• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Vše o projektu: „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878

Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR
Partner: Odborový svaz ECHO

Anotace projektu:
Sociální partneři, s vědomím odpovědnosti za otázky zaměstnanosti a sociální politiky, chtějí využít tohoto projektu k posílení, rozvoji a zvyšování úrovně sociálního dialogu v chemickém průmyslu. Projekt je určen nejen účastníkům, kteří se podílejí na vedení sociálního dialogu v různých úrovních, ale i všem zaměstnancům s aktivním zájmem o témata sociálního dialogu. Projekt si klade za cíl  budovat a zvyšovat kapacity sociálních partnerů a posílit spoluodpovědnost za udržení sociálního smíru.

Harmonogram projektu
Předpokládané datum zahájení: 15. 3. 2016
Předpokládané datum ukončení: 14. 3. 2020
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 48
Skutečné datum zahájení: 15. 3. 2016 

Co je cílem projektu?
Hlavním cílem projektu je udržení sociálního smíru v chemickém průmyslu v návaznosti na budování, posilování a rozšiřování sociálního dialogu sociálních partnerů v chemickém odvětví. Projekt by měl v maximální míře mj. pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům (respektive odborům jako jejich zástupcům) přizpůsobit se změnám na trhu práce s dopady na firmy chemického průmyslu a zvýšit jejich připravenost na legislativní změny, změny důchodového systému a vstup absolventů na trh práce. Hlavním nástrojem vedoucím k tomuto cíli je využívat, rozvíjet a zvyšovat úroveň vedení sociálního dialogu napříč chemickým sektorem s postižením všech témat, kde je nutno dosahovat konsensu obou sociálních partnerů – od otázek péče o zaměstnance a souvisejících kolektivních smluv přes problematiku zaměstnanosti a výchovy mladé generace až po společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.
Rámcovými cíli projektu jsou:
– budování a rozvoj kapacit sociálních partnerů s rozšiřováním povědomí a znalostí v oblastech s přímým dopadem na vedení sociálního dialogu, oblast pracovně právních vztahů, BOZP a legislativy v oblasti hospodářských a sociálních zájmů sociálních partnerů;
– zvyšování kompetencí partnerů při uzavírání kolektivních smluv na odvětvové a podnikové úrovni a zabezpečení sociálního smíru v organizacích chemického průmyslu;
– zlepšování spolupráce a komunikace mezi zaměstnavateli a zaměstnanci formou sociálního dialogu s cílem dosahování širšího konsensu sociálních partnerů při realizaci politiky zaměstnanosti;
– rozvoj vzájemné informovanosti sociálních partnerů a prezentace jejich postojů.
Uvedené cíle projektu by měly zajistit kontinuitu vedení sociálního dialogu, rozšíření povědomí o všech aspektech sociálního dialogu mezi zaměstnanci a členy odborových organizací a zajistit kontinuitu sociálního smíru ve firmách chemického průmyslu bez ohledu na politické vedení státu. Analýza stavu, definice potřeb a cílů a formy, jak jich dosáhnout je podrobně uvedena v Analýze potřebnosti.

Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci společností a institucí spadajících svojí činností do chemického odvětví a sociálních partnerů chemického průmyslu. Ve vztahu k sociálnímu dialogu je cílová skupina členěna na zaměstnance a členy odborových organizací s aktivním zájmem o vývoj dialogu a kolektivního vyjednávání, nižší a střední management společností s každodenním stykem s otázkami sociálního dialogu v konkrétních situacích, zaměstnanci odpovědní za vedení kolektivního vyjednávání v různých úrovních, zaměstnanci sociálních partnerů (SCHP ČR a OS ECHO) a zaměstnanci institucí podílejících se na přípravě budoucích zaměstnanců. Uvedená cílová skupina je rozprostřena po celé České republice s koncentrací v lokalitách historicky spjatých s chemickým průmyslem (zejména Ústecký kraj, Pardubický kraj, Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj). Sociální dialog a všechny jeho aspekty jsou nedílnou součástí kolektivního vyjednávání na úrovni společností a odvětvové úrovni. Role cílové skupiny v tomto kontinuálním procesu jsou určeny mírou zapojení jednotlivých členů od aktivního zájmu až po tvorbu kolektivních smluv. Ve všech těchto fázích se nachází prostor pro posilování kapacit obou sociálních partnerů.

