• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Pravidla úhrady nákladů spojených s ubytováním v bytě OS ECHO v objektu MVE I a II, Parkány 552, Bechyně

PRAVIDLA úhrady nákladů spojených s ubytováním v bytě OS ECHO
v objektu MVE I a II, Parkány 552, Bechyně

Tato pravidla stanovují poplatek za ubytování v bytě v objektu MVE I a II,
Parkány 552, Bechyně, který je ve vlastnictví OS ECHO.

Článek I.

 1. Při pobytech souvisejících s oficiálními akcemi OS ECHO, jako jsou jednání předsednictva a revizní komise svazu, porady funkcionářů svazu svolané vedením svazu a porady zaměstnanců svazu, se úhrada nákladů spojených s ubytováním neúčtuje.
 2. Při ubytování nesouvisejícím s oficiálními akcemi OS ECHO uhradí ubytovaný (člen organizační jednotky OS ECHO nebo jeho rodinný příslušník) pronajímateli poplatek za ubytování v částce 350,-Kč /osoba/noc. Poplatek za ubytování hradí ubytovaný za celý pobyt, dle žádosti člena o využití ubytovací kapacity v majetku OS ECHO, před zahájením pobytu, bezhotovostní platbou na účet OS ECHO (č. účtu: 2000211309/0800), identifikace platby je VS, který zájemce o ubytování obdrží společně s potvrzením rezervace.
 3. Za rodinného příslušníka člena organizační jednotky OS ECHO, se pro potřeby těchto pravidel považují: manžel, manželka, druh, družka a děti člena OS ECHO a jeho rodinných příslušníků (vlastní, osvojené, v pěstounské péči nebo žijící s členem OS ECHO ve společné domácnosti), a to do konce kalendářního roku, ve kterém skončily povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem, a děti člena nebo jeho rodinných příslušníků, které se nemohou připravovat na budoucí povolání pro nemoc nebo děti, jež jsou pro zdravotní postižení trvale neschopné práce.
 4. Požadavky na ubytování, jsou realizovány na základě vyplněného formuláře „Žádost o využití ubytovací kapacity v majetku OS ECHO“, který je nedílnou součástí těchto pravidel a rovněž obsahuje potvrzení předsedy příslušné ZO o trvání členství žadatele o ubytování v organizační jednotce OS ECHO. Bez doložení členství v organizační jednotce OS ECHO prostřednictvím uvedeného formuláře nebude ubytování umožněno.
 5. Nástup do ubytování (check in) je stanoven od 14. do 18. hodiny, ukončení ubytování (check out) je stanoveno do 10. hodiny; případné změny nástupu a ukončení ubytování lze ve výjimečných předem dohodnout s místopředsedou OS ECHO Karlem Klusákem.
 6. V případě porušení pravidel stanovených v bodech 2 nebo 3 shora může být ubytování odmítnuto nebo dodatečně vyměřen poplatek za ubytování zvýšený o 100% ceny stanovené v bodu 2 těchto pravidel.
 7. Veškerou agendu spojenou s ubytováním, vyřizuje, eviduje a organizačně zajišťuje Karel Kusák, místopředseda OS ECHO.

Článek II.

 1. Na začátku pobytu zkontroluje ubytovaný stav a vybavení bytu dle inventáře v místě ubytování. O případných závadách nebo poškození bytu neprodleně informuje místopředsedu OS ECHO a případně pořídí záznam poškozených částí bytu. Závady nebo poškození bytu (škoda), vzniklé v průběhu pobytu, je ubytovaný povinen nahlásit místopředsedovi OS ECHO a vzniklou škodu nahradit v penězích, nebo uvedením bytu do původního stavu na konci ubytování.
 2. Na začátku pobytu má ubytovaný povinnost se seznámit s Domovním řádem a způsobem vytápění objektu.
 3. Škody způsobené v bytě se nahrazují ihned po jejich zjištění. Nedojde-li k dohodě s ubytovaným, rozhoduje o výši náhrady škody nebo o způsobu uvedení do původního stavu pronajímatel bytu. Odmítne-li ubytovaný pronajímateli bytu škodu uhradit nebo byt uvést do původního stavu bez zbytečného prodlení po zjištění škody, může být pobyt ubytovaného a jeho rodinných příslušníků v bytě okamžitě ukončen. Zaplacený poplatek za ubytování může pronajímatel bytu užít na náhradu vzniklé škody.

Článek III.

 1. Pobyt nebo vstup do bytu, či jiných prostor objektu MVE I a II se zvířaty, není dovolen.

 

Schváleno předsednictvem OS ECHO dne 24. 06. 2020