• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Aktualizované znění návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, odrážející dosud dosažený stav jednání.

RADA EVROPSKÉ UNIE
Brusel 6. října 2008 (07.10)
(OR.en)
Interinstitucionální spis:
2007/0197 (COD)
13394/08
ENER 275
CODEC 1188

POZNÁMKA
Č. návrhu Komise: 13046/07 ENER 223 CODEC 950

Předmět: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Delegace naleznou v příloze aktualizované znění výše uvedeného návrhu, jež odráží dosud dosažený stav jednání.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise ,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,
s ohledem na stanovisko Výboru regionů,
v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy,
vzhledem k těmto důvodům:

(1) Sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007 s názvem „Energetická politika pro Evropu“ zdůraznilo význam dotvoření vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem. Za klíčové opatření k dosažení tohoto cíle bylo označeno zlepšení regulačního rámce na úrovni Společenství.

(2) Rozhodnutím Komise 2003/796/ES byla zřízena nezávislá poradní skupina pro elektřinu a zemní plyn, a to skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství (ERGEG), jejímž cílem je usnadnění konzultací, koordinace a spolupráce mezi regulačními orgány v členských státech a mezi těmito orgány a Komisí s ohledem na konsolidaci vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem. Tato skupina sestává ze zástupců vnitrostátních regulačních orgánů zřízených podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem .

(3) Kroky, které skupina ERGEG od svého zřízení podnikla, byly pro vnitřní trh s elektřinou a zemním plynem přínosem. V souladu s návrhem skupiny ERGEG je však v tomto odvětví všeobecně uznáváno, že by se dobrovolná spolupráce mezi vnitrostátními regulačními orgány měla nyní uskutečňovat v rámci struktury Společenství s jasnými kompetencemi a s pravomocí přijímat v řadě konkrétních případů samostatná regulační rozhodnutí.

(4) Evropská rada na zasedání v březnu roku 2007 vyzvala Komisi, aby navrhla opatření za účelem zřízení nezávislého mechanismu pro spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů.

(5) Na základě posouzení dopadů týkajícího se požadavků na zdroje pro ústřední subjekt se dospělo k závěru, že nezávislý ústřední subjekt nabízí oproti dalším možnostem z dlouhodobého hlediska řadu výhod. Proto by měla být zřízena Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“).

(6) Agentura by měla zajistit, aby regulační funkce vykonávané na vnitrostátní úrovni vnitrostátními regulačními orgány v souladu se směrnicemi 2003/54/ES a 2003/55/ES byly řádně koordinovány a v případě potřeby doplněny na úrovni Společenství. Za tím účelem je nezbytné zajistit, aby agentura byla nezávislá, aby měla příslušnou technickou a regulační kapacitu a aby její činnost byla transparentní a efektivní.

(7) Agentura by měla sledovat regionální spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav v odvětvích elektřiny a zemního plynu, jakož i provádění úkolů Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav a (dále jen „síť ENTSO pro elektřinu“) a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu (dále jen „síť ENTSO pro zemní plyn“). Zapojení agentury je zásadní pro zajištění toho, aby spolupráce mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav probíhala efektivním a transparentním a pro vnitřní trh přínosným způsobem.

(7a) Agentura plní důležitou úlohu při vytváření rámcových pokynů, s nimiž musí být kodexy sítě v souladu. Považuje se rovněž za vhodné a odpovídající jejímu účelu, aby se agentura dříve, než bude moci doporučit kodexy sítě Komisi k přijetí, zapojila do přezkumu jejich návrhu (jak při jejich vytváření, tak při jejich úpravách) s cílem zajistit, aby odpovídaly rámcovým pokynům.

(8) Je třeba stanovit rámec pro spolupráci vnitrostátních regulačních orgánů. Tento rámec by měl přispět k tomu, aby byly právní předpisy ohledně vnitřního trhu s elektřinou a zemním plynem uplatňovány jednotně v celém Společenství. Pokud jde o situace týkající se více než jednoho členského státu, měla by agentura mít pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí. Tato pravomoc by se měla vztahovat na regulační režim pro infrastrukturu elektřiny a zemního plynu propojující alespoň dva členské státy, na výjimky z pravidel vnitřního trhu pro nová elektrická propojovací vedení a na nové plynové infrastruktury nacházející se ve více než jednom členském státu.

(9) Jelikož má agentura přehled o vnitrostátních regulačních orgánech, měla by mít ve vztahu ke Komisi poradní roli, pokud jde o otázky tržní regulace. Rovněž by měla být povinna informovat Komisi v případech, kdy se domnívá, že spolupráce mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav nepřináší potřebné výsledky nebo že vnitrostátní regulační orgán, jehož rozhodnutí není v souladu s obecnými zásadami, se odmítá podřídit stanovisku agentury.

(10) Agentura by rovněž měla být schopna vydávat nezávazné pokyny, které by umožnily regulačním orgánům a účastníkům trhu sdílet osvědčené postupy.

(11) Struktura agentury by měla být přizpůsobena konkrétním potřebám regulace v oblasti energetiky. Zejména je třeba plně zohlednit zvláštní úlohu vnitrostátních regulačních orgánů a jejich nezávislost.

(12) Správní rada by měla mít potřebné pravomoci pro sestavení rozpočtu, kontrolu jeho plnění, určení vnitřních pravidel, přijetí finančních předpisů a jmenování ředitele. Pro obměnu členů správní rady, kteří jsou jmenováni Radou, by měl být použit rotační systém, s cílem zajistit trvale vyváženou účast členských států.

