• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

55. zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 19. 6. 2019 se uskutečnilo 55. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání v lednu 2019 do poloviny června t.r. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace. Ve sledované době byla na 11 uzavřených darovacích smluv získána částka 380.000 Kč. Vyplacené nadační příspěvky 15 žadatelům činily 290.000 Kč.

Zpráva revizora Nadace o pravidelně kontrole hospodaření a posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdila, že neshledal v této oblasti žádné závady.

Účetní závěrka a Výroční zpráva Nadace

Účetní závěrka Nadace – výsledky hospodaření Nadace jsou uvedeny v Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty podle stavu k 31. 12. 2018. Tyto výkazy jsou nedílnou součástí Přiznání k dani z příjmu právnických osob za období od 1. 1. do 31. 12. 2018, které bylo předáno na Finanční úřad pro Prahu 3 dne 12. 3. 2019.

Výroční zpráva – výsledky činnosti Nadace za rok 2018 shrnuje Výroční zpráva. Uvedené údaje odpovídají výsledkům vykázaných v účetnictví ke dni 31. 12. 2018.

V souladu s čl. 11 Statutu Nadace, SR projednala a schválila oba uvedené dokumenty a uložila zajistit jejich předání Městskému soudu v Praze k zařazení do sbírky listin Nadace v nadačním rejstříku.

Opětovná volba členů Správní rady Nadace

Dle Statutu má Správní rada Nadace pět členů. Z nich člen SR Jaroslav Švanda měl platné funkční období do 3. 6. 2019 a revizor Nadace Ing. Lenka Jíchová do 11. 6. 2019. Oba jmenovaní vyslovili souhlas se svým opětovným zvolením na další funkční pětileté období podle článku 13, bod 4 Statutu, a to s účinností od 19. 6. 2019.

S přihlédnutím k této situaci byly projednány a volbou schváleny následující změny ve SR Nadace.

SR také uložila zajistit podání návrhu na zápis provedených změn do nadačního rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze a také doplnit nadační evidenci „Přehled o volbách a funkčním období členů správní rady a revizora Nadace“ o aktuální údaje opětovného zvolení výše uvedených členů SR.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

 Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jaroslav Švanda, předseda ZO OS ECHO Teplárny Brno, a.s.

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

 

********