• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vše o projektu „Sociální dialog v energetickém průmyslu“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867

Příjemce: Odborový svaz ECHO
Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

 Anotace projektu:
Sociální dialog má nezastupitelnou roli při hledání oboustranně přijatelných východisek k tématům jako je zvyšování povědomí o sociálním dialogu a vedení kolektivního vyjednávání na všech úrovních, efektivního předávání informací, zajištění adaptability zaměstnanců, flexibilitu pracovních vztahů. Sociální partneři, zaměstnavatelé společně s odbory, chtějí za pomoci tohoto projektu zvýšit povědomí o energetickém sektoru, posílit a rozvíjet sociální dialog na všech úrovních.

Harmonogram projektu
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 4. 2016
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 4. 2016
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 3. 2020
Doba trvání (v měsících): 48

Co je cílem projektu?
Hlavní cíle projektu by měly zajistit kontinuitu sociálního dialogu a smíru v energetických firmách bez ohledu na politické vedení státu. Prostředkem řešení popsaných problémů a výzev je profesionální, odpovědné, cílevědomé a systematické vedení sociálního dialogu na podnikové, odvětvové i mezinárodní úrovni. Sociální partneři, zaměstnavatelé společně s odbory, chtějí za pomoci tohoto projektu zvýšit povědomí o energetickém sektoru, posílit a rozvíjet sociální dialog na všech úrovních a napomoci vzájemnou spoluprací k vytváření odpovídajících podmínek v rámci sektoru energetiky, který prochází významnou změnou. Cíli projektu jsou uzavírání kolektivních smluv na odvětvové a podnikové úrovni a zabezpečení sociálního smíru v organizacích české energetiky; zlepšování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci formou sociálního dialogu s cílem širšího zapojení zástupců zaměstnanců do řízení firem. Hlavním nástrojem vedoucím k tomuto cíli je využívat a rozvíjet vedení sociálního dialogu na podnikové i odvětvové úrovni.

Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinu tvoří zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů sdružených v partnerských organizacích, kterými jsou OS ECHO a ČSZE, kteří se aktivně zabývají sociálním dialogem a kolektivním vyjednáváním na podnikové i odvětvové úrovni.
Cílová skupina žadatele OS ECHO bude tvořena odboráři, zástupci zaměstnanců na úrovni základních organizací OS ECHO, jedná se především o předsedy, místopředsedy a členy závodních výborů základních organizací, účastnících se sociálního dialogu. Cílová skupina partnera projektu ČSZE jsou vedoucí pracovníci.

Klíčové aktivity 

1- Sdílení dobré praxe v rámci sociálního dialogu pro zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů
a) Diskuzní fóra pro zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů OS ECHO a ČSZECílová skupina bude ze strany žadatele tvořena odboráři, kteří v rámci pracovní pozice v podniku vykonávají především různé dělnické a technické profese; popř. to jsou uvolnění funkcionáři odborové organizace. Účastníci diskuzních fór partnera jsou zaměstnanci a vedoucí pracovníci technických úseků, útvarů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ekonomických a finančních úseků, případně zaměstnanci škol a školských zařízení s elektrotechnickým zaměřením. Tito zaměstnanci nejsou odpovědni za pracovněprávní agendu a rozvoj lidských zdrojů.
Hlavní témata diskuzních fór:
-Pracovně právní legislativa -zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a vybrané statě nového
občanského zákoníku, flexibilní forma práce.
-Vedení sociální dialogu v ČR-vývoj a formy sociálního dialogu v ČR, RHSD ČR, sociální dialog na odvětvové a podnikové úrovni, obsah kolektivních smluv vyššího stupně, obsah podnikových kolektivních smluv, Úmluva MOP č. 87, Ústava České republiky, zákon o kolektivním vyjednávání, vybrané statě nového občanského zákoníku, řešení kolektivních sporů a krizová komunikace.
-Oblast bezpečnosti a ochrany při práci v energetickém průmyslu, aspekty BOZP v kolektivním vyjednávání a sociálním smíru
-Zaměstnanost a znalosti ekonomického prostředí -hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, průměrná mzda, produktivita práce a náklady práce, minimální mzda a mzdové předpisy, vliv daňové problematiky
b) Workshop pro zástupce vyjednávacího týmu Kolektivní smlouvy vyššího stupně v energetice
OS ECHO a ČSZE vedou každoročně vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně. Workshop je určen zástupcům vyjednávacích týmů na svazové úrovni. V rámci workshopu bude za pomoci externích lektorů-specialistů a odborných konzultantů z energetického odvětví probíhat výměna zkušeností na téma týkající se vyjednávání o kolektivních smlouvách. Konzultanti každoročně zpracují analýzu o průběhu kolektivního vyjednávání vydáno ve sborníku.

2-Generační obměna ve vazbě na vedení sociálního dialogu energetika očima mladých
Zapojení mladých zástupců do problematiky sociálního dialogu na všech úrovních. Úloha sociálních partnerů při formulování požadavků na jednotlivé profese v energetickém průmyslu, spolupráce sociálních partnerů se vzdělávacími institucemi. Zapojení mladé generace do sociálního dialogu na podnikové i odvětvové úrovni. Sdílení „Best Practices“ při přípravě mladé generace na zaměstnání ve firmách v energetice. Zapojení mladé generace do sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Cílová skupina jsou zástupci členských společností ČSZE (vzdělávací instituce a podniky) a mladí členové odborových organizací OS ECHO.

3-Předávání zkušeností ze zahraničí v rámci sociálního dialogu v energetice
Tato aktivita je zaměřena na mezinárodní výměnu zkušeností v problematice sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a souvisejících oblastí s odborníky ze zahraničních partnerských svazů a organizací se stejným odvětvovým zaměřením. Sdílení správné praxe a přenos zkušeností ze zahraničí v oblasti sociálního dialogu, uzavírání kolektivních smluv vyššího stupně a podnikových kolektivních smluv, problematiky pracovně-právních vztahů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, evropské legislativy. Evropský sociální dialog – evropští sociální partneři, vývoj a formy evropského sociálního dialogu, právo na informace a konzultace, směrnice o evropských radách zaměstnanců v české legislativě. V rámci této aktivity se počítá s organizací 2 workshopů za rok, pro cílovou skupinu 30 osob. Pro realizaci akce bude nutné zajistit dopravu a ubytování na 1 noc zahraničních lektorů, kteří budou vybírání ze zahraničních zaměstnavatelských a odborových svazů se stejným odvětvovým zaměřením, případně dalších organizací, které se zabývají danou problematikou.

4-Odvětvový sociální dialog ve světle jeho účastníků
V této klíčové aktivitě se počítá s jednou jednodenní konferencí a otevřeným fórem v každém roce. Na těchto akcích se setkají přední účastníci kolektivního vyjednávání ze strany odborů, tj. předsedové a místopředsedové základních organizací OS ECHO a zástupci zaměstnavatelů, kteří vedou sociální dialog a kolektivní vyjednávání jak na podnikové, tak i odvětvové úrovni. Cílem aktivit je diskutovat a získávat zpětnou vazbu pro specifická témata a aktuální problémy v odvětví energetiky s dopadem na sociální dialog. Realizace bude probíhat jednak prostřednictvím specialistů a expertů z odborových svazů, legislativní rady vlády, advokátů zabývajících se pracovněprávní problematikou a z řad dalších odborníků na kolektivní vyjednávání a sociální