(13) Agentura by měla mít potřebné pravomoci pro účinné a především nezávislé plnění regulačních funkcí. Nezávislost regulačních orgánů je nejen klíčovou zásadou řádné správy věcí veřejných, ale rovněž zásadní podmínkou zajištění důvěry trhu. Aniž je dotčeno jednání jejích členů jménem příslušných vnitrostátních orgánů, rada regulačních orgánů by měla jednat nezávisle na jakýchkoli tržních zájmech a neměla by vyžadovat ani přijímat pokyny od jakéhokoliv vládního nebo jiného veřejného či soukromého subjektu.

(14) V případech, kdy má agentura rozhodovací pravomoci, by zúčastněné strany měly mít z důvodů úspornosti postupu právo na odvolání k odvolacímu senátu, který by měl být součástí agentury, ale měl by být nezávislý na jakémkoli jejím správním nebo regulačním orgánu. V zájmu kontinuity by mělo jmenování nebo obměna členů odvolacího senátu umožnit částečné nahrazení členů tohoto senátu.

(15) Agentura by měla být financována zejména ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, prostřednictvím poplatků a dobrovolných příspěvků. Pro agenturu by měly být nadále k dispozici zejména zdroje v současnosti sdílené regulačními orgány pro účely jejich spolupráce na evropské úrovni. Na případné subvence vyplácené ze souhrnného rozpočtu Evropské unie se bude nadále vztahovat rozpočtový proces Společenství. Kromě toho by měl být prováděn Účetním dvorem audit účtů podle článku 91 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství .

(16) Agentura by měla mít vysoce odborné zaměstnance. Měla by využívat zejména odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců přidělených vnitrostátními regulačními orgány, Komisí a členskými státy. Na zaměstnance agentury by se měl vztahovat služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (dále jen „služební řád“ a „pracovní řád“) stanovené v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 a pravidla společně přijatá orgány Evropských společenství pro uplatňování těchto řádů. Správní rada by měla po dohodě s Komisí přijmout potřebná prováděcí opatření.

(17) Agentura by měla uplatňovat obecná pravidla týkající se přístupu veřejnosti k dokumentům v držení institucí Společenství. Správní rada by měla zavést praktická opatření na ochranu údajů citlivých z obchodního hlediska a osobních údajů.

(18) Účast třetích zemí, které nejsou členy Evropského společenství, na práci agentury by měla být umožněna v souladu s příslušnými dohodami, které mají být Společenstvím uzavřeny.

(19) Jelikož cílů tohoto nařízení, a sice spolupráce mezi vnitrostátními regulačními orgány na úrovni Společenství, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a může jich být proto lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy.

V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

 

Článek 1
Zřízení

Zřizuje se Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“) s cílem podporovat regulační orgány uvedené v článku 22a směrnice 2003/54/ES a článku 24a směrnice 2003/55/ES při výkonu, na úrovni Společenství, regulačních úkolů prováděných na vnitrostátní úrovni [.] a v případě potřeby jejich činnosti koordinovat.

 

Článek 2
Právní postavení

1. Agentura je institucí Společenství s právní subjektivitou.

2. V každém členském státě má agentura nejširší možnou právní subjektivitu udělovanou právnickým osobám podle vnitrostátního práva. Může zejména nabývat nebo zcizovat movitý a nemovitý majetek a být účastníkem v soudním řízení.

3. Agenturu zastupuje její ředitel.

4. Než budou připraveny prostory agentury, bude dočasně působit v prostorách Komise.

 

Článek 3
Složení

Orgány agentury jsou:
a) správní rada, která vykonává povinnosti stanovené v článku 10;

b) rada regulačních orgánů, která vykonává povinnosti stanovené v článku 12;

c) ředitel, který vykonává povinnosti stanovené v článku 14;

d) odvolací senát, který vykonává povinnosti stanovené v článku 16.

 

Článek 4
Druhy úkonů prováděných agenturou

Agentura může:

a) vydávat stanoviska určená provozovatelům přenosových soustav;

b) vydávat stanoviska určená regulačním orgánům;

c) vydávat stanoviska a doporučení určená Komisi;

b) přijímat individuální rozhodnutí ve zvláštních případech uvedených v článcích 7 a 8.

 

Článek 5
Obecné úkoly

Na žádost Komise nebo ze svého vlastního podnětu může agentura poskytnout Komisi stanovisko ke všem otázkám souvisejícím s účelem, k němuž byla zřízena.

 

Článek 6
Úkoly související se spoluprací provozovatelů přenosových či přepravních soustav

1. Agentura poskytne Komisi stanovisko k návrhu stanov, seznamu členů a návrhu jednacího řádu Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav v souladu s čl. 2b odst. 2 nařízení (ES) č. 1228/2003 a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu v souladu s čl. 2b odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005.

2. Agentura sleduje provádění úkolů Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav, jak je stanoveno v článku 2d nařízení (ES) č. 1228/2003, a Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav zemního plynu, jak je stanoveno v článku 2d nařízení (ES) č. 1775/2005.

3. Agentura smí podat stanovisko:
* Evropské síti provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav, jak je stanoveno v čl. 2d odst. 2 nařízení (ES) č. 1228/2003, jakož i Evropské síti provozovatelů přepravních soustav zemního plynu, jak je stanoveno v čl. 2d odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005, k návrhu ročního pracovního programu a k návrhu nezávazného desetiletého plánu rozvoje sítě a

* Evropské síti provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav, jak je stanoveno v čl. 2c odst. 1 nařízení (ES) č. 1228/2003, jakož i Evropské síti provozovatelů přepravních soustav zemního plynu, jak je stanoveno v čl. 2c odst. 1 nařízení (ES) č. 1775/2005, k návrhu kodexů sítě.

