• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Statut podpůrného fondu Odborového svazu ECHO

I.
Účel podpůrného fondu OS Echo

Jako výraz odborářské solidarity a vzájemné pomoci mezi členy OS ECHO, lze vedle jednotlivých forem státní sociální pomoci, na základě dále ve Statutu stanovených podmínek, vyplácet členům odborových organizací sdružených v OS ECHO v případě ztráty zaměstnání finanční podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a v mimořádně závažných případech sociální výpomoci.

Za tímto účelem je zřízen Podpůrný fond OS ECHO, ze kterého jsou poskytovány, prostřednictvím ZO/MO OS ECHO, finanční podpory a sociální výpomoci členům odborových organizací sdružených v OS ECHO, a to:

 1. podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci,
 2. sociální výpomoc v mimořádně závažných případech,
 3. sociální výpomoc v případě smrtelného pracovního úrazu
 4. sociální výpomoc v případě pracovního úrazu s těžkou újmou na zdraví

Tyto finanční podpory a sociální výpomoci, poskytované z odborových prostředků, tvoří nadstavbu nad státní politiku zaměstnanosti a sociálních dávek.

Na finanční podpory a sociální výpomoci dle tohoto Statutu není právní nárok a jejich přiznání záleží výlučně na rozhodnutí Předsednictva Odborového svazu ECHO. Finanční podpory
a sociální výpomoci lze přiznat a vyplatit pouze do výše zůstatku Podpůrného fondu
OS ECHO. V tomto duchu je třeba vykládat ostatní ustanovení tohoto Statutu.

 

II.
Tvorba podpůrného fondu OS Echo

Podpůrný fond OS ECHO je tvořen členskými příspěvky, tj. finančními prostředky, které odborové organizace sdružené v OS ECHO pravidelně odvádějí svazu z členských příspěvků, vybraných od svých členů, a to ve výši stanovené Stanovami OS ECHO.

 

III.
Druhy podpor a výpomocí pro jejich přiznání

A)  Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Základní podmínkou pro přiznání a vyplácení podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci členu ZO/MO OS ECHO (dále jen žadateli) je, že:

 1. členství v ZO/MO OS ECHO (a jeho předchůdců) trvá nepřetržitě minimálně 12 měsíců a nadále si toto členství udržuje i v době nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci podle stanov nebo statutu ZO/MO OS ECHO. Výše členských příspěvků nezaměstnaného člena ZO/MO OS ECHO je stanovena čl. 18.2. písm. c) Stanov OS ECHO,
 2. je zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání u Úřadu práce, což doloží POTVRZENÍM o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci Úřadu práce,
 3. je nezaměstnaný déle než jeden měsíc,
 4. jeho pracovní poměr skončil z organizačních důvodu dle § 52 písm. a) až c) zákona
  č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zdravotních důvodů uvedených v § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 5. o podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci požádal příslušný statutární orgán ZO/MO OS ECHO, který jeho žádost doporučil a Předsednictvo OS ECHO o ní rozhodlo kladně,
 6. Podmínky žádosti člena ZO/MO OS ECHO:
 • podává se na předepsaném tiskopisu, který je součástí STATUTU (Žádost
  o podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci – Příloha č. 1)
 • po vyplnění a potvrzení žádosti příslušnou ZO/MO OS ECHO musí být žádost zaslána na OS ECHO nejpozději do 12 měsíců ode dne vydání výše uvedených dokumentů, jinak nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci zaniká,
 1. Posouzení žádosti:
 • OS ECHO provede kontrolu věcné správnosti žádosti a poté potvrdí její přijetí žadateli a v kopii ZO OS ECHO,
 • žádost je poté předložena Předsednictvu OS ECHO k rozhodnutí,
 • OS ECHO informuje ZO/MO OS ECHO prostřednictvím zápisu Předsednictva
  OS ECHO o přiznání podpory,
 • po ukončení výplaty podpory ze strany ZO/MO OS ECHO a doložení všech náležitostí, zajistí OS ECHO refundaci vyplacených prostředků,
 • žádosti o podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci nelze refundovat pokud byla podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci žadateli vyplacena ZO/MO OS ECHO před schválením Předsednictvem OS ECHO.

