• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

52. zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Změny v Nadaci solidarity

Dne 22. 6. 2018 se uskutečnilo 52. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Článek seznamuje se závěry z tohoto jednání.

SR projednala a schválila finanční hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání dne 30. 11. 2017 do současnosti. Šlo o informace týkající se zejména stavu finančních prostředků na účtech Nadace, přijatých darech a vyplacených nadačních příspěvcích. Zprávy revizora o kontrole činnosti Nadace za stejné období potvrdily soulad mezi příjmy a výdaji vykázanými v účetnictví a nezjistily v tomto směru žádná pochybení.

Návazně se SR zabývala výsledky práce Nadace za celý rok 2017. Šlo o účetní závěrku, včetně Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2017. Tyto výkazy jsou nedílnou součástí Přiznání k dani z příjmu právnických osob za období od 1. 1. do 31. 12. 2017. To bylo předáno Finančnímu úřadu pro Prahu 3 dne 22. 2. 2018. Údaje z účetní závěrky a oba uvedené výkazy tvoří nedílnou součást Výroční zprávy Nadace za rok 2017.  V souladu s čl. 11 Statutu Nadace, SR projednala a schválila oba uvedené dokumenty a uložila zajistit jejich předání Městskému soudu v Praze k zařazení do sbírky listin Nadace v nadačním rejstříku.

K obecnému nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/967 (GDPR) a zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, včetně jeho dodatku zák. č. 183/2017 Sb., platného od 1. 1. 2018, byl projednán a schválen postup Nadace v této oblasti, a to vydáním příslušné Směrnice. Návazně byl doplněn vzor „Žádosti o nadační příspěvek fyzické osoby“ v Nadaci o nový odstavec k ochraně osobních údajů žadatele.

Dále byl projednán a schválen postup Nadace v uplatnění změn v zákonu 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, od 1. 1. 2018. Jde o povinnost do konce roku 2018 oznámit skutečné majitele právnických subjektů – fyzické osoby –  do neveřejné části veřejného rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. V případě Nadace jde o Městský soud v Praze.

V 1. pololetí 2018 obdržela Nadace na šest uzavřených darovacích smluv dary v celkové výši 280.000 Kč. Následně byla vyplacena 11 žadatelům o nadační příspěvek částka celkem 202.000 Kč.

Členové SR se zabývali podněty k další činnosti Nadace.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

 Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO, Fatra a.s. Napajedla

Jaroslav Švanda, předseda ZO OS ECHO, Teplárny Brno a.s.

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

********