4. Agentura poskytne Evropské síti provozovatelů přenosových soustav a Komisi řádně odůvodněné stanovisko, jakož i příslušná doporučení, domnívá-li se, že návrh ročního pracovního programu nebo návrh nezávazného desetiletého plánu rozvoje sítě, které jí byly předloženy v souladu s čl. 2d odst. 2 nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2d odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005, nezajišťují nediskriminaci, účinnou hospodářskou soutěž a účinné fungování trhu či dostatečnou úroveň přeshraničního propojení umožňujícího přístup třetím stranám.
Agentura předloží Komisi návrh rámcových pokynů, bude-li o to bude požádána podle čl. 2ba odst. 2 nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2ba odst. 2 nařízení (ES) č. 1775/2005. Agentura provede přezkum návrhu rámcových pokynů a znovu jej předloží Komisi, bude-li o to bude požádána podle čl. 2ba odst. 4 nařízení (ES) č. 1228/2003 a podle čl. 2ba odst. 4 nařízení (ES) č. 1775/2005.
Agentura poskytne Evropské síti provozovatelů přenosových soustav odůvodněné stanovisko k návrhu kodexu sítě v souladu s čl. 2ba odst. 7 nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2ba odst. 7 nařízení (ES) č. 1775/2005.
Agentura předloží Komisi návrh kodexu sítě, přičemž může doporučit, aby byl přijat v souladu s čl. 2ba odst. 10 nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2ba odst. 10 nařízení (ES) č. 1775/2005. Agentura vypracuje a předloží Komisi návrh kodexu sítě, bude-li o to bude požádána podle čl. 2ba odst. 11 nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2ba odst. 11 nařízení (ES) č. 1775/2005.

5. Agentura poskytne Komisi řádně odůvodněné stanovisko v souladu s čl. 2d odst. 1 nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2d odst. 1 nařízení (ES) č. 1775/2005, neprovede-li Evropská síť operátorů přenosových sítí kodex sítě vypracovaný podle čl. 2c odst.1 písm. a) nařízení (ES) č. 1228/2003 a čl. 2c odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1775/2005 či kodex sítě vypracovaný v souladu s čl. 2ba odst. 1 až 11 uvedených nařízení, který však nebyl Komisí přijat podle čl. 2ba odst. 12.

6. Agentura sleduje regionální spolupráci mezi provozovateli přenosových či přepravních soustav uvedenou v článku 2h nařízení (ES) č. 1228/2003 a v článku 2h nařízení (ES) č. 1775/2005 a řádně zohlední výsledky spolupráce při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí.

 

Článek 7
Úkoly týkající se vnitrostátních regulačních orgánů

1. Agentura přijme konkrétní rozhodnutí o technických otázkách v případech, kdy jsou taková rozhodnutí stanovena ve směrnici 2003/54/ES, směrnici 2003/55/ES, nařízení (ES) č. 1228/2003 nebo nařízení (ES) č. 1775/2005.

2. Agentura může v souladu se svým pracovním programem nebo na žádost Komise přijmout nezávazné pokyny, které regulačním orgánům a účastníkům trhu napomáhají ve sdílení osvědčených postupů.

3. Agentura podporuje spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány a mezi regulačními orgány na regionální úrovni a řádně zohlední výsledky spolupráce při vypracovávání svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí. Domnívá-li se agentura, že jsou k této spolupráci potřebná závazná pravidla, předloží Komisi příslušná doporučení.

4. Agentura poskytne na žádost kteréhokoli regulačního orgánu nebo na žádost Komise stanovisko ke skutečnosti, zda je rozhodnutí přijaté regulačním orgánem v souladu s pokyny podle směrnice 2003/54/ES, směrnice 2003/55/ES, nařízení (ES) č. 1228/2003 nebo nařízení (ES) č. 1775/2005.

5. Neřídí-li se vnitrostátní regulační orgán odpovídajícím způsobem stanoviskem agentury podle odstavce 4 ve lhůtě čtyř měsíců ode dne jeho obdržení, informuje agentura Komisi.

6. Setká-li se vnitrostátní regulační orgán v konkrétním případě s obtížemi při výkladu pokynů uvedených ve směrnici 2003/54/ES, směrnici 2003/55/ES, nařízení (ES) č. 1228/2003 nebo nařízení (ES) č. 1775/2005, může požádat agenturu o stanovisko. Po konzultaci s Komisí vydá agentura stanovisko do čtyř měsíců.

7. Agentura přijme v souladu s článkem 7a rozhodnutí o podmínkách pro přístup k infrastruktuře propojující alespoň dva členské státy a podmínkách pro její operační bezpečnost.

 

Článek 7a
Podmínky pro přístup k přeshraniční infrastruktuře a podmínky pro její operační bezpečnost

1. Agentura rozhodne o těch regulačních otázkách, které spadají do pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů a které mohou zahrnovat podmínky pro přístup k infrastruktuře, která propojuje nebo by mohla propojovat alespoň dva členské státy, a podmínky pro její operační bezpečnost,

a) pokud příslušné vnitrostátní regulační orgány nedokázaly dosáhnout dohody do šesti měsíců ode dne, kdy byl spis předložen poslednímu z těchto regulačních orgánů, nebo

b) na společnou žádost příslušných vnitrostátních regulačních orgánů.
Příslušné vnitrostátní regulační orgány mohou společně požádat, aby doba uvedená v písmeni a) byla prodloužena o dobu nejvýše šesti měsíců.
Při přípravě svého rozhodnutí agentura konzultuje vnitrostátní regulační orgány a dotčené provozovatele přenosové nebo přepravní soustavy a je informována o návrzích a připomínkách všech dotčených přenosových nebo přepravních soustav.