I za předpokladu splnění výše uvedených podmínek podpora nebude žadateli přiznána:

 1. splňuje-li žadatel nárok na přiznání starobního důchodu nebo odejde do předčasného starobního důchodu,
 2. splňuje-li žadatel nárok na invalidní důchod třetího stupně, s výjimkou invalidního občana, který je schopen vykonávat soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek,
 3. po uplynutí jednoho roku od termínu události nebo právní skutečnosti, která zakládá právo požádat o podporu,
 4. v případě zániku odborové organizace sdružené v OS ECHO, jíž je žadatel členem,
  a to k datu jejího zániku.

Výše vyplácených podpor:

 • Výše podpory v nezaměstnanosti činí 1 400 Kč měsíčně.
 • Výše podpory při rekvalifikaci 1000 Kč měsíčně.
 • Souběh těchto dvou podpor je vyloučen.

Způsob vyplácení podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Na poskytování podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci nemá vliv výplata státní podpory v nezaměstnanosti, kterou žadatel obdrží od Úřadu práce podle zákona o zaměstnanosti.

Podpora z Podpůrného fondu OS ECHO v nezaměstnanosti se vyplácí po dobu 6 měsíců,
při rekvalifikaci po celou dobu trvání rekvalifikace.

Podpora z Podpůrného fondu OS ECHO se vyplácí od druhého měsíce trvání nezaměstnanosti, případně účasti na rekvalifikaci. Vyplácí se měsíčně pozadu, a to vždy poté, kdy žadatel prokáže statutárnímu orgánu ZO/MO OS ECHO trvající nezaměstnanost, příp. účast na rekvalifikaci.

Výplatu podpory provádí ZO/MO OS ECHO na základě žádosti jejího člena, o níž
po doporučení statutárního orgánu příslušné odborové organizace rozhodlo Předsednictvo
OS ECHO. Nezaměstnanost, příp. účast na rekvalifikaci prokáže žadatel tím, že statutárnímu orgánu odborové organizace, jíž je členem, předloží POTVRZENÍ o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci Úřadu práce.

Výplatu podpory provádí ZO/MO OS ECHO ze svých finančních prostředků formou výdajového dokladu, nebo bezhotovostním převodem na účet žadatele, případně složenkou
na jeho adresu. Vyplacené podpory jsou příslušné odborové organizaci, po uplynutí celé
6 měsíční výplatní doby (případně měsíčně), refundovány z prostředků Podpůrného fondu
OS ECHO.

Refundaci lze uplatnit do 12 kalendářních měsíců ode dne kladného rozhodnutí Předsednictva OS ECHO o přiznání podpory.

Refundace nebude provedena v případě, že ZO/MO OS ECHO vyplatí podporu žadateli bez schválení Předsednictvem OS ECHO.

Žádost o refundaci vyplacené podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikaci se podává na předepsaném tiskopisu, který je součástí STATUTU (Žádost o refundaci vyplacené podpory v nezaměstnanosti a rekvalifikaci – Příloha č. 2)

Refundace vyplácených podpor z prostředků Podpůrného fondu OS ECHO může být Předsednictvem OS ECHO odmítnuta nebo pozastavena těm odborovým organizacím, které v rozporu se stanovami OS ECHO řádně, včas a ve stanovené výši po dobu (3) tří měsíců v kalendářním roce neodvedly OS ECHO stanovami určenou výši členských příspěvků; poté, co bude tato povinnost dodatečně splněna, rozhodne o vyplacení refundace Předsednictvo
OS ECHO po vyjádření Revizní komise OS ECHO.

Za správnost údajů, na základě kterých bylo rozhodnuto o vyplácení podpory, dle tohoto Statutu, odpovídá statutární orgán ZO/MO OS ECHO.

Každý člen ZO/MO OS ECHO, který pobírá podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci dle tohoto Statutu, je povinen ihned ohlásit odborové organizaci, jíž je členem, všechny skutečnosti, které mají vliv na její vyplácení. Jestliže obdržel podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci dle tohoto Statutu na základě změněných, nesprávných nebo nepravdivých údajů, je povinen
ji bez zbytečného prodlení svazu vrátit.

B) Sociální výpomoci v mimořádně závažných případech

 1. Sociální výpomoci v mimořádně závažných případech
 2. Sociální výpomoci v případě:
  a) smrtelného pracovního úrazu,
  b) v případě pracovního úrazu s těžkou újmou na zdraví.