Klíčové aktivity OS ECHO

 1-Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu
a/ Generační tandem – zaměstnanost a obměna generací
Vzhledem k demografickému vývoji v Evropě i v České republice dochází ke zvyšování průměrného věku zaměstnanců v chemickém průmyslu a na tento trend je třeba účinně reagovat. Roste význam metod předávání zkušeností starších pracovníků nastupující mladé generaci, rovněž v důsledku generační obměny v odborových organizacích je potřeba předat zkušenosti z oblasti kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, a to nejen na podnikové, ale také na odvětvové úrovni. Zaměstnanci a odboráři v pokročilém aktivním věku za léta praxe a výkonu povolání jsou neocenitelní díky svým pracně získaným zkušenostem a znalostem, které jejich nástupci zejména z řad mladé generace nemohou logicky obsáhnout. Klíčem k úspěchu předání zkušeností je soubor přístupů v komunikaci a -vydestilování- toho potřebného, čím odcházející zaměstnanec či odborový činovník může obohatit svého pokračovatele.

5-Workshop „Aspekty kolektivního vyjednávání v praxi “
SCHP ČR a OS ECHO vedou každý rok vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně, rovněž na úrovni podniků probíhá sociální dialog a uzavírání podnikových kolektivních smluv. V rámci této klíčové aktivity bude ustanoven tým odborných konzultantů, kteří se na různých úrovních podílejí na vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Workshopy těchto konzultantů budou zahrnovat analýzu úrovně vedení dialogu, identifikování problematických témat a navrhování opatření k posílení kapacit sociálních partnerů. Analýzy budou zohledňovat i časové hledisko s vyhodnocením pokroku ve vedení sociálního dialogu v průběhu projektu při aplikaci klíčových aktivit projektu směřujících k posílení kapacit obou sociálních partnerů. Výměna zkušeností mezi odbornými konzultanty bude probíhat i za facilitace externím dodavatelem na témata týkající se vyjednávání o kolektivních smlouvách – vedení komunikace, řešení krizových situací, rámec příslušné evropské a národní legislativy (1 den z dvoudenního programu workshopu-jednání).

6-Sdílení dobré praxe v rámci sociálního dialogu pro zástupce zaměstnanců
Diskusní fóra budou zaměřena na určitý tematický celek. Realizace diskusních fór bude probíhat jednak prostřednictvím lektorů – specialistů a expertů z odborových svazů, legislativní rady vlády, tak i z řad dalších odborníků na kolektivní vyjednávání. Počítá se se čtyřmi lektory- specialisty na jednotlivá diskusní fóra. V každém roce budou zpracovány výňatky z těchto fór, které budou zaslány cílové skupině.
Témata diskuzních fór:
– Pracovně právní legislativa – zákon o kolektivním vyjednávání, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a vybrané statě nového občanského zákoníku, flexibilní forma práce.
– Vedení sociálního dialogu v ČR – vývoj a formy sociálního dialogu v ČR, RHSD ČR, sociální dialog na odvětvové a podnikové úrovni, obsah kolektivních smluv vyššího stupně, obsah podnikových kolektivních smluv, Úmluva MOP č. 87
– Ústava České republiky, zákon o kolektivním vyjednávání, vybrané statě nového občanského zákoníku, řešení kolektivních sporů a krizová komunikace
– Oblast bezpečnosti a ochrany při práci v chemickém průmyslu, zaměstnanost a znalosti ekonomického prostředí – hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace, průměrná mzda, produktivita práce a náklady práce.

7-Konference OS ECHO
Pro účastníky sociálního dialogu je klíčové především zvládnutí racionálních postupů a získání dovedností v oblasti vyjednávání a personální politiky vedoucí k využívání všech rezerv, jejich plánování, využívání potenciálu zaměstnanců. Hlavním posláním konference je budování a rozvoj kapacit sociálních partnerů s přímým dopadem na vedení sociálního dialogu, oblast pracovně právních vztahů, BOZP; kolektivního vyjednávání na odvětvové a podnikové úrovni a zabezpečení sociálního smíru v organizacích chemického průmyslu Účastníci konference si budou moci ověřit poznatky, které získali na jednotlivých děních v průběhu roku, a budou moci formou konzultace řešit vzniklé problémy. Realizace konference bude zajištěna prostřednictvím lektorů, specialistů a expertů z odborových svazů, legislativní rady vlády a z řad dalších odborníků na kolektivní vyjednávání.

8-Nadnárodní sociální dialog v chemickém odvětví – mezinárodní výměna zkušeností
SCHP ČR je členem evropské federace zaměstnavatelů v chemickém průmyslu ECEG, OS ECHO je členem evropské odborové konfederace IndustriAll zastupující přes 200 organizací po celé Evropě. Oba partneři zapojují do činnosti těchto evropských organizací. V rámci této aktivity dojde k mezinárodní výměně zkušeností k problematice vývoje a forem evropského nadnárodního sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání, práva na informace a konzultace, směrnice o evropských radách zaměstnanců v evropské a české legislativě, ale i souvisejících oblastí s odborníky ze zahraničních partnerských svazů a organizací se stejným odvětvovým zaměřením.