2. Podmínky pro přístup k infrastruktuře uvedené v odstavci 1 zahrnují:

a) postup přidělování kapacity,

b) lhůty pro přidělování,

c) sdílení výnosů z přetížení,

d) poplatky vybírané od uživatelů infrastruktury podle čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení 1228/03 a čl. 22 odst. 1 písm. d) směrnice 2003/55/ES

2a. Byl-li agentuře postoupen případ podle odstavce 1, agentura:

a) rozhodne nejpozději do 6 měsíců od postoupení,

b) může případně vydat prozatímní rozhodnutí s cílem zajistit, aby byla pro příslušnou infrastrukturu ochráněna bezpečnost dodávek nebo operační bezpečnost.

3. Komise může přijmout pokyny týkající se situací, kdy má agentura pravomoc rozhodovat o podmínkách pro přístup k infrastruktuře uvedené v odstavci 1 a pro její operační bezpečnost. Tato opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, a to jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 28a tohoto nařízení.

 

Článek 8
Ostatní úkoly

1. Agentura může v poslední instanci udělovat výjimky podle čl. 7 odst. 4a nařízení (ES) č. 1228/2003. Agentura může rovněž udělovat výjimky podle čl. 22 odst. 3 písm. a) směrnice 2003/55/ES, pokud se dotyčná infrastruktura nachází na území více než jednoho členského státu.
2. Agentura na žádost Komise poskytne v souladu s čl. 2aa odst. 1 písm. b) nařízení č. 1228/2003 nebo čl. 2aa odst. 1 písm. b) nařízení č. 1775/2005 stanovisko k rozhodnutím vnitrostátních regulačních orgánů týkajícím se certifikace.

 

Článek 8a
Konzultace

Při plnění svých úkolů agentura v široké míře a v rané fázi konzultuje účastníky trhu, provozovatele přenosových nebo přepravních soustav, spotřebitele, konečné uživatele a případně orgány pro hospodářskou soutěž, aniž je dotčena jejich příslušná pravomoc, a to otevřeným a transparentním způsobem, zejména pokud se jejich úkoly týkají provozovatelů přenosových a přepravních soustav.

 

Článek 9
Správní rada

1. Správní rada se skládá ze šesti členů. Každý člen má jednoho náhradníka. Jednoho člena a jeho náhradníka jmenuje Komise a pět členů a jejich náhradníky jmenuje Rada. Funkční období činí čtyři roky a lze jej jednou prodloužit. U prvního mandátu je toto období pro polovinu členů šest let.

2. Správní rada ze svých členů jmenuje svého předsedu a místopředsedu. Místopředseda automaticky nahradí předsedu, pokud tento nemůže plnit své povinnosti. Funkční období předsedy a místopředsedy je dva roky a lze jej jednou prodloužit. Funkční období předsedy a místopředsedy však v každém případě skončí v okamžiku ukončení jejich členství ve správní radě.

3. Zasedání správní rady svolává její předseda. Předseda rady regulačních orgánů nebo jejich zástupce z uvedené rady a ředitel agentury se účastní jednání, pokud správní rada nerozhodne jinak, pokud jde o ředitele. Správní rada se schází nejméně dvakrát za rok na řádném zasedání. Schází se rovněž z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost alespoň třetiny svých členů. Správní rada může k účasti na jednání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž stanoviska mohou být pro danou otázku podstatná. Členům správní rady mohou být s ohledem na jednací řád nápomocni poradci nebo odborníci. Služby sekretariátu pro správní radu zajistí agentura.

4. Rozhodnutí správní rady jsou přijímána dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

5. Každý člen má jeden hlas. Jednací řád stanoví podrobněji:
* podmínky, za jakých může jeden člen jednat jménem jiného člena, a případně rovněž pravidla upravující schopnost usnášení;
* podmínky, jimiž se řídí rotace použitelná pro obměnu členů rady jmenovaných Radou s cílem zajistit trvale vyváženou účast členských států.

6. Člen správní rady nemůže být členem rady regulačních orgánů.

7. Členové správní rady se zavazují jednat nezávisle ve veřejném zájmu. K tomuto účelu učiní závazné prohlášení o závazcích a prohlášení o zájmech, v němž uvedou, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být považovány za újmu jejich nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být považovány za újmu jejich nezávislosti. Tato prohlášení učiní každý rok písemnou formou a zveřejní je.

 

Článek 10
Úkoly správní rady

1. Správní rada jmenuje po konzultaci s radou regulačních orgánů a po obdržení jejího souhlasu v souladu s čl. 12 odst. 2 ředitele v souladu s čl. 13 odst. 2.

2. Správní rada formálně jmenuje členy rady regulačních orgánů v souladu s čl. 11 odst. 1.

3. Správní rada formálně jmenuje členy odvolacího senátu v souladu s čl. 15 odst. 1.

3a Správní rada zajišťuje, aby agentura vykonávala své poslání a plnila zadané úkoly v souladu s tímto nařízením.

4. Správní rada přijme do 30. září každého roku po konzultaci s Komisí a po schválení radou regulačních orgánů v souladu s čl. 12 odst. 3 pracovní program agentury pro nadcházející rok a předloží jej Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Pracovní program se přijme, aniž je tím dotčen roční rozpočtový proces, a zveřejní se.

