• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

„Just Transition – Spravedlivý přechod“

Na posledním jednání Výkonného výboru IndustriAll Europe dne 22.9.2021 byla schválena společná dvoutýdenní evropská akce s názvem „Just Transition – Spravedlivý přechod“, která začne v pondělí 25. října 2021 a bude končit o dva týdny později ve středu 10. listopadu.

Průmyslové, těžební a energetické odbory industriAll Europe a její členové podporují cíl klimatické neutrality do roku 2050 a uznávají potřebu zvýšené ambice do roku 2030. Dochází ke změně klimatu a je omezený čas na to, abychom se vyhnuli nejhorším scénářům, které pracovníky a nejzranitelnější ve společnosti a ve světě postihnou nejhůře.

Při podpoře Zelené dohody pro EU se evropští lídři zavázali, že nezbytná transformace bude mít spravedlivý přechod. Naléhavě potřebujeme, aby se tato rétorika proměnila v konkrétní plány a opatření, protože každý z našich členů a odvětví bude dekarbonizací našeho hospodářství a společnosti zasažen.

Evropští politici mají šanci, protože takzvaný balíček Fit for 55 projde Evropskou radou a Evropským parlamentem.

„Spravedlivý přechod“, kdysi slogan odborové kampaně, se konečně dostala do společného jazyka evropských politiků a národních lídrů. Pro odbory znamená spravedlivá transformace předvídání a řízení změn, v nichž je účast odborů a pracovníků předpokladem – „Nic o nás, bez nás“.

Co se stane?

Během těchto dvou týdnů budou členské organizace IndustriAll Europe organizovat různé národní kampaně a akce. Ty budou doprovázeny kampaní na sociálních sítích vedených industriAll Europe. Akce na vnitrostátní a evropské úrovni budou vedeny pod společným logem, sloganem, vizualizací pěti klíčových požadavků odborů, hashtagem kampaně a šablonou plakátu pro akci s fotografií. Také se plánují videa s požadavky odborů, která budou zveřejněna na Twitteru a Facebooku.

Jaké jsou konkrétní požadavky IndustriAll Europe?

 1. Přiměřené zdroje pro spravedlivou transformaci nenechávající nikoho ani regiony pozadu: Spravedlivý přechod bude zajištěn pouze tehdy, budou-li zachována a vytvořena kvalitní pracovní místa, všechny regiony budou schopné vzkvétat a budou řešeny sociálně-ekonomické nerovnosti.
 2. Navzdory významu průmyslu a rozsahu probíhající transformace je třeba ještě provést jasné a podrobné mapování důsledků posunu směrem ke klimaticky neutrálním průmyslovým odvětvím na regionální úrovni. Aniž bychom pochopili, kde přesně jsou dotčení pracovníci, nelze programy pro rekvalifikaci a prohlubování dovedností přizpůsobit tak, aby zajistily přechody mezi pracovními místy. Tuto analýzu musí provádět orgány veřejné moci v koordinaci se sociálními
 3. Předvídání změn a sociálního dialogu pro všechny pracovníky: Evropský parlament navrhl evropský právní rámec pro předvídání a řízení změn – měl by být vytvořen, aby se zajistilo, že pracovníci budou mít právo spolurozhodovat během transformace na svých pracovištích a regionech, což posílí sociální dialog a kolektivní vyjednávání.
 1. Sada nástrojů práv k zajištění hladkého přechodu pro jednotlivé pracovníky: aktivní politiky trhu práce se musí zabývat naléhavostí vzdělávání a odborné přípravy, která zajišťuje rekvalifikace a prohlubování dovedností, tak aby byli pracovníci vybaveni pro pracovní místa v transformujících se odvětvích a mezi nimi. Každý pracovník, bez ohledu na smlouvu, musí mít právo na kvalitní školení a celoživotní učení.
 2. Spolupráce v oblasti politiky a výměna osvědčených postupů: Spravedlivý přechod proběhne na místní úrovni v regionálních ekonomikách a na pracovištích. Platforma spravedlivého přechodu by měla být rozšířena tak, aby pokrývala všechna odvětví ovlivněná evropskou Zelenou dohodou. 

Bez sociální dohody nebude žádná Zelená dohoda

Politická nečinnost v rámci Just Transition má pro Evropu velká rizika. Vzhledem k počtu ohrožených pracovních míst a velikosti probíhající transformace by sociální narušení v důsledku špatně zvládnutého přechodu mohlo vážně podkopat schopnost evropské Zelené dohody uspět.

Jsme si vědomi toho, že svět sleduje, jak EU a vnitrostátní vlády provádějí naše ambice v oblasti klimatu.  Chtěli bychom, aby Evropa vedla svět i při zavádění Just Transition. Pracovníci v celé Evropě se mobilizují, aby prosadili své právo podílet se na přetváření našich pracovních míst a průmyslových odvětví dnes, do budoucna.