• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

61. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 3. 12. 2021 se uskutečnilo 61. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

SR Nadace vzala na vědomí informace o hospodaření Nadace v období od 1.1.2021 do 31.10.2021. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace.

V době od 1.1.2021 – 30.11.2021 bylo uzavřeno 26. darovacích smluv na celkovou částku 700.000 . V návaznosti na přijaté dary, byly z běžného účtu Nadace do 30.11. 2021 vyplaceny nadační příspěvky celkem 31. žadatelům v celkové částce 640.000 Kč.

Správní rada dále vzala na vědomí Zprávu revizora Nadace o pravidelně kontrole hospodaření  a posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdila, že neshledal v této oblasti žádné závady.

Předseda SR konstatoval pokračující zvýšené povědomí o činnosti Nadace Solidarity v roce 2021, a to díky propagaci Nadace na všech jednáních a setkáních pořádaných jak pro členy OS ECHO, tak zástupce zaměstnavatelů. Potvrzením zvýšeného povědomí o Nadaci Solidarity u zaměstnavatelů je zavřená smlouva o poskytování účelově vázaného nadačního příspěvku pro zdravotně postižené děti zaměstnanců s firmou Synthos Kralupy, a.s. Důkazem toho je četnost jak přijatých darů, tak i vyplacených nadačních příspěvků v letošním roce 2021.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jitka Lexová, předsedkyně ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Příbram

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

********