• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

63. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 20.12. 2022 se uskutečnilo 63. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

SR Nadace vzala na vědomí informace o hospodaření Nadace v období od 1.1.2022 do 30.11.2022. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace.

V době od 1.1.2022 – 30.11.2022 bylo uzavřeno 13. darovacích smluv na celkovou částku 450.000 . V návaznosti na přijaté dary, byly z běžného účtu Nadace do 30.11.2022 vyplaceny nadační příspěvky celkem 19. žadatelům v celkové částce 365.000 Kč.

Správní rada dále vzala na vědomí Zprávu revizora Nadace o pravidelně kontrole hospodaření a posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdila, že neshledal v této oblasti žádné závady.

K 27. 9. 2022 proběhlo hlasování formou Per rollam o souhlasu se změnou sídla Nadace Solidarity.

Správní rada Nadace odsouhlasila změnu adresy sídla a také provést změnu ve Statutu Nadace Solidarity, a to v Části I, čl. 2 Sídlo Nadace a zaslat nové znění Městskému soudu v Praze k zařazení do sbírky listin Nadace v nadačním rejstříku.

SR uložila předložit ke schválení na příštím zasedání konečné znění Výroční zprávy Nadace za rok 2022, včetně účetní závěrky.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:  

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jitka Lexová, předsedkyně ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Příbram

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

Tajemník Nadace: Jana Martínková, poradce pro oblast kolektivního vyjednávání OS ECHO

********