• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

57. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Změny v Nadaci solidarity

Dne 23. 6. 2020 se uskutečnilo 57. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání v prosinci 2019 do konce května 2020. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace. Ve sledované době byla na 9 uzavřených darovacích smluv získána částka 180.000 Kč. Vyplacené nadační příspěvky 11 žadatelům činily 195.000 Kč.

Zpráva revizora Nadace o pravidelně kontrole hospodaření a posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdila, že neshledal v této oblasti žádné závady.

Účetní závěrka a Výroční zpráva Nadace

Účetní závěrka Nadace – výsledky hospodaření Nadace jsou uvedeny v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty podle stavu k 31. 12. 2019. Tyto výkazy jsou nedílnou součástí Přiznání k dani z příjmu právnických osob za období od 1. 1. do 31. 12. 2019, které bylo předáno na Finanční úřad pro Prahu 3 dne 27. 4. 2020.

Výroční zpráva – výsledky činnosti Nadace za rok 2019 shrnuje Výroční zpráva. Uvedené údaje odpovídají výsledkům vykázaných v účetnictví ke dni 31. 12. 2019.

V souladu s čl. 11 Statutu Nadace, SR projednala a schválila oba uvedené dokumenty a uložila zajistit jejich předání Městskému soudu v Praze k zařazení do sbírky listin Nadace v nadačním rejstříku.

Personální změny ve Správní radě Nadace  

Pan Jaroslav Švanda požádal dopisem ze dne 22. 5. 2020 o ukončení členství ve SR Nadace. SR Nadace projednala odstoupení z funkce člena SR Nadace Solidarity a vyslovila souhlas s ukončením funkce ve SR ke dni 30. 6. 2020 panu Jaroslavu Švandovi.

Volba člena Správní rady Nadace

Správní rada Nadace zvolila s účinností od 1. 7. 2020 pro funkční pětileté období za člena SR Nadace Solidarity Jitku Lexovou.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jitka Lexová, předsedkyně ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Příbram

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

********