4a Správní rada přijme a případně přezkoumá víceletý plán. Přezkum bude vycházet z hodnotící zprávy vypracované nezávislým externím odborníkem na žádost správní rady. Tyto dokumenty se zveřejní.

5. Správní rada vykonává v souladu s články 18 až 21 své rozpočtové pravomoci.
6. Správní rada rozhodne po obdržení souhlasu Komise, zda přijme jakákoli dědictví, dary nebo příspěvky z jiných zdrojů Společenství nebo jakékoli dobrovolné příspěvky členských států nebo jejich regulačních orgánů. Stanovisko, jež rada doručí podle čl. 21 odst. 5 se bude výslovně zabývat zdroji financování uvedenými v tomto odstavci.

7. Správní rada po konzultaci s radou regulačních orgánů vykonává disciplinární pravomoc nad ředitelem.

8. Správní rada v případě potřeby v souladu s čl. 25 odst. 2 vypracuje personální politiku agentury.

9. Správní rada v souladu s článkem 27 přijme zvláštní ustanovení týkající se práva na přístup k dokumentům agentury.

10. Správní rada přijme a zveřejní výroční zprávu o činnosti agentury uvedenou v čl. 14 odst. 8 a nejpozději do 15. června ji předloží Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Účetnímu dvoru. Tato zpráva obsahuje nezávislou část schválenou radou regulačních orgánů týkající se regulačních činností agentury během příslušného roku.

11. Správní rada přijme a zveřejní svůj jednací řád.

 

Článek 11
Rada regulačních orgánů

1. Rada regulačních orgánů se skládá z:
* vysokých představitelů regulačních orgánů, jak je uvedeno v článku 22a směrnice 2003/54/ES a v článku 24a směrnice 2003/55/ES a jednoho zástupce na každý členský stát ze stávajících vedoucích pracovníků těchto orgánů a
* jednoho nehlasujícího zástupce Komise.

2. Rada regulačních orgánů zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Místopředseda nahradí předsedu, pokud tento nemůže plnit své povinnosti. Funkční období předsedy a místopředsedy činí dva a půl roku a lze jej prodloužit. V každém případě však funkční období předsedy a místopředsedy skončí v okamžiku ukončení jejich členství v radě regulačních orgánů.

3. Rada regulačních orgánů se usnáší dvoutřetinovou většinou svých přítomných členů. Každý člen nebo náhradník má jeden hlas.

4. Rada regulačních orgánů přijme a zveřejní svůj jednací řád. Jednací řád stanoví podrobněji postup při hlasování, zejména podmínky, za jakých může jeden člen jednat jménem jiného člena, a případně rovněž pravidla upravující usnášeníschopnost. Jednací řád může stanovit konkrétní pracovní metody pro řešení otázek vznesených v rámci iniciativ pro regionální spolupráci.

5. Rada regulačních orgánů postupuje při plnění úkolů, které jí ukládá toto nařízení, a aniž je dotčeno jednání jejích členů jménem jejich jednotlivých regulačních orgánů, nezávisle a nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádné vlády členského státu ani od jakékoli strany hájící veřejný nebo soukromý zájem.

6. Služby sekretariátu pro radu regulačních orgánů zajistí agentura.

 

Článek 12
Úkoly rady regulačních orgánů

1. Rada regulačních orgánů poskytuje stanovisko řediteli ke stanoviskům, doporučením a rozhodnutím uvedeným v článcích 5, 6, 7 a 8, jež jsou určeny k přijetí. Kromě toho rada regulačních orgánů v rámci svých pravomocí poskytuje řediteli při plnění jeho úkolů pokyny.

2. Rada regulačních orgánů předloží v souladu s čl. 10 odst. 1 a čl. 13 odst. 2 své stanovisko ke kandidátovi na funkci ředitele. Rada přijme toto rozhodnutí na základě tříčtvrtinové většiny hlasů svých členů.

3. Rada regulačních orgánů v souladu s čl. 10 odst. 4 a čl. 14 odst. 6 a v souladu s návrhem rozpočtu sestaveným podle čl. 20 odst. 1 schvaluje pracovní program agentury na nadcházející rok a tento návrh předloží nejpozději do 1. září správní radě ke schválení.

4. Rada regulačních orgánů schvaluje nezávislou část výroční zprávy týkající se regulačních činností, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 10 a v čl. 14 odst. 8.

 

Článek 13
Ředitel

1. Agenturu řídí její ředitel, jenž postupuje v souladu s pokyny uvedenými v čl. 12 odst. 1 a v případech předpokládaných tímto nařízením podle stanovisek rady regulačních orgánů. Aniž jsou dotčeny příslušné úlohy správní rady a rady regulačních orgánů ve vztahu k úkolům ředitele, ředitel nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od jakékoli vlády, Komise ani subjektu.

2. Ředitel je jmenován správní radou poté, co rada regulačních orgánů vysloví souhlas, na základě zásluh, dovedností a zkušeností z nejméně tří kandidátů navržených Komisí po předchozí veřejné výzvě k vyjádření zájmu. Před jmenováním může být kandidát vybraný správní radou vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho poslanců.

3. Funkční období ředitele činí pět let. V průběhu devíti měsíců předcházejících konci tohoto období provede Komise hodnocení zabývající se zejména:
a) výkonem ředitele;
b) úkoly a potřebami agentury pro nadcházející roky.
Hodnocení týkající se písmene b) se provede za pomoci nezávislého externího odborníka.

