• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Změny v oblasti náhrad přiměřených nákladů spojených s pohřbem a jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých

S účinností od 1. 1. 2021 dochází ke změnám v oblasti náhrad přiměřených nákladů spojených s pohřbem a jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých.

Dne 26. 6. 2020 byl v částce 108/2020 Sb. zveřejněn zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. V této souvislosti Vás chceme upozornit na některé důležité změny a novinky v tomto zákoně. Tento zákon nabývá účinnosti 30. července 2020 s výjimkou ustanovení uvedených v závěru zákona, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Velmi důležitá je ta část novely ZP, která se týká odškodňování pozůstalých při pracovním úrazu. Novela ZP rozšiřuje dosavadní okruh oprávněných osob – pozůstalých (jimiž jsou manžel, resp. manželka, registrovaný partner, resp. partnerka, nezaopatřené dítě, rodič sdílející domácnost), jimž přísluší jednorázové odškodnění pozůstalých v případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to zejména o zaopatřené děti zaměstnance a rodiče nežijící se zaměstnancem v domácnosti. Současně jednorázovou náhradu nemajetkové újmy zvyšuje a zavádí její pravidelnou valorizaci.

Náhrada již nebude stanovena pevnou částkou, ale bude každoročně nově odvozována od výše průměrné mzdy. K obdobnému opatření dochází i ohledně náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem.

Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

Nově na základě § 271g odstavec 2, 3 zákoníku práce je koncipována výše náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem.  Limit této náhrady už nebude vyčíslen částkou 20 000 Kč jako dosud, ale náhrada bude poskytována do výše nejméně jeden a půlnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne právo (tedy v r. 2021 ve výši 51 916,50 Kč čili po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru 52 000 Kč).

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých

Nově na základě § 271i zákoníku práce namísto pojmu (jednorázové) odškodnění používá pojmu (jednorázová) náhrada nemajetkové újmy. Předně ale nárok na jednorázovou náhradu nemajetkové újmy pozůstalých již nebude vázán u dětí zemřelého na jejich nezaopatřenost a u rodičů zemřelého na nutnost jejich žití ve (společné) domácnosti. Jednorázová náhrada nemajetkové újmy nově na základě § 271i odst. 3 zákoníku práce bude náležet i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.

Výše náhrady bude (dle § 271i odst. 2 zákoníku práce) odvozena od dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 575/2020 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce, které provádí první valorizaci dle nově uzákoněného mechanismu, stanoví jako výchozí částku (průměrnou mzdu) ve výši 34 611 Kč.

Pro rok 2021 činí jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých 692 220 Kč a po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru 692 300 Kč. (Důvodová zpráva k návrhu novely zákoníku práce hovořila o zvýšení dosavadní částky z 240 000 Kč na částku cca 624 000 Kč. Nárůst je tedy vyšší.)

Okruh oprávněných osob – kdo má nárok na odškodnění nově přísluší, a to každému, v plné výši:

 • manželovi nebo (registrovanému) partnerovi zemřelého zaměstnance,
 • dítěti zemřelého zaměstnance,
 • popř. jiné osobě v poměru rodinném nebo obdobném, která újmu (smrt) zaměstnance pociťuje jako vlastní újmu.

S výše uvedenými §§ souvisí i nový § 271s odst. 2 – Soud zohlední při určení výše jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých podle § 271i přiznanou výši jednorázové náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance podle § 271f.

Zdroj informací: Sbírka zákonů, eprávo

Bc. Radek Mucha
svazový inspektor bezpečnosti práce