• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Informace o konání 3. sjezdu Odborového svazu ECHO

 

Ve dnech 23. – 24. května t.r. se v pražském hotelu „Olšanka“, uskutečnil 3. sjezd Odborového svazu ECHO (dále jen také „OS ECHO“). Pro ty, kteří neznají historii našeho svazu, bych rád uvedl, že svaz sdružuje odborové organizace z podnikatelských subjektů, a to zejména výrobců a distributorů elektrické a tepelné energie, chemického, farmaceutického průmyslu, zpracovatelů ropy, gumárenského a plastikářského průmyslu a projektových organizací. Svaz vznikl v roce 2004 sloučením dvou, tehdy rovnocenných a samostatných odborových svazů, a to bývalého Odborového svazu energetiky a bývalého Odborového svazu chemie ČR. V této souvislosti musím bohužel konstatoval, že za celé 14-ti leté období, nikdo na naši iniciativu nenavázal a náš příklad nenásledoval, i když sjezdy ČMKOS k této aktivitě pravidelně vyzývají.

V úvodní slavnostní části, která předcházela pracovní části sjezdu, vystoupilo několik významných hostů. Byl to především předseda ČMKOS pan Josef Středula. Dále pak představitelé našich sociálních partnerů, a to prezident Svazu chemického průmyslu ČR pan Petr Cingr a předseda představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice pan Jan Kalina. Ze zahraničních hostů vystoupil pan Luc Triangle, generální tajemník IndustriAll Europe – Evropské federace zaměstnanců pracujících v průmyslu a pan Juraj Blahák, předseda našeho partnerského odborového svazu ECHOZ ze Slovenska. Prostřednictvím videopřenosu pozdravil delegáty sjezdu též pan Jan Willem Goudriaan, generální tajemník EPSU – Evropské federace pracujících ve veřejných službách. Přítomni byli rovněž představitelé partnerských průmyslových odborových svazů z České republiky a Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů.

V pracovní části sjezdu, které se zúčastnilo na 200 delegátů s hlasem rozhodujícím a kteří zastupovali celkem 214 základních organizací odborového svazu, byla především zhodnocena naše společná činnost za uplynulé volební období, tj. od 2. sjezdu, který se uskutečnil v roce 2013. Sjezd mimo jiné také projednal a schválil novelu Stanov svazu, novelu Zásad hospodaření a navazující Směrnici hospodaření. Dále pak projednal a schválil Program svazu na období let 2018 – 2023 a novelu tzv. „Podpůrného fondu svazu“, který se stal významným pomocníkem našich členů v období ztráty zaměstnání či rekvalifikaci, nebo také v případech mimořádných situací, formou sociálních výpomocí. Jen pro zajímavost bych rád uvedl, že z tohoto fondu bylo ke dni konání sjezdu vyplaceno již téměř 25 milionu korun.

Delegáti sjezdu v souladu se stanovami, zvolili předsedu a dva místopředsedy svazu, 14 členů předsednictva a 6-ti člennou revizní komisi. Předsedou svazu byl opětovně zvolen JUDr. Zdeněk Černý, MBA., stejně tak místopředseda pro sekci energetickou pan Karel Klusák a místopředseda pro sekci chemickou pan Jiří Vrablec. Předsedou revizní komise byl také opakovaně zvolen pan Otakar Ježek, předseda ZO OS ECHO Pražská teplárenská.

Sjezd mimo jiné také stanovil specifické priority pro jednotlivé sekce v nadcházejícím volebním období, mezi které jednoznačně patří prosazování legislativní úpravy, který by umožnila dřívější odchod do důchodu zaměstnancům, pracujícím v profesích v náročném a zdraví škodlivém prostředí. 3. sjezd OS ECHO rovněž podpořil cíle, které svým usnesením stanovil nedávný VII. sjezd ČMKOS.

Závěrem této krátké informace o konání 3. sjezdu Odborového svazu ECHO, bych rád ještě jednou poděkoval všem, kteří se na přípravě sjezdu podíleli, a to jak po stránce organizační, tak obsahové. Rád bych poděkoval personálu hotelu „Olšanka“ za vytvoření perfektních podmínek pro konání sjezdu a rovněž tak personálu společnosti TV Studio Plus s.r.o., a pochopitelně nejvíce, bych rád poděkoval všem delegátkám a delegátům sjezdu za jejich účast, konstruktivní jednání, kázeň v průběhu sjezdového jednání a především vytvoření perfektní atmosféry po dobu celého sjezdu.

Zdeněk Černý
předseda OS ECHO

osecho_029a     osecho_063a

osecho_064a     osecho_092a

osecho_155a     osecho_018a