4. Správní rada jednající na návrh Komise může s ohledem na hodnotící zprávu a stanovisko rady regulačních orgánů k tomuto hodnocení pouze v případech odůvodněných úkoly a potřebami agentury jednou prodloužit funkční období ředitele, a to nanejvýše o další tři roky.

5. Správní rada informuje Evropský parlament o svém záměru prodloužit funkční období ředitele. Do jednoho měsíce před prodloužením svého funkčního období může být ředitel vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem Evropského parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

6. Nebude-li funkční období prodlouženo, setrvá ředitel ve své funkci až do jmenování svého nástupce.

7. Ředitel může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím správní rady po obdržení souhlasu rady regulačních orgánů. Správní rada toto rozhodnutí schválí na základě tříčtvrtinové většiny hlasů svých členů.

8. Evropský parlament nebo Rada může ředitele vyzvat k předložení zprávy o plnění jeho úkolů.

 

Článek 14
Úkoly ředitele

1. Ředitel je odpovědný za zastupování agentury a za její řízení.

2. Ředitel připravuje práci správní rady. Bez hlasovacího práva se účastní práce správní rady.

3. Ředitel přijímá a zveřejňuje stanoviska, doporučení a rozhodnutí uvedená v článcích 5, 6, 7 a 8, s nimiž vyslovila souhlas rada regulačních orgánů.

4. Ředitel je odpovědný za provádění ročního pracovního programu agentury pod vedením rady regulačních orgánů a pod administrativní kontrolou správní rady.

5. Ředitel podnikne nezbytné kroky, zejména přijetí vnitřních správních pokynů a zveřejňování oznámení, aby zajistil fungování agentury v souladu s tímto nařízením.

6. Ředitel každý rok vypracuje návrh pracovního programu agentury na následující rok a tento návrh předloží do 30. června daného roku radě regulačních orgánů a Komisi.

7. Ředitel v souladu s článkem 20 provede odhad příjmů a výdajů agentury a v souladu s článkem 21 plní rozpočet agentury.

8. Ředitel každý rok vypracuje návrh výroční zprávy, která obsahuje část týkající se regulačních činností agentury a část týkající se finančních a správních záležitostí.

9. Pokud jde o zaměstnance agentury, vykonává ředitel pravomoci stanovené v čl. 25 odst. 3.

 

Článek 15
Odvolací senát

1. Odvolací senát se skládá ze šesti členů a šesti náhradníků vybraných ze současných nebo bývalých vedoucích pracovníků vnitrostátních regulačních orgánů, orgánů pro hospodářskou soutěž nebo jiných vnitrostátních institucí či institucí Společenství, kteří mají odpovídající zkušenosti v odvětví energetiky. Odvolací senát jmenuje svého předsedu. Rozhodnutí odvolacího senátu jsou přijímána na základě kvalifikované většiny nejméně čtyř ze šesti jeho členů. Odvolací senát se svolává podle potřeby.

2. Členy odvolacího senátu jmenuje po zveřejněné výzvě k vyjádření zájmu správní rada na návrh Komise a po konzultaci rady regulačních orgánů.

3. Funkční období členů rady regulačních orgánů činí pět let. Toto období lze prodloužit. Členové odvolacího senátu jsou ve svém rozhodování nezávislí; nejsou vázáni žádnými pokyny. Členové odvolacího senátu nesmějí v agentuře, v její správní radě ani v její radě regulačních orgánů vykonávat žádné jiné funkce. Člen odvolacího senátu nemůže být během svého funkčního období odvolán, s výjimkou případu, kdy se dopustil vážného porušení úředních povinností, a správní rada po konzultaci rady regulačních orgánů v tomto smyslu vydala rozhodnutí.

4. Členové odvolacího senátu se nesmí účastnit žádného odvolacího řízení, pokud na něm mají jakýkoli osobní zájem, pokud dříve působili jako zástupci některé ze stran řízení nebo pokud se podíleli na rozhodnutí, které je předmětem odvolání.

5. Domnívá-li se člen odvolacího senátu, že by se některý člen z důvodů popsaných v odstavci 4 nebo z jakéhokoli jiného důvodu neměl účastnit odvolacího řízení, informuje o tom odvolací senát. Proti členu odvolacího senátu může být kteroukoli stranou odvolacího řízení vznesena námitka z důvodů uvedených v odstavci 4 nebo z důvodu podezření z podjatosti. Námitka nemůže být vznesena na základě státní příslušnosti členů a nebude rovněž přípustná, pokud strana odvolacího řízení, vědoma si důvodu pro námitku, podnikla procedurální krok.

6. Odvolací senát rozhodne o dalším postupu v případech uvedených v odstavcích 4 a 5 bez účasti dotčeného člena. Za účelem přijetí takového rozhodnutí je dotčený člen nahrazen v odvolacím senátu svým náhradníkem, a to za předpokladu, že se náhradník nenachází v obdobné situaci. V takovém případě předseda vybere náhradu z dostupných náhradníků.

7. Členové odvolacího senátu se zavazují jednat nezávisle ve veřejném zájmu. K tomuto účelu učiní závazné prohlášení o závazcích a prohlášení o zájmech, v němž uvedou, že neexistují žádné zájmy, které by mohly být považovány za újmu jejich nezávislosti, nebo veškeré přímé nebo nepřímé zájmy, které by mohly být považovány za újmu jejich nezávislosti. Tato prohlášení učiní každý rok písemnou formou a zveřejní je.

