• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Projekt OPZ 2020-2022: „Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“

Vše o projektu: Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české Chemii“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010573

Příjemce: Svaz chemického průmyslu v ČR
Partner: Odborový svaz ECHO

Anotace projektu:

Sociální dialog v chemickém odvětví je soustavné vyjednávání mezi sociálními partnery, tj. mezi zaměstnavateli a zaměstnanci za účelem dosahování kompromisu v otázkách hospodářských, sociálních, mzdových, pracovních, bezpečnostních a dalších. Na základě znalosti stavu sociálního dialogu v chemickém průmyslu byly sestaveny okruhy, ve kterých je indikována potencionální potřeba řešení úzkých míst sociálního dialogu, a nová témata, která vznikla aktuálním sociálně-ekonomickým rozvojem.

Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 4. 2020
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2020
Doba trvání (v měsících): 27

Co je cílem projektu?

Hlavní cíl projektu je rozpracován do dílčích konkrétních cílů:
– Rozvíjet kapacity sociálních partnerů prohlubováním a zvyšováním znalostí v oblastech, které mají přímý vliv na vedení sociálního dialogu (pracovně právní vztahy, BOZP, prevence kritických situací, legislativa dotýkající se zájmů sociálních partnerů)
– Rozvíjet oboustranné přenášení informací a prezentování vlastních postojů sociálních partnerů, zajištění jejich vyšší informovanosti z různých úrovní vedení sociálního dialogu
– Inovovat sociální dialog o témata, která budou mít v blízké budoucnosti velký celospolečenský dopad na zaměstnanost a sociálně-ekonomické vazby – implementace Průmyslu 4.0
– Zvýšit kapacity sociálních partnerů na podnikové a odvětvové úrovni a posílit tím jejich kompetence při uzavírání kolektivních smluv
– Ve spolupráci sociálních partnerů co nejlepší zvládání generační obměny v chemickém odvětví i za nepříznivého vývoje na trhu práce, podpora aktivit ke zvýšení zájmu mladé generace pro výkon povolání v chemickém odvětví. Způsob dosažení uvedených cílů spočívá v návrhu řešení problematických okruhů sociálního dialogu pomocí vhodně definovaných klíčových aktivit, jejichž obsah vychází z analýzy potřeb cílové skupiny.

Popis cílové skupiny:

Cílová skupina je tvořena sociálními partnery (SCHP ČR a OS ECHO) a zaměstnanci firem a institucí v chemickém odvětví. Svaz chemického průmyslu ČR prostřednictvím své členské základny sdružuje cca 30 000 zaměstnanců. Odborový svaz ECHO sdružuje v chemickém sektoru cca 12 000 členů. Do této skupiny, resp. jejího podílu, je směrován dopad aktivit projektu. V chemickém průmyslu ČR bylo v roce 2017 zaměstnáno 127 700 zaměstnanců (myšleno v oblastech CZ NACE 19.2 – Výroba rafinovaných ropných produktů, 20 – Výroba chemických látek a chemických přípravků, 21 – Výroby farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků, 22 – Výroba pryžových a plastových výrobků). Cílová skupina je členěna na zaměstnance a členy odborových organizací, kteří se aktivně zajímají o aktuální vývoj sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání, zaměstnance odpovědné za vedení kolektivního vyjednávání v různých úrovních, zaměstnanci sociálních partnerů (Svazu chemického průmyslu ČR a Odborového svazu ECHO) a zaměstnance organizací, kteří se podílejí na přípravě budoucích zaměstnanců. Cílová skupina je dislokována celorepublikově. Vyšší zastoupení je v krajích, které jsou historicky úzce spjaté s chemickým průmyslem, tj. kraj Ústecký, Pardubický, Středočeský a Moravskoslezský.

 Klíčové aktivity OS ECHO

Spektrum aktivit projektu je široké – workshopy, informačně-diskusní semináře, konference, činnost týmů konzultantů. Oblasti, které budou náplní těchto aktivit, jsou zakotveny v názvech klíčových aktivit:
– Kolektivním vyjednáváním a sociálním dialogem k sociálnímu smíru v české chemii
– Diseminace informací z vedení národního sociálního dialogu
– Průmysl 4.0 v chemickém odvětví
– Generační obměna v chemickém průmyslu
– Konference – Sociální dialog, zaměstnanost, společenská odpovědnost
– Aktivně v sektorové dohodě k budoucí zaměstnanosti mladé generace v chemickém odvětví

KA1 – Kolektivním vyjednáváním a sociálním dialogem k sociálnímu smíru v české chemii

