• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

53. zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Změny v Nadaci solidarity

Kategorie: Nadace solidarity

Dne 13. 12. 2018 se uskutečnilo 53. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání v červnu 2018 do konce listopadu t.r. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace. Ve sledované době byla na 13 uzavřených darovacích smluv získána částka 461.000 Kč.  Vyplacené nadační příspěvky 14 žadatelům činily 341.000 Kč.

Zpráva revizora Nadace o pravidelně kontrole hospodaření a posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdila, že neshledal v této oblasti žádné závady.

V návaznosti na závěry z 52. zasedání SR Nadace z června t.r. upřesnila SR postup k úkolu
oznámit do 31. 12. 2018 Městskému soudu v Praze, do neveřejného rejstříku, – fyzické osoby jako skutečné majitele Nadace – právnické osoby Nadace.  To vychází ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu      a zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob od 1. 1. 2018. Jako skuteční majitelé budou nahlášeni předseda a členové SR jako nejvyššího orgánu Nadace, který projednává, rozhoduje a schvaluje nadační činnost. Revizora se tato povinnost netýká, neboť v rámci své působnosti v Nadaci má za povinnost pravomoc dohlížet
a kontrolovat, nikoliv rozhodovat.

Vzhledem k blížícímu se konci roku 2018, uložila správní rada zpracování bilančních materiálů o nadační činnosti za toto období. Jde o účetní závěrku, výroční zprávu a daňové přiznání Nadace za rok 2018.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

 Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jaroslav Švanda, předseda ZO OS ECHO Teplárny Brno, a.s.

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

********