 

Článek 16
Odvolání

1. Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně vnitrostátních regulačních orgánů, může podat odvolání proti rozhodnutí uvedenému v článku 7 a 8, které je určeno této osobě, nebo proti rozhodnutí, které má přímý a osobní dopad na tuto osobu, i když je určeno jiné osobě.

2. Odvolání a jeho zdůvodnění se podává písemně agentuře do dvou měsíců od oznámení rozhodnutí dotčené osobě, nebo pokud k němu nedošlo, do dvou měsíců ode dne, kdy agentura zveřejnila své rozhodnutí. Odvolací senát rozhodne o odvolání do dvou měsíců ode dne, kdy bylo odvolání podáno.

3. Odvolání podané na základě odstavce 1 nemá odkladný účinek. Odvolací senát však může, pokud to podle jeho názoru okolnosti vyžadují, pozastavit uplatňování rozhodnutí, vůči němuž se odvolání podává.

4. Je-li odvolání přípustné, odvolací senát přezkoumá, zda je odvolání náležitě odůvodněné. Odvolací senát podle potřeby vyzve v rámci stanovených lhůt strany k odvolacím řízením za účelem podání připomínek k oznámením vydaným odvolacím senátem nebo ke sdělením jiných stran odvolacího řízení. Strany odvolacích řízení mají právo na ústní vyjádření.

5. Odvolací senát může v rámci ustanovení tohoto článku vykonávat jakékoli pravomoci spadající do pravomoci agentury nebo může věc postoupit příslušnému orgánu agentury. Toto postoupení je podmíněno rozhodnutím odvolacího senátu.

6. Rada regulačních orgánů přijme a zveřejní svůj jednací řád.

7. Rozhodnutí přijatá radou regulačních orgánů agentura zveřejňuje.

 

Článek 17
Žaloby u Soudu prvního stupně a Soudního dvora

1. V souladu s článkem 230 Smlouvy lze proti rozhodnutí přijatému odvolacím senátem nebo v případech, kdy odvolání k odvolacímu senátu není možné, proti rozhodnutí přijatému agenturou podat žalobu u Soudu prvního stupně nebo u Soudního dvora.

2. Nepřijme-li agentura rozhodnutí, lze u Soudu prvního stupně nebo u Soudního dvora podat žalobu pro nečinnost v souladu s článkem 232 Smlouvy.

3. Agentura přijme nezbytná opatření zajišťující soulad s rozsudkem Soudu prvního stupně nebo Soudního dvora.

 

Článek 18
Rozpočet agentury

1. Příjmy agentury tvoří především:
a) dotace Společenství ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství (oddíl Komise);
b) poplatky placené agentuře v souladu s článkem 19;
c) případné dobrovolné příspěvky členských států nebo jejich regulačních orgánů, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 6;
d) veškeré dědictví, dary nebo příspěvky uvedené v čl. 10 odst. 6.

2. Výdaje pokrývají náklady na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz.

3. Příjmy a výdaje musí být vyrovnané.

4. Veškeré příjmy a výdaje agentury jsou předmětem prognózy na každý rozpočtový rok, který se shoduje s kalendářním rokem, a jsou zaneseny do jejího rozpočtu.

 

Článek 19
Poplatky

1. V souladu s čl. 8 odst. 1 jsou agentuře splatné poplatky za žádost o udělení výjimky.
2. Výše uvedené poplatky stanoví Komise.

 

Článek 20
Sestavování rozpočtu

1. Ředitel nejpozději do 15. února každého roku vypracuje předběžný návrh rozpočtu pokrývající provozní výdaje a program práce předpokládané pro nadcházející rozpočtový rok a tento předběžný návrh předloží správní radě spolu se seznamem předběžných pracovních míst. Správní rada vyhotoví každý rok na základě návrhu ředitele odhad příjmů a výdajů agentury na následující rozpočtový rok. Tento odhad, který zahrnuje návrh plánu pracovních míst předkládá správní rada Komisi nejpozději do 31. března. Před přijetím odhadu je návrh ředitele předložen radě regulačních orgánů, která může k tomuto návrhu vydat stanovisko.

2. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“) odhad společně s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Evropských společenství.

3. Komise na základě odhadů zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Evropských společenství prognózy, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst a výši dotace ze souhrnného rozpočtu v souladu s článkem 272 Smlouvy.

4. Rozpočtový orgán přijímá plán pracovních míst agentury.

5. Správní rada vypracuje rozpočet agentury. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Evropských společenství. V případě potřeby se náležitě upraví.

6. Správní rada neprodleně oznámí rozpočtovému orgánu svůj záměr provést jakýkoli projekt, který může mít výrazný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov. Uvědomí o tom Komisi. Bude-li mít některá složka rozpočtového orgánu v úmyslu vydat stanovisko, oznámí agentuře svůj záměr vydat stanovisko do dvou týdnů po obdržení informace o stavebním projektu. V případě neobdržení odpovědi může agentura zahájit plánovanou akci.

 

Článek 21
Plnění a kontrola rozpočtu

1. Ředitel vykonává povinnosti schvalujícího úředníka a plní rozpočet agentury.

2. Do 1. března po skončení každého rozpočtového roku předá účetní agentury účetnímu Komise a Účetnímu dvoru prozatímní účetní závěrku společně se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Do 31. března následujícího roku zašle agentura zprávu o rozpočtovém a finančním řízení rovněž Evropskému parlamentu a Radě. Účetní Komise konsoliduje prozatímní účetní závěrky orgánů a decentralizovaných subjektů v souladu s článkem 128 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 .