1.1 Dialogem ke kolektivnímu vyjednávání
SCHP ČR a OS ECHO vedou každoročně kolektivní vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně. SCHP ČR a OS ECHO uzavřely Kolektivní smlouvu vyššího stupně na období 2017-2020 a každoročně vyjednávají dodatek k této smlouvě. V rámci této klíčové aktivity budou pracovníci, kteří se podílejí na vedení sociálního dialogu a vyjednávání KSVS a podnikových kolektivních smluv, na dvoudenních workshopech analyzovat úroveň vedení sociálního dialogu ve firmách, identifikovat problematické oblasti a navrhovat jejich řešení. Bude probíhat diskuse k přípravě podnikových kolektivních smluv a dodatků kolektivní smlouvy vyššího stupně. Druhý den formou informačního semináře si budou účastníci doplňovat, rozšiřovat a zvyšovat znalosti v oblastech s přímým dopadem na sociální dialog. V rámci této aktivity bude ustanoven 20-ti členný tým konzultantů sociálního dialogu z řad členů SCHP ČR a OS ECHO.

1.2 Kolektivní vyjednávání a sociální dialog
Cílem této klíčové aktivity je podpoření co největšího počtu účastníků z cílové skupiny, kteří se podílejí na vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na podnikové a odvětvové úrovni. Cílová skupina bude tvořena zástupci zaměstnanců-členů OS ECHO. V rámci této aktivity se budou konat workshopy na různá ucelená témata.

– Strategie Průmyslu 4.0. a Práce 4.0
– Dopady Chemie 4.0 v kulturním a sociálním prostředí chemických firem
– Vytvoření metodiky pro sledování a vyhodnocování dopadů změn v charakteru práce na psychické a fyzické zdraví pracujících
– Sociální dialog na odvětvové a podnikové úrovni vedoucí k sociálnímu smíru mezi partnery
– Kolektivní vyjednávání
– Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v chemickém průmyslu s důrazem na oblast pracovně právních vztahů, BOZP
– Podpora zaměstnanosti – znalost ekonomického prostředí

KA2 – Diseminace informací z vedení národního sociálního dialogu

Obsahem této klíčové aktivity bude přenášení informací o průběhu sociálního dialogu ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, ČMKOS a z jednání tripartity do odvětví chemického průmyslu. Zároveň bude probíhat dialog nad stanovisky chemického odvětví k nastoleným aktuálním tématům. Bude ustanoven 8-mi členný tým konzultantů národního sociálního dialogu složený ze zástupců SP ČR, SCHP ČR, ČMKOS a OS ECHO, který bude periodicky připravovat informační materiály.

KA3 – Průmysl 4.0 v chemickém odvětví

3.1 Workshop pro cílovou skupinu
Průmysl 4.0 se stává realitou a dopadá na všechna odvětví díky rozvoji digitalizace a rozvoji vyspělých technologií. Chemický průmysl není výjimkou. Lze očekávat, že tyto změny budou mít určitý dopad i na pracovní trh a přinese bohužel i ohrožení zaměstnanosti. Na druhou stranu budou vznikat nová pracovní místa, která však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců. Z těchto důvodů narůstá potřeba, aby zaměstnanci těmto změnám jednak porozuměli, jaké výhody a přínosy s sebou nesou a jaká jsou s tím spojená rizika. Proto se jeví jako nutné všechny zúčastněné s těmito změnami seznamovat a připravovat je na ně.

Konkrétní témata prezentovaná a diskutovaná na seminářích budou např. Prvky Strategie Průmysl 4.0, Schopnost hodnotit možný potenciál firmy, Formulace rámcové strategie pro oblast digitalizace, Průmysl 4.0 a řízení lidských zdrojů (nahrazování práce technikou, vznik nových pracovních příležitostí, polarizace trhu práce), Průmysl 4.0 a odbornost v chemických firmách, a další.

Budou organizovány 2x ročně jednodenní informačně-diskusní semináře pro 20 osob prostřednictvím specializovaných dodavatelů a zástupců státní správy, která je zodpovědná za zavádění Strategie Průmysl 4.0

3.2 Mezinárodní výměna dosavadních zkušeností z Průmyslu 4.0.
Tato aktivita je zaměřena na mezinárodní výměnu zkušeností z Průmyslu 4.0, označované též jako čtvrtá průmyslová revoluce a s tím související vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na evropské úrovni. OS ECHO i SCHP ČR jsou členy evropských odborových a zaměstnavatelských federací, kde se aktivně zapojují do dění těchto organizací. Budou využity široké kontakty v rámci těchto organizací a dojde k výměně zkušeností mezinárodních specialistů, kteří se zavedením Průmysl 4.0 zabývají, mohou tak osvětlit prvky implementace, zvýraznit příležitosti a hrozby, diskutovat o sociálních dopadech.

