svaz ECHO, žádost je řádně vyplněna, podána na předepsaném tiskopisu (Příloha č. 1 – Podpora v nezaměstnanosti, Příloha č. 2 – Podpora při rekvalifikaci), příslušný statutární orgán ZO/MO OS ECHO potvrdil dobu členství a tím splnění podmínky pro přiznání podpory a jeho žádost schválilo vedení nebo Předsednictvo OS ECHO.
6. žádost byla doručena Odborovému svazu ECHO nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy došlo k právní skutečnosti nebo události, která je předmětem žádosti; marným uplynutím této lhůty nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci zaniká.
7. Posouzení žádosti:
• OS ECHO provede kontrolu věcné správnosti žádosti a poté potvrdí její přijetí žadateli a v kopii příslušné ZO/MO OS ECHO,
• žádost je poté předložena vedení nebo Předsednictvu OS ECHO k rozhodnutí,
• OS ECHO informuje žadatele a v kopii příslušnou ZO/MO OS ECHO o přiznání nebo nepřiznání podpory.

Případy, ve kterých žadateli nelze podporu přiznat:
1. žadatel splňuje nárok na přiznání starobního důchodu nebo odejde do předčasného starobního důchodu,
2. žadatel splňuje nárok na invalidní důchod třetího stupně, s výjimkou invalidního občana, který je schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek,
3. uplynula-li lhůta jednoho roku od termínu události nebo právní skutečnosti, která zakládá právo podat žádost o podporu,

Výše vyplácených podpor:
• Výše podpory v nezaměstnanosti činí 1 400 Kč měsíčně.
• Výše podpory při rekvalifikaci 1000 Kč měsíčně.
• Souběh těchto dvou podpor je vyloučen.

Způsob vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci
1. Na poskytování podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci nemá vliv výplata státní podpory v nezaměstnanosti, kterou žadatel obdržel od úřadu práce podle zákona o zaměstnanosti.
2. Podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci z Podpůrného fondu OS ECHO se vyplácí po skončení podpůrné doby poté, kdy žadatel prokáže Odborovému svazu ECHO (přímo nebo prostřednictvím statutárního orgánu ZO/MO OS ECHO, jíž je členem) trvající nezaměstnanost, příp. účast na rekvalifikaci, a to maximálně po dobu 6 měsíců.
3. Nezaměstnanost, příp. účast na rekvalifikaci žadatel prokáže tím, že doručí Odborovému svazu ECHO potvrzení úřadu práce o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci.
4. Výplatu podpory provádí OS ECHO z prostředků Podpůrného fondu OS ECHO bezhotovostním převodem na peněžní účet žadatele, uvedený v jeho žádosti o podporu.
5. Za správnost údajů, na základě kterých bylo rozhodnuto o vyplacení podpory dle tohoto Statutu, odpovídá Odborovému svazu ECHO žadatel a příslušná ZO/MO OS ECHO.
6. Každý žadatel, člen ZO/MO OS ECHO, který pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci dle tohoto Statutu, je povinen ihned ohlásit Odborovému svazu ECHO přímo nebo prostřednictvím odborové organizace, jíž je členem, všechny skutečnosti, které mají vliv na její vyplácení. Jestliže žadatel obdržel podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci dle tohoto Statutu na základě změněných, nesprávných nebo nepravdivých údajů, je povinen ji bez zbytečného prodlení vrátit.

2) Sociální výpomoc
a) v případě smrtelného pracovního úrazu člena,
b) v případě pracovního úrazu člena s těžkými následky na zdraví,
c) v jiných případech mimořádně závažných.
Základními podmínkami pro přiznání a vyplacení sociální výpomoci členu ZO/MO OS ECHO (dále jen žadateli) jsou, že:
a. členství žadatele v ZO/MO OS ECHO (a u jeho právních předchůdců) trvá ke dni předmětné právní skutečnosti nebo trvalo ke dni právní události, nepřetržitě minimálně 12 měsíců,
b. člen (a v případě smrtelného pracovního úrazu příslušná ZO/MO OS ECHO) písemně požádali o sociální výpomoc Odborový svaz ECHO,
c. předloženou žádost schválilo Předsednictvo OS ECHO.

Jde-li o sociální výpomoc poskytovanou žadateli formou podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, vyžaduje se vedle podmínek stanovených v článku III/A také doložení podmínky, že členství žadatele v ZO/MO OS ECHO (a jeho právních předchůdců) nepřetržitě trvá minimálně 12 měsíců.

K posouzení případu dle odst. 2 písm. b) a c) se vyžaduje písemné stanovisko příslušného statutárního orgánu ZO/MO OS ECHO, jíž je/byl žadatel členem, ze které budou zřejmé mimořádně závažné důvody k poskytnutí sociální výpomoci.
O poskytnutí sociální výpomoci dle článku III odst. 2, a o její výši, rozhoduje výlučně Předsednictvo OS ECHO.