3. Do 31. března po skončení každého rozpočtového roku předá účetní Komise prozatímní účetní závěrku agentury Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za rozpočtový rok se rovněž předává Evropskému parlamentu a Radě.

4. Po obdržení vyjádření Účetního dvora k prozatímní účetní závěrce agentury podle článku 129 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 vypracuje ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku agentury a předloží ji správní radě k vyjádření.

5. Správní rada vydá stanovisko ke konečné účetní závěrce agentury.

6. Do 1. července po uzavření rozpočtového roku předá ředitel tuto konečnou účetní závěrku společně se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Soudnímu dvoru.

7. Konečná účetní závěrka se zveřejní.

8. Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho vyjádření nejpozději do 15. října. Zároveň zašle tuto odpověď správní radě a Komisi.

9. Ředitel v souladu s ustanovením čl. 146 odst. 3 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace potřebné pro řádný průběh udělení absolutoria pro daný rozpočtový rok.

10. Evropský parlament na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou rozhodne do 15. května roku N + 2 o udělení absolutoria řediteli za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

 

Článek 22
Finanční pravidla

Správní rada po poradě s Komisí vypracuje finanční pravidla platná pro agenturu. Tato pravidla se mohou odchylovat od nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002, pokud to vyžadují zvláštní potřeby fungování agentury a pouze s předchozím souhlasem Komise.

 

Článek 23
Opatření proti podvodům

1. V zájmu boje proti podvodům, korupci a ostatním protiprávním činnostem se na agenturu bez omezení vztahuje nařízení (ES) č. 1073/1999 .

2. Agentura přistoupí k interinstitucionální dohodě uzavřené dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a neprodleně přijme odpovídající ustanovení vztahující se na veškeré zaměstnance agentury.

3. Rozhodnutí o financování a dohody a z nich plynoucí prováděcí nástroje výslovně stanoví, že Účetní dvůr a OLAF mohou v případě potřeby provádět místní šetření příjemců finančních prostředků poskytovaných agenturou a zaměstnanců zodpovědných za jejich přidělování.

 

Článek 24
Výsady a imunity

Na agenturu se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

 

Článek 25
Zaměstnanci

1. Na zaměstnance agentury, včetně jejího ředitele, se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství, pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a pravidla společně přijatá institucemi Evropských společenství za účelem uplatnění tohoto služebního a pracovního řádu.

2. Správní rada po dohodě s Komisí přijme nezbytná prováděcí opatření podle článku 110 služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3. Ve vztahu ke svým zaměstnancům vykonává Agentura pravomoci, které orgánu oprávněnému ke jmenování svěřuje služební řád úředníků Evropských společenství a orgánu oprávněnému uzavírat smlouvy pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

4. Správní rada může přijmout ustanovení umožňující zaměstnávat v agentuře dočasně přidělené odborníky z členských států.

 

Článek 26
Odpovědnost agentury

1. V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí agentura v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškerou škodu, kterou způsobila nebo kterou způsobili její zaměstnanci při plnění svých povinností. Soudní dvůr Evropských společenství má pravomoc rozhodovat v jakémkoli sporu o náhradě těchto škod.

2. Osobní finanční a disciplinární odpovědnost zaměstnanců agentury vůči agentuře se řídí příslušnými předpisy, které se na zaměstnance agentury vztahují.

 

Článek 27
Přístup k dokumentům

1. Na dokumenty v držení agentury se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001 .
2. Správní rada přijme do šesti měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost praktická opatření pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001.
3. Rozhodnutí přijímaná agenturou v souladu s článkem 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 mohou být předmětem stížnosti veřejnému ochránci práv nebo řízení před Soudním dvorem v souladu s podmínkami stanovenými v článcích 195 a 230 Smlouvy.

 

Článek 28
Účast třetích zemí

1. Agentura je otevřená účasti zemí, které nejsou členy Evropské unie a které uzavřely se Společenstvím dohody, čímž přijaly a uplatňují právo Společenství v oblasti energetiky a případně v oblasti životního prostředí a konkurenceschopnosti.

2. Na základě příslušných ustanovení těchto dohod jsou vypracována opatření uvádějící zejména povahu, rozsah a procedurální aspekty zapojení těchto zemí do práce agentury, včetně ustanovení týkajících se finančních příspěvků a zaměstnanců.

 

Článek 28a
Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

 

Článek 29
Jazykový režim

1. Na agenturu se vztahuje nařízení č. 1 z 15. dubna 1958.
2. O vnitřním jazykovém režimu agentury rozhoduje správní rada.
3. Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

 

Článek 30
Hodnocení

1. Komise provede hodnocení činnosti agentury za pomoci nezávislého externího odborníka. Toto hodnocení zahrnuje výsledky dosažené agenturou a její pracovní metody ve vztahu k jejímu účelu, mandátu a úkolům definovaným v tomto nařízení a v jejích ročních pracovních programech.

1a Rada regulačních orgánů obdrží závěry hodnocení a podá doporučení týkající se změn tohoto nařízení, agentury a jejích pracovních metod Komisi, která může tato doporučení spolu s vlastním stanoviskem a vhodnými návrhy předložit Evropskému parlamentu a Radě.

2. První hodnotící zprávu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě nejpozději čtyři roky poté, co se první ředitel ujal svých povinností. Komise poté hodnotící zprávu předkládá alespoň každých pět let.

 

Článek 31
Vstup v platnost a přechodná opatření

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Články 5, 6, 7 a 8 se použijí ode dne – [18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Dokument agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů ke stažení ve formátu PDF.