• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Projekt OPZ 2020-2022: „Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

Vše o projektu Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních energetického sektoru“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570

Příjemce: Odborový svaz ECHO
Partner: Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Anotace projektu:
Oba sociální partneři chtějí v rámci tohoto projektu využít především svoje dlouholeté zkušenosti, získané v rámci sociálního partnerství, vedeného jak v rámci České republiky, tak i na úrovni mezinárodní, současně chtějí využít tento projekt k posílení a rozvoji sociálního dialogu na všech úrovních. Projekt by měl zajistit kontinuitu sociálního smíru v energetických firmách, a to bez ohledu na politické vedení státu.

Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 4. 2020
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2020
Doba trvání (v měsících): 27

Co je cílem projektu?

Hlavní cíle projektu jsou:

Posílení a rozvoj sociálního dialogu na všech úrovních a se zaměřením na potřeby dialogu v jednotlivých regionech za účasti regionálních zaměstnavatelů a zástupců odborových organizací; zkvalitnění vedení sociálního dialogu, a to jak na odvětvové, podnikové, národní, ale i mezinárodní úrovni; posílení povědomí zástupců zaměstnanců a vedoucích pracovníků firem o kolektivním vyjednávání, zejména s ohledem na uzavírání kolektivních smluv v energetických podnicích a kolektivních smluv vyššího stupně v celém odvětví energetiky; formulování optimální podoby sociálního dialogu; přímé propojení zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů z řad personalistů i managementu, sdílení informací a společné hledání řešení; odstranění případných bariér mezi všemi účastníky sociálního dialogu, navázání neformálních vztahů, otevření vzájemné komunikace; rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v energetickém průmyslu s důrazem na oblast pracovně právních vztahů, BOZP, zvýšit povědomí o Strategii Průmyslu 4.0.; informovat o dopadech Průmyslu 4.0 v kulturním a sociálním prostředí energetických firem; využívání moderních technologií.

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinu tvoří zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů sdružených v partnerských organizacích, kterými jsou OS ECHO a ČSZE, kteří se aktivně zabývají sociálním dialogem a kolektivním vyjednáváním na podnikové, odvětvové a mezinárodní úrovni v energetickém sektoru. Cílová skupina žadatele OS ECHO bude tvořena odboráři, zástupci zaměstnanců na úrovni základních organizací OS ECHO, kteří se zabývají sociálním dialogem na úrovní jak podnikové, tak sektorové. Současně se také bude jednat o zástupce zaměstnanců, kteří působí na nadnárodní úrovni Evropských rad zaměstnanců. Ve všech těchto skupinách se jedná především o předsedy, místopředsedy a členy závodních výborů základních organizací, účastnících se sociálního dialogu, na všech úrovních. Cílová skupina partnera projektu ČSZE jsou vedoucí pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanci v podnicích energetického odvětví uzavírající kolektivní smlouvy. Jedná se o skupinu podniků zastřešenou kolektivní smlouvou vyššího stupně mezi OS ECHO a ČSZE, a také podniky, kde se vyjednává kolektivní smlouva pouze na podnikové úrovni. Významnou skupinu ČSZE budou tvořit pracovníci, jejichž pracovní zařazení a úkoly jsou v těsné souvislosti s náplní klíčových aktivit a kteří se podílejí na kolektivním vyjednávání. Na základě získaných zkušeností budou schopni následně předávat poznatky na nižší úrovně podnikové hierarchie. Vzhledem k rozložení energetických společností je cílová skupina rovnoměrně rozprostřena po celé České republice. Role cílové skupiny spočívá v aktivním zapojení do vedení sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání až po samotnou tvorbu kolektivních smluv na úrovni společností a odvětvové úrovni. Sociální partneři chtějí využít tento projekt k posílení a rozvoji sociálního dialogu na všech úrovních a zaměřit se na potřeby dialogu v jednotlivých regionech za účasti regionálních zaměstnavatelů a zástupců odborových organizací, včetně výměny zkušeností s fungováním sociálního dialogu na nadnárodní úrovni.

Klíčové aktivity

Hlavní klíčové aktivity projektu jsou rozdělené dle úrovní sociálního dialogu:

1/Sociální dialog v regionech a jeho potřeby
2/Kolektivní vyjednávání a sociální dialog na sektorové úrovni
3/Kolektivní vyjednávání a sociální dialog na podnikové úrovni
4/Sociální dialog v nadnárodních společnostech
5/Závěrečná konference projektu
6/Projektový management

V rámci těchto klíčových aktivit budou realizovány workshopy, diskuzní fóra a konference.

1 – Sociální dialog v regionech a jeho potřeby

V rámci této klíčové aktivity bychom se chtěli zcela nově zaměřit na potřeby sociálního dialogu v jednotlivých regionech, za účasti regionálních zaměstnavatelů a zástupců odborových organizací. Dojde k přímému propojení zástupců odborů a zástupců zaměstnavatelů z řad personalistů i managementu. Při společné moderované diskusi na interaktivních workshopech, na regionální úrovni, budeme schopni, na základě získaných informací definovat případné potřeby obou stran a hledat společná řešení, včetně definování optimální podoby sociálního dialogu v regionech.Benefitem bude odstranění případných bariér mezi všemi účastníky sociálního dialogu, navázání neformálních vztahů a otevřená komunikace. Informace od zástupců managementu firem o ekonomické situaci v energetickém odvětví, o aktuálních strategiích firem i reálných šancích uspět nejen na energetickém trhu, budou dobrým základem pro kvalitu sociálního dialogu, stejně tak jako informace zástupců odborových organizací o reálné podobě komunikace v regionech, o skutečném respektování stanovených parametrů či hodnot a budování vzájemných vztahů.

