• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

industriAll Konference o Zelené dohodě v Praze, 22.-23.11.2021

Členské organizace IndustriAll ze střední a východní Evropy se sešly ve dnech 22.-23.11.2021 v Praze, aby diskutovaly o výzvách realizace Zelené dohody v tomto regionu a o požadavcích na dosažení spravedlivé transformace.

Na akci v Praze se sešli zástupci odborů z Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Za OS ECHO se zúčastnili Jiří Vrablec, Karel Klusák a Lenka Jíchová.

Země střední a východní Evropy budou pravděpodobně nejvíce zasaženy zrychlením tempa klimatických politik, zatímco jsou nejméně vybaveny k tomu, aby zvládly transformaci s cílem zachovat a vytvořit kvalitní pracovní místa na cestě k nulovým čistým emisím.

Před novým návrhem Evropské komise o sociálním rozměru balíčku Fit for 55, který má být vydán v prosinci 2021, se industriAll Europe setkal s organizacemi ze střední a východní Evropy v Praze. Setkání se zaměřilo na to, jak zajistit spravedlivou transformaci a zachování a vytváření kvalitních pracovních míst ve střední a východní Evropě, kde bude Zelená dohoda a Fit for 55 ve srovnání s jinými regiony v Evropě náročnější.

Judith Kirton-Darling, zástupkyně generálního tajemníka pro průmysl v IndustriAll Europe, zdůraznila naléhavou potřebu převést spravedlivou transformaci do konkrétní politiky: „Se Zelenou dohodou vidíme, že právní předpisy v oblasti klimatu urychlují rychlost transformace v našich odvětvích. Nevidíme však tvrdé právní předpisy na evropské úrovni, které by posilovala práva pracovníků předvídat změny. Spravedlivá transformace je o předvídání a řízení změn a o právech pracovníků utvářet svou budoucnost. Potřebujeme právní rámec pro předvídání a řízení změn, který zajistí zapojení pracovníků a jejich odborů do budování strategie.“

Isabelle Barthès, zástupkyně generálního tajemníka pro průmysl v IndustriAll Europe, uvedla: „V našich ambicích na spravedlivou transformaci je třeba řešit společně dvojí ekologickou a digitální transformaci. Musí vést ke kvalitním pracovním místům. Zelená dohoda je agenda vedená veřejnými orgány. Tyto orgány proto nesou odpovědnost za zajištění kvalitních pracovních míst v uhlíkově neutrálním a digitalizovaném hospodářství. Technologický pokrok a ambice v oblasti klimatu musí jít ruku v ruce se sociálním pokrokem. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li zaručena práva pracovníků a odborů a budou-li posílen sociální dialog a kolektivní vyjednávání na všech úrovních – zejména na odvětvové úrovni – prostřednictvím nezbytné legislativní podpory v zemích, kde je to zapotřebí.“

Akce v Praze byla první ze série 7 regionálních workshopů, které se budou konat ve všech regionech Evropy až do března 2022. Jsou součástí industriAll Europe’s Just Transition Campaign „Nic o nás, bez nás“. Další zastávkou je Madrid ve dnech 15.-16. prosince 2021.

Zpracovala: Ing. Lenka Jíchová