Podmínky pro výplatu sociálních výpomocí v mimořádně závažných případech a jejich výše

Základní podmínkou pro přiznání a vyplácení podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci členu ZO/MO OS ECHO (dále jen žadateli) je, že:

 1. členství v ZO/MO OS ECHO (a jeho předchůdců) trvá nepřetržitě minimálně
  12 měsíců,
 2. písemná žádost příslušného statutárního orgánu ZO/MO OS ECHO v případě, sociální výpomoci v mimořádně závažných případech, jedná-li se o smrtelný pracovní úraz nebo úraz, s těžkou újmou na zdraví,
 3. poskytnutí sociálních výpomocí a jejich výše po individuálním posouzení je plně v kompetenci Předsednictva OS ECHO.

 

1. Sociální výpomoci v mimořádně závažných případech

 • ZO/MO OS ECHO předloží podrobný popis sociálních a finančních poměrů žadatele-člena ZO /MO OS ECHO,
 • v případě, že se jedná o poškození nemovitosti nebo jejího vnitřního vybavení je nutné zaslat fotodokumentaci a ohodnocení škody,
 • zda k řešení nastalé sociální situace poskytl nějakou výpomoc zaměstnavatel,
  např. ze sociálního fondu – a v jaké výši,
 • zda k řešení nastalé sociální situace poskytla výpomoc ZO/MO OS ECHO z vlastních prostředků a v jaké výši,
 • návrh ZO/MO OS ECHO na konkrétní výši sociální výpomoci (s ohledem na sociální situaci žadatele-člena ZO/MO OS ECHO, případně jeho rodiny) z Podpůrného fondu
  OS ECHO,
 • ve sporných případech lze k jednání Předsednictva OS ECHO přizvat příslušného předsedu ZO/MO OS ECHO, případně samotného žadatele o sociální výpomoc,
 • výplatu sociální výpomoci, po odsouhlasení Předsednictvem OS ECHO a po obdržení vyrozumění dopisem OS ECHO, provádí ZO/MO OS ECHO stejným způsobem, jako výplatu podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, a to z vlastních prostředků, které budou následně OS ECHO vyúčtovány-refundovány,
 • sociální výpomoc může být po předchozí dohodě předsedy ZO/MO OS ECHO s funkcionáři OS ECHO předána funkcionářem OS ECHO, a to přímo z prostředků Podpůrného fondu OS ECHO.

Žádost o sociální výpomoc v mimořádně závažných případech se podává na předepsaném tiskopisu, který je součástí STATUTU (Žádost o sociální výpomoc v mimořádně závažných případech pro člena ZO/MO OS ECHO – Příloha č. 3)

Žádost o refundaci sociální výpomoci v mimořádně závažných případech se podává na předepsaném tiskopisu, který je součástí STATUTU (Žádost o refundaci sociální výpomoci v mimořádně závažných případech – Příloha č. 4)

2. Sociální výpomoci v případě:
a) smrtelného pracovního úrazu:

 • rozhoduje Předsednictvo OS ECHO, a to neprodleně na svém nejbližším zasedání nebo hlasováním per rollam, ještě v průběhu šetření úrazu svazovým inspektorem bezpečnosti práce OS ECHO (SIBP), a to na základě žádosti příslušného statutárního orgánu odborové organizace sdružené v OS ECHO a stanoviska SIBP
 • se sociální výpomoc vyplácí jednorázově:
  – ve výši 100.000,- Kč pozůstalé rodině, manželu – manželce, druhu – družce, s nezaopatřenými dětmi.
  – ve výši 50 000,- Kč pozůstalé rodině, bez nezaopatřených dětí, manželu – manželce, druhu družce na základě prohlášení příslušné ZO/MO OS ECHO, že spolu žili ve společné domácnosti, rodičům, kteří byli na poškozeném závislí na jeho výživě a prokazatelně s ním žili ve společné domácnosti.

Žádost o sociální výpomoc při smrtelném pracovním úrazu se podává na předepsaném tiskopisu, který je součástí STATUTU (Žádost o sociální výpomoc při smrtelném pracovním úrazu – Příloha č. 5a).

b) v případě pracovního úrazu s těžkou újmou na zdraví:

