• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

59. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 26. 2. 2021 se uskutečnilo 59. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání

SR projednala a schválila zprávu o Účetní závěrce Nadace a Výroční zprávu Nadace za rok 2020. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace. Nadace v roce 2020 uzavřela 24 darovacích smluv. Na základě těchto smluv přijala nadace finanční dary v celkové výši 627 000,- Kč. V návaznosti na darovací smlouvy byla 32 žadatelům o nadační příspěvek vyplacena celková částka 561 000,- Kč.

Účetní závěrka a Výroční zpráva Nadace

Účetní závěrka Nadace – výsledky hospodaření Nadace jsou uvedeny v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty podle stavu k 31. 12. 2020. Tyto výkazy jsou nedílnou součástí Přiznání k dani z příjmu právnických osob za období od 1. 1. do 31. 12. 2020, které byly předány na Finanční úřad pro Prahu 3 dne 3. 3. 2021.

Výroční zpráva – výsledky činnosti Nadace za rok 2020 shrnuje Výroční zpráva. Uvedené údaje odpovídají výsledkům vykázaných v účetnictví ke dni 31. 12. 2020.

V souladu s čl. 11 Statutu Nadace, SR projednala a schválila oba uvedené dokumenty
a uložila zajistit jejich předání Městskému soudu v Praze k zařazení do sbírky listin Nadace v nadačním rejstříku.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jitka Lexová, předsedkyně ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Příbram

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

********