KA4 – Generační obměna v chemickém průmyslu

Zapojení OS ECHO:
Cílem této klíčové aktivity je zapojení mladé generace do sociálního dialogu v chemickém průmyslu na podnikové i odvětvové úrovni. Sdílení „Best Practices“ při přípravě mladé generace na zaměstnání ve firmách zaměřených na chemickou a farmaceutickou výrobu. Zapojení mladé generace do kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni. Úloha sociálních partnerů při formulování požadavků na jednotlivé profese v chemickém průmyslu. Vzhledem ke generační obměně v důsledku stárnutí a odchodu do starobního důchodů stávajících zaměstnanců je potřeba předat zkušenosti z oblasti kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, a to nejen na podnikové, ale také na odvětvové úrovni. Je potřebné podpořit zvyšování adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů na základě rozvoje odvětvového a podnikového sociálního dialogu v souvislosti se vstupem absolventů na trh práce. Cílová skupina mladí členové odborových organizací OS ECHO.

Zapojení SCHP ČR:
Generační obměna a s ní spojené předávání zkušeností mezi staršími a nastupujícími pracovníky jsou významným prvkem k zajištění a stabilizaci zaměstnanosti v každém podniku. Znalost metod předávání zkušeností starších pracovníků mladým nastupujícím pracovníkům je nutností. Předávání znalostí a zkušeností ve firmách chemického průmyslu v České republice není podle našich poznatků na takové úrovni, jaká je v jiných zemích, např. SRN, proto je třeba tuto praxi neustále zlepšovat. Význam předávání znalostí a zkušeností vzrůstá i v souvislosti s nedostatkem pracovních sil v celém průmyslu a se skutečností, že do chemického průmyslu přicházejí pracovat zaměstnanci z jiných oborů a i z jiných států (např. Ukrajiny).

KA5 – Konference ´´Sociální dialog, zaměstnanost, společenská odpovědnost´´

OS ECHO
Na konferenci OS ECHO se setkají přední účastníci kolektivního vyjednávání ze strany odborů, tj. předsedové a místopředsedové základních organizací OS ECHO a zástupci zaměstnavatelů, kteří vedou sociální dialog a kolektivní vyjednávání jak na podnikové, tak i odvětvové úrovni. Cílem aktivit je diskutovat a získávat zpětnou vazbu pro specifická témata a aktuální problémy v chemickém a farmaceutickém odvětví s dopadem na sociální dialog. Realizace bude probíhat jednak prostřednictvím specialistů a expertů z odborových svazů, legislativní rady vlády, advokátů zabývajících se pracovněprávní problematikou a z řad dalších odborníků na kolektivní vyjednávání a sociální dialog.

SCHP ČR
SCHP ČR zorganizuje konferenci pro cílovou skupinu projektu k aktuálním tématům, jako je zajištění udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti v chemickém průmyslu, vstup absolventů na trh práce, připravenost na změny důchodového systému, změny v legislativě v kolektivním vyjednávání, povinnosti firem vyplývající z pracovně-lékařské legislativy a BOZP a další. Na konferenci budou prezentovány příklady dobré praxe firem při spolupráci se vzdělávacími institucemi pro zatraktivnění oboru chemie pro mladou generaci a zajištění budoucích pracovníků, zavádění prvků systému duálního vzdělávání na straně zaměstnavatelů a další témata.

KA6 – Aktivně v sektorové dohodě k budoucí zaměstnanosti mladé generace v chemickém odvětví

Obsahem této klíčové aktivity bude průběžné hodnocení realizace aktivit Sektorové dohody pro chemii (podepsané v roce 2015 v rámci realizace projektu administrovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR), získávání dalších subjektů pro spolupráci, implementace nových aktivit – na základě činnosti regionálních konzultantů sektorové dohody z řad zaměstnanců a členů odborů, rovněž celoročně činných v analýze trendů vývoje zaměstnanosti mladé generace, četnosti a dopadu aktivit sektorové dohody na míru.

KA7 – Projektový management – metodické a administrativní řízení projektu

Podrobný popis realizačního týmu v příloze projektové žádosti Dialogem k sociálnímu smíru – realizační tým. Řízení projektu je rozděleno na dvě části:

část A: metodické řízení projektu: Tato část realizačního týmu zabezpečuje metodiku realizace klíčových aktivit v úzké vazbě na potřeby cílové skupiny. Předpokládá se intenzivní komunikace s cílovou skupinou na různých úrovních od konzultantů přes osoby zainteresované či realizující kolektivní vyjednávání po aktivní zájemce o problematiku sociálního dialogu a jeho témata. Nedílnou součástí metodického řízení je i průběžné vyhodnocování efektivity a dopadu realizovaných klíčových aktivit na cílovou skupinu, jakož i vyhodnocování zpětné vazby od účastníků klíčových aktivit pro zabezpečení aktuálnosti náplně klíčových aktivit.

část B: administrativní: Tato část realizačního týmu odpovídá za administraci projektu a technického zabezpečení realizace klíčových aktivit. Připravuje konkrétní termíny konání klíčových aktivit a jejich organizační zajištění, evidenci údajů k naplňování monitorovacích indikátorů, účetní evidenci průběžných nákladů projektu, přípravu a podání monitorovacích zpráv.