• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

56. Zsdedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 6. 12. 2019 se uskutečnilo 56. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání v červnu 2019 do listopadu 2019. Dále byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace za období 1.1. 2019 – 4. 12. 2019. Ve sledované době byla na 20 uzavřených darovacích smluv získána částka 580.000 Kč. Vyplacené nadační příspěvky 28 žadatelům činily 512.000 Kč.

Zpráva revizora Nadace o pravidelně kontrole hospodaření a posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdila, že neshledala v této oblasti žádné závady.

Volba členů Správní rady Nadace

Správní rada Nadace projednala přípravu voleb členů Správní rady a návrh úprav Statutu NADACE SOLIDARITY. Všechny potřebné dokumenty připravit ve spolupráci se svazovým právníkem JUDr. Miroslavem Sobotkou.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

 Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jaroslav Švanda, předseda ZO OS ECHO Teplárny Brno, a.s.

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

********