2a) V případě smrtelného pracovního úrazu člena rozhoduje o poskytnutí sociální výpomoci Předsednictvo OS ECHO bez zbytečného prodlení na svém nejbližším zasedání nebo hlasováním na dálku, i v průběhu šetření úrazu svazovým inspektorem bezpečnosti práce OS ECHO (SIBP).
Podkladem pro jednání a rozhodnutí Předsednictva OS ECHO je:
a. žádost statutárního orgánu příslušné odborové organizace sdružené v OS ECHO (tiskopis
„Žádost o sociální výpomoc při smrtelném pracovním úrazu – Příloha č. 3a nebo 3b),
b. stanovisko SIBP k této žádosti.

Výplata sociální pomoci v případě smrtelného pracovního úrazu:
Sociální pomoc v případě smrtelného pracovního úrazu se vyplácí jednorázově, a to:
a) jde-li o pozůstalou rodinu s nezaopatřeným dítětem/dětmi ve věku do 26 let, v celkové výši 100 000,- Kč.
Sociální výpomoc se vyplatí v hotovosti nebo bezhotovostním převodem:
• pozůstalému manželu/manželce (dokládá se oddací list), nebo
• druhu/družce zemřelého člena výlučně na základě písemného prohlášení příslušné ZO/MO OS ECHO, že se zemřelým členem a jeho nezaopatřenými dětmi, ke dni jeho smrti, žili alespoň 1 rok ve společné domácnosti nebo jiným relevantním potvrzením,
• jinak pozůstalému nezaopatřenému dítěti/dětem rovným dílem (dokládá se rodný list
dítěte/dětí).
b) jde-li o pozůstalou rodinu bez nezaopatřených dětí v celkové výši 50 000,- Kč.
Sociální výpomoc se vyplatí v hotovosti nebo bezhotovostním převodem:
• pozůstalému manželu/manželce (dokládá se oddací list), nebo
• druhu/družce zemřelého člena výlučně na základě písemného prohlášení příslušné ZO/MO OS ECHO, že se zemřelým členem, ke dni jeho smrti, žili alespoň 1 rok ve společné domácnosti nebo jiným relevantním potvrzením.

2b) V případě pracovního úrazu člena s těžkými následky na zdraví Předsednictvo OS ECHO rozhoduje o poskytnutí sociální pomoci členovi ve dvou stupních.
O přiznání zálohy do výše 30 000,- Kč Předsednictvo OS ECHO rozhoduje bez zbytečného prodlení na svém nejbližším zasedání nebo hlasováním na dálku, i v průběhu šetření úrazu svazovým inspektorem bezpečnosti práce OS ECHO (SIBP).
Podkladem pro jednání a rozhodnutí Předsednictva OS ECHO, o poskytnutí zálohy na sociální výpomoc, je:
a. žádost zraněného člena nebo žádost statutárního orgánu příslušné odborové organizace
sdružené v OS ECHO (tiskopis „Žádost o sociální výpomoc při pracovním úrazu člena
s těžkými následky na zdraví – Příloha č. 4), a
b. stanovisko SIBP k této žádosti.
Doplatek sociální výpomoci, spolu s vyplacenou zálohou, nesmí překročit 100 000,- Kč. Předsednictvo OS ECHO rozhoduje o přiznání doplatku na sociální výpomoc a o jeho výši po uzavření šetření pracovního úrazu a jeho odškodnění ze strany zaměstnavatele, resp. pojišťovny.
Doplatek sociální výpomoci zahrnuje náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění.

Podkladem pro výpočet doplatku je:
a. bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění člena, které vystaví příslušný lékař nebo zdravotnické zařízení, vyjádřené peněžní částkou dle zvláštních předpisů, a
b. zpráva příslušné pojišťovny o přiznání náhrady z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem.

Výplata zálohy a doplatku sociální výpomoci se provádí z prostředků Podpůrného fondu OS ECHO na základě rozhodnutí Předsednictva OS ECHO obdobně, jako výplata podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

2c) Sociální výpomoci v jiných případech mimořádně závažných
Za jiné případy mimořádně závažné lze považovat dle tohoto statutu mimořádně vysoké škody na majetku člena nebo zvlášť závažné jiné újmy na zdraví člena, které byly způsobeny bez zavinění člena a jeho rodinných příslušníků zásahem vyšší moci nebo protiprávním jednáním jiné fyzické nebo právnické osoby.
O poskytnutí sociální výpomoci v jiných případech mimořádně závažných a o její výši, rozhoduje výlučně Předsednictvo OS ECHO individuálně, na základě návrhu odborové organizace sdružené v OS ECHO nebo jejího člena. Předsednictvo OS ECHO může přizvat k svému jednání o žádosti také žadatele a předsedu příslušné ZO/MO OS ECHO.
Žádost o poskytnutí sociální výpomoci v jiných případech mimořádně závažných se podává na
předepsaném tiskopisu (Žádost o sociální výpomoc v jiných případech mimořádně
závažných – Příloha č. 5), a musí obsahovat:
• podrobný popis skutečnosti nebo události, pro kterou se výpomoc žádá,
• podrobný popis sociálních a finančních poměrů člena ZO /MO OS ECHO (dále také jen „žadatel“), a jeho rodiny,
• list vlastnictví, fotodokumentaci a znalecký posudek, jde-li o škodu na nemovitosti nebo na jejím vnitřním vybavení,
• informaci, zda žadateli bylo nebo bude poskytnuto plnění pojišťovnou, nebo výpomoc zaměstnavatelem nebo ZO/MO OS ECHO, jíž je členem, a v jaké výši,
• návrh výše sociální výpomoci.
Výplata sociální výpomoci v jiných případech mimořádně závažných se provádí z prostředků Podpůrného fondu OS ECHO na základě rozhodnutí Předsednictva OS ECHO obdobně, jako
výplata podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.
V případech zvláštního zřetele může být sociální výpomoc v jiných případech mimořádně
závažných předána členovi/žadateli v hotovosti osobně funkcionářem OS ECHO.

