• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

64. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Změny v Nadaci solidarity

Dne 9.3. 2023 se uskutečnilo 64. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

SR projednala a schválila zprávu o Účetní závěrce Nadace a Výroční zprávu Nadace za rok 2022. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace. Nadace v roce 2022 uzavřela 14 darovacích smluv. Na základě těchto smluv přijala nadace finanční dary v celkové výši 470 000,- Kč. V návaznosti na darovací smlouvy byla 20. žadatelům o nadační příspěvek vyplacena celková částka 385 000,- Kč.

Účetní závěrka a Výroční zpráva Nadace

Účetní závěrka Nadace – výsledky hospodaření Nadace jsou uvedeny v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty podle stavu k 31. 12. 2022. Tyto výkazy jsou nedílnou součástí Přiznání k dani z příjmu právnických osob za období od 1. 1. do 31. 12. 2022, které byly předány na Finanční úřad pro Prahu 9 dne 15. 3. 2023.

Výroční zpráva – výsledky činnosti Nadace za rok 2022 shrnuje Výroční zpráva. Uvedené údaje odpovídají výsledkům vykázaných v účetnictví ke dni 31. 12. 2022.

V souladu s čl. 11 Statutu Nadace, SR projednala a schválila oba uvedené dokumenty a uložila zajistit jejich předání Městskému soudu v Praze k zařazení do sbírky listin Nadace v nadačním rejstříku.

Správní rada dále vzala na vědomí Zprávu revizora Nadace o pravidelné kontrole hospodaření a posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdila, že neshledal v této oblasti žádné závady.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jitka Lexová, předsedkyně ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Příbram

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

Tajemník Nadace: Jana Martínková, poradce pro kolektivní vyjednávání OS ECHO

********