2 – Kolektivní vyjednávání a sociální dialog na sektorové úrovni

OS ECHO a ČSZE vedou každý rok vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně, rovněž na úrovni podniků probíhá sociální dialog a uzavírání podnikových kolektivních smluv. V rámci této klíčové aktivity bude ustanoven tým odborných konzultantů, kteří se aktivně podílejí na vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na sektorové úrovni. Workshopy těchto konzultantů budou zahrnovat analýzu úrovně vedení sektorového sociálního dialogu, identifikování problematických témat a navrhování opatření k posílení kapacit sociálních partnerů.

3 – Kolektivní vyjednávání a sociální dialog na podnikové úrovni

Sociální dialog na podnikové úrovni získává v posledních letech stéle většího významu, který je ovlivňován probíhajícími změnami v energetickém sektoru. Kvalita sociálního dialogu v průběhu celého roku je zrcadlem vyvážené a rozvíjené podnikové kultury, znakem respektu mezi všemi účastníky sociálního dialogu. Zaměstnanci považují zdravou firemní kulturu a kvalitní sociální dialog za výrazný benefit, který přispívá k jejich spokojenosti a loajalitě. Ze získané praxe se totiž? jeví jako nezbytné reagovat v rámci kolektivního vyjednávaní na skutečnosti, potřeby a změny, které vyplývají jak z nově koncipované české legislativy, zavádění nových nařízeni EU, ale i ze současného ekonomického vývoje sektoru. Nedílnou součástí zdravé podnikové kultury je průběžný a vyvážený sociální dialog v celém širokém spektru jeho podob.Cílem této KA je zapojení co největšího počtu účastníků, kteří se podílejí na vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni. V rámci této aktivity se budou konat diskuzní fóra na různá ucelená témata:
Strategie Průmyslu 4.0. nové technologie, digitalizace, inteligentní měření, dekarbonizace, rychlý
technologický rozvoj řídících, informačních a komunikačních technologií, technologie pro ukládání elektrické energie, decentrální energetika a nové obchodní modely, včetně naplňování ASEK; Dopady Průmyslu 4.0 v kulturním a sociálním prostředí energetických firem; Využívání moderních technologií pomáhající zaměstnancům podniků lépe se orientovat v legislativě k pracovněprávním vztahům; Vytvoření metodiky pro sledování a vyhodnocování dopadů změn v charakteru práce na psychické a fyzické zdraví pracujících; Sociální dialog na odvětvové a podnikové úrovni vedoucí k sociálnímu smíru mezi partnery; Kolektivní vyjednávání; Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v energetickém průmyslu s důrazem na oblast pracovně právních vztahů, BOZP.

4 – Sociální dialog v nadnárodních společnostech

Současný energetický sektor již není možné, s ohledem na jeho vývoj v posledních letech vnímat pouze s pohledu v kontextu dané země. S ohledem na změny v sektoru, které ovlivňují jeho současnou podobu a současně mají vliv na jeho budoucí rozvoj a vývoj. Sektor je ovlivňován, jak politickými cíli a rozhodnutími, přijímaných na úrovni EU nebo v rámci České republiky. Odborové svazy se snaží zvyšovat povědomí o sociálním dialogu na všech úrovních, včetně té nadnárodní. S ohledem na skutečnosti, že v sektoru energetiky se již ve velké míře se jedná o nadnárodní společnosti, nebo o společnosti se zahraničním kapitálem, je důležité budování dialogu mezi sociálními partnery na nadnárodní úrovni v rámci EU, za účasti nadnárodních centrál, jak zaměstnavatelských, tak odborových.
V této klíčové aktivitě se zaměříme na výměnu informací a zkušeností se sociálním dialogem v nadnárodních společnostech. Budou pozváni kolegové z evropských partnerských zahraničních svazů, kteří se zaobírají problematikou evropského sociálního dialogu, vývojem a formou, právem na informace a konzultace, směrnice o evropských radách zaměstnanců v české legislativě. Dojde ke sdílení správné praxe a přenosu zkušeností ze zahraničí v oblasti sociálního dialogu a uzavírání kolektivních smluv na všech úrovních.

5 – Závěrečná konference projektu

Počítáme s dvoudenní závěrečnou konferencí za účasti zástupců zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců. Na závěr projektu budou mít naši členové dostatek informací o ekonomické situaci v energetických oborech, o nových technologiích, službách a požadavcích zákazníků, které představují budoucnost celé energetiky. Budou informování o nových trendech a technologiích, se kterými strategie počítají a které ovlivní rozvoj firem v energetickém odvětví v budoucnosti. Formou interaktivního dialogu zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů budeme na této závěrečné konferenci diskutovat modely a podobu fungujícího sociálního dialogu z pohledu všech zúčastněných stran. Budeme směřovat k funkčnímu typovému modelu zdravého sociálního dialogu. Ten se následně může stát základem pro rozvíjení individuální formy spolupráce v jednotlivých firmách všech našich členů.

6 – Projektový management – metodické a administrativní řízení projektu

Realizační tým zabezpečuje metodiku realizace klíčových aktivit v úzké vazbě na potřeby cílové skupiny. Zajišťuje komunikaci s cílovou skupinou. Podílí se na řešení aktuálních problémů vyplývajících z potřeb sociálních partnerů při naplňování cílů projektu. Provádí úpravy projektu dle reflexe jeho výsledků, dle potřeb členské základny OS ECHO a ČSZE a dle možností projektu. Průběžně zajišťuje zpětnou vazbu o činnosti, výsledcích a výstupech z klíčových aktivit.