• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Domovní a ubytovací řád MVE Bechyně

DOMOVNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD
(pravidla užívání bytu vlastníka v Bechyni, Parkány č.e. 552)

I.
Prohlášení vlastníka

Odborový svaz ECHO, IČ: 00225444, se sídlem v Praze 3, nám. W. Churchilla 2 č.p. 1800, PSČ 130 00, (dále také jen „svaz“, je výlučným vlastníkem nemovitostí v Bechyni, Parkány č.e. 552, zapsaných na listu vlastnictví číslo 1694 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, pro obec a k.ú. Bechyně, tj. stavební parcely č. 1111 o výměře 575 m2, pozemku parc. č. 1114/2 o výměře 291 m2, pozemku parc. č. 1115 o výměře 2135 m2, pozemku parc. č. 1116 o výměře 412 m2, a budovy Horního Mlýna na st.p.č. 1111, včetně nebytových prostorů, prostorů určených k bydlení (byt správce a byt vlastníka) a staveb a zařízení Malé vodní elektrárny I. a Malé vodní elektrárny II.

II.
Předmět

Předmětem úpravy je byt vlastníka, který je situován na 1.nadzemním podlaží (přízemí) budovy tzv. Horního Mlýna v Bechyni, Parkány č.e. 552. Byt správce, který je situován na 2. NP budovy č.e. 552, slouží k ubytování místopředsedy OS ECHO sekce energetické, který je odpovědnou osobou za objekt a který zajištuje ubytování v bytu vlastníka.

III.
Zařízení a vybavení bytu vlastníka

Byt vlastníka (dále také jen „byt“) sestává z kuchyně s jídelnou, obytné ložnice, chodby, předsíně,
šatny, koupelny a WC. Jeho zařízení a vybavení je uvedeno v inventárním soupisu vyvěšeném v bytě. Jako prvotní a přednostní zdroj tepla k vytápění bytu je třeba užívat tepelné čerpadlo s vyvedením tepla v klimatizační jednotce s možností regulace vnitřní teploty pomocí dálkového ovládání. Dále lze k vytápění využít elektrické podlahové topení s možností regulace vnitřní teploty a krbová kamna s odvodem spalin lokálním kouřovodem. Odpadní voda je odváděna kanalizační přípojkou do veřejného kanalizačního řadu. Okna bytu jsou opatřena venkovními dřevěnými okenicemi. Byt má samostatný uzamykatelný vchod z přízemí budovy. Přístup k bytu je hlavním uzamykatelným vchodem do budovy č.e. 552.

IV.
Pravidla užívání bytu vlastníka

Byt může sloužit výlučně k přechodnému, krátkodobému ubytování členů odborových organizací sdružených v Odborovém svazu ECHO a jejich rodinných příslušníků (dále také jen „ubytovaný“). Výjimky může povolit předseda nebo místopředseda svazu. Užívání bytu je zpoplatněno viz: „Pravidla úhrady nákladů spojených s ubytováním v bytě OS ECHO objekt MVE I, Parkány 552, Bechyně“. Písemný přehled o užívání bytu vede předsedou svazu pověřený místopředseda sekce energetické, který přijímá a zajišťuje rezervace bytu. Rezervace bytu se provádí v souladu s Pravidly úhrady nákladů spojených s ubytováním v bytě OS ECHO v objektu MVE I a II, Parkány 552, Bechyně, článku I bod 4. Na základě schválené rezervace, zajistí místopředseda sekce energetické, po vzájemné dohodě, předání klíčů od bytu členovi OS ECHO.

Ubytovaný má povinnost :
a) před začátkem pobytu se seznámit s domovním řádem a způsobem vytápění objektu;

b) užívat byt řádně, předcházet vzniku škod a dodržovat domovní řád, pokyny vlastníka, bezpečnostní předpisy při manipulaci s el. proudem a el. spotřebiči, vodou, hořlavinami a při manipulaci s krbovými kamny;

c) v bytě je zakázáno kouřit a nevhodně manipulovat s otevřeným ohněm;

d) šetrně užívat zařízení a vybavení bytu; veškerá poškození, závady, ztráty a hrozící nebezpečí ihned hlásit místopředsedovi sekce eneregtické a umožnit jejich odstranění nebo opravu;

e) při odchodu z bytu řádně uzamknout dveře bytu a dveře do objektu; klíče od dveří bytu a dveří objektu schránit před ztrátou nebo odcizením;

f) při skončení ubytování byt uvést do stavu v jakém ho převzal, zejména byt přiměřeně uklidit, vynést odpadky do popelnice nebo kontejneru, byt zabezpečit proti vniknutí nepovolané osoby a vrátit určené osobě klíče od dveří bytu a dveří vchodu do objektu;

g) uhradit veškerou případně škodu způsobenou na bytu, jeho součástech a příslušenství, jeho zařízení a vybavení a škodu způsobenou v jiných prostorách objektu v Bechyni, Horní Mlýn č.e. 552, to vše bez ohledu na to, zda takovou škodu zavinil ubytovaný člen nebo osoby, které spolu s ním byt užívaly;

h) nevstupovat do jiných prostor objektu Horního Mlýna č.e. 552 v Bechyni, řídit se pokyny a dodržovat instalované značky, výstražné tabulky, zákazy a příkazy.

V.
Upozornění vlastníka na nebezpečí ohrožení života a zdraví

Vlastník výslovně upozorňuje ubytované, že v objektu Horního mlýna v Bechyni, Parkány č.e. 552 je umístěno zařízení dvou malých vodních elektráren a příslušné elektrické, vodní a jiná zařízení. Provoz elektráren je podle příslušných předpisů činnost obecně nebezpečná. Do těchto prostorů se ubytovaným zakazuje vstupovat!

VI.
Závěrečná ustanovení

Tento domovní řád vydává Odborový svaz ECHO; byl schválen jeho předsednictvem na řádném zasedání dne 24. června 2020. Místopředseda svazu má právo rezervaci bytu neschválit zejména žadateli, který sám nebo některý ze společně ubytovaných osob, v minulosti porušil při užívání bytu tento Domovní řád.

V Praze dne 24. června 2020
JUDr. Zdeněk Černý
předseda OS ECHO