 • rozhoduje Předsednictvo OS ECHO, a to neprodleně na svém nejbližším zasedání nebo hlasováním per rollam  na základě odborného posouzení svazovým inspektorem bezpečnosti práce OS ECHO (SIBP). OS ECHO vyplatí nevratnou zálohu maximálně však do výše 30 000 Kč,
 • zbývající částka do výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vyjádřené částkou odpovídající bodovému ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění příslušným lékařem a přiznanou příslušnou pojišťovnou z titulu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovním úrazem (max. do výše 100 000 Kč) bude na základě rozhodnutí Předsednictva OS ECHO doplacena po uzavření šetření tohoto pracovního úrazu a jeho odškodnění ze strany zaměstnavatele (resp. pojišťovny),
 • doplatek sociální výpomoci, bude proveden po rozhodnutí Předsednictva OS ECHO prostřednictvím ZO/MO OS ECHO stejným způsobem, jako výplata podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, a to z vlastních prostředků, které budou následně OS ECHO vyúčtovány-refundovány,
 • v případě že dotčená odborová organizace nemá na výplatu podpor dostatek finančních prostředků, může jí být z prostředků Podpůrného fondu OS ECHO (na základě žádosti) poskytnuta zúčtovatelná záloha.

Žádost o sociální výpomoc při pracovním úrazu s těžkou újmou na zdraví se podává na předepsaném tiskopisu, který je součástí STATUTU. (Žádost o sociální výpomoc při pracovním úrazu s těžkou újmou na zdraví – Příloha č. 5b).

 

IV.
Kontrola hospodaření s prostředky Podpůrného fondu OS Echo

Kontrolu hospodaření s prostředky Podpůrného fondu OS ECHO, kontrolu údajů rozhodných pro přiznání a výplatu podpory nebo sociálních výpomocí a šetření podkladů ve sporných případech provádí Revizní komise OS ECHO.

V.
Řešení mimořádných situací

V mimořádných situacích se ZO/MO OS ECHO může písemně obrátit na Předsednictvo
OS ECHO, s žádostí o individuální posouzení konkrétního případu žadatele.

V případě, že by počet poskytovaných podpor a sociálních výpomocí byl značný a hrozilo
by vyčerpání prostředků Podpůrného fondu OS ECHO, mohou být prostředky fondu doplněny z Rezervního fondu OS ECHO nebo Předsednictvo OS ECHO může, v mezidobí do zasedání nejbližší Konference či Sjezdu OS ECHO, přijmout jiné vhodné řešení vzniklé situace.

 

VI.
Závěrečná ustanovení

Opakovaně lze přiznat finanční podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci uvedenou v článku I. odst. 2, písm. a) a sociální výpomoci uvedené v článku I. odst. 2. písm. b) a d), až po uplynutí 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od dne, kdy nastala právní skutečnost nebo událost, která zakládá právo požádat o finanční podporu a sociální výpomoc stejného druhu.

Proti rozhodnutí Předsednictva OS ECHO, kterým se rozhoduje o poskytnutí finančních podpor a sociálních výpomocí podle tohoto Statutu, se lze ve lhůtě 30 dnů od oznámení takového rozhodnutí odvolat ke Konferenci OS ECHO. Odvolání musí být písemné a v odvolací lhůtě doručeno do sídla OS ECHO. Odvolání nemá odkladný účinek.

Statut podpůrného fondu schvaluje Sjezd OS ECHO; jeho změny nebo doplnění může provést Konference OS ECHO.

Veškerou agendu spojenou s výplatou podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a sociálních výpomocí zajišťuje OS ECHO.

Tento statut Podpůrného fondu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení delegáty 3. sjezdu Odborového svazu ECHO konaném v Praze ve dnech 23. – 24. května 2018.

 

Schváleno delegáty 3. sjezdu Odborového svazu ECHO v Praze dne 23. května 2018

Statut podpurného fondu OS ECHO 2018 ke stažení ve formátu PDF.

Žádost o podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci člena ZO/MO OS ECHO 2018 ke stažení ve formátu PDF.

Žádost o refundaci vyplacené podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci členů ZO/MO OS ECHO 2018 ke stažení ve formátu PDF. 

Žádost o sociální výpomoc v mimořádně závažných případech pro člena ZO/MO OS ECHO 2018 ke stažení ve formátu PDF.

Žádost o refundaci poskytnuté sociální výpomoci v mimořádně závažných případech člena ZO/MO OS ECHO 2018 ke stažení ve formátu PDF.

Žádost o sociální výpomoci při smrtelném pracovním úrazu člena ZO/MO OS ECHO 2018 ke stažení ve formátu PDF.

Žádost o sociální výpomoci při pracovním úrazu s těžkou újmou na zdraví člena ZO/MO OS ECHO 2018 ke stažení ve formátu PDF.