IV.
KONTROLA HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO

Kontrolu hospodaření s prostředky Podpůrného fondu OS ECHO, kontrolu údajů rozhodných
pro přiznání a výplatu podpory nebo sociální výpomoci a šetření podkladů ve sporných
případech, provádí Revizní komise OS ECHO.

V.
ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

V mimořádných situacích se ZO/MO OS ECHO může písemně obrátit na Předsednictvo OS ECHO, s žádostí o individuální posouzení konkrétního případu žadatele.
V případě, že by počet poskytovaných podpor a sociálních výpomocí byl značný a hrozilo by vyčerpání prostředků Podpůrného fondu OS ECHO, mohou být prostředky fondu doplněny z Rezervního fondu OS ECHO nebo Předsednictvo OS ECHO může v mezidobí do zasedání nejbližší Konference či Sjezdu OS ECHO, přijmout jiné vhodné řešení vzniklé situace.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud v tomto statutu není výslovně uvedeno jinak, podpory a výpomoci dle tohoto statutu se vyplácejí žadateli, resp. oprávněné osobě, bezhotovostním převodem peněžních prostředků na příslušný peněžní účet uvedený v jejich žádosti.
Opakovaně lze přiznat finanční podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci a sociální výpomoci až po uplynutí 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od dne, kdy nastala právní skutečnost nebo událost, která zakládá právo požádat o finanční podporu a sociální výpomoc stejného druhu.
Proti rozhodnutí vedení OS ECHO, kterým se rozhoduje o poskytnutí finančních podpor podle tohoto Statutu, se lze ve lhůtě 15 dnů od oznámení takového rozhodnutí odvolat k Předsednictvu OS ECHO. Odvolání musí být písemné a v odvolací lhůtě doručeno do sídla OS ECHO. Odvolání má odkladný účinek.
Proti rozhodnutí Předsednictva OS ECHO, kterým se rozhoduje o poskytnutí finančních podpor a sociálních výpomocí podle tohoto Statutu, se lze ve lhůtě 30 dnů od oznámení takového rozhodnutí odvolat ke Konferenci OS ECHO. Odvolání musí být písemné a v odvolací lhůtě doručeno do sídla OS ECHO. Odvolání nemá odkladný účinek.
Statut podpůrného fondu schvaluje Sjezd OS ECHO; jeho změny nebo doplnění může provést Konference OS ECHO.
Veškerou agendu spojenou s výplatou podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a sociálních výpomocí zajišťuje OS ECHO.
Tento statut Podpůrného fondu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení delegáty 4. sjezdu Odborového svazu ECHO konaném v Praze ve dnech 24. a 25. května 2023.

Schváleno delegáty 4. sjezdu Odborového svazu ECHO
v Praze dne 25. května 2023

Za správnost:
Návrhová komise

Statut podpurného fondu OS ECHO 2023 ke stažení ve formátu PDF.

Příloha č. 1 – Žádost o podporu v nezaměstnanosti člena ZO/MO OS ECHO 2023 ke stažení ve formátu PDF.

Příloha č. 2 – Žádost o podporu při rekvalifikaci člena ZO/MO OS ECHO 2023 ke stažení ve formátu PDF.

Příloha č. 3a – Žádost o sociální výpomoc při smrtelném pracovním úrazu člena ZO/MO OS ECHO 2023 ke stažení ve formátu PDF.

Příloha č. 3b – Žádost o sociální výpomoc při smrtelném pracovním úrazu člena ZO/MO OS ECHO 2023 ke stažení ve formátu PDF.

Příloha č. 4 – Žádost o sociální výpomoc při pracovním úrazu s těžkou újmou na zdraví člena ZO/MO OS ECHO 2023 ke stažení ve formátu PDF.

Příloha č. 5a – Žádost člena ZO/MO OS ECHO o sociální výpomoc v jiných případech mimořádně závažných 2023 ke stažení ve formátu PDF.

Příloha č. 5b – Žádost ZO/MO OS ECHO pro člena o sociální výpomoc v jiných případech mimořádně závažných 2023 ke